A nászéjszaka titkai

2011.08.26. - Írta: betegvagyok.hu

A nászéjszaka titkai

A nászéjszakát titokzatos fény övezi: akinek még nem volt benne része, csak meséket hallhat azoktól, akik már átélték. És persze minden mese más. Némelyik nagyon romantikus, némelyik nagyon kiábrándító. Egy azonban szinte már mindre jellemző: „az első alkalom” a legtöbb ember számára már régóta nem erre a napra esik. Ez által könnyebb a párnak realista módon szemlélni a nagy nap leendő estéjét.

„Amint ma­gunk­ra zár­tuk a ho­tel­szo­ba aj­ta­ját azon­nal hoz­zá­lát­tunk, hogy a nász­nép­től ka­pott ös­­szes bo­rí­té­kot ki­bont­suk. Alig akar­tunk hin­ni a sze­münk­nek, an­­nyi pénzt ta­lál­tunk. Örö­münk­ben el­kezd­tünk fel, s le ug­rál­ni a szé­les, nagy nász­ágyon, ha­son­ló­an egy ener­gi­á­tól duz­za­dó öt­éves kis­fi­ú­hoz. Fél­óra múl­va csur­gott ró­lunk a ve­rej­ték, és úgy el­fá­rad­tunk, hogy már csak ar­ra ma­radt erőnk, hogy a té­vét be­kap­csol­juk. Ép­pen a Szom­bat es­ti láz ment.”

„Egész es­te, a va­cso­ra és a tánc alatt an­­nyi időt töl­töt­tünk a ven­dé­ge­ink­kel, hogy alig tud­tunk egy­más­ra fi­gyel­ni. Mi­re vég­re egye­dül ma­rad­tunk pá­ni fé­le­lem tört rám. Volt egy ki­sebb nő­gyógy­ásza­ti mű­té­tem, s az­óta ál­lan­dó­an at­tól fél­tem, hogy nem le­het gye­re­kem. Ül­tünk az ágy szé­lén, a fér­jem a ke­ze­met fog­ta, s ar­ról be­szél­get­tünk, mi lesz ve­lünk, mer­re to­vább, va­jon ho­gyan ala­kul majd a kö­zös éle­tünk. Gyer­tyát gyúj­tot­tunk, s néz­tük, mi­ként tán­col a láng­ja.”

„Va­la­mi kü­lön­le­ges­re vágy­tunk. A he­gyek kö­zött, az Is­ten há­ta mö­gött ta­lál­tunk egy kis el­du­gott csa­lá­di pan­zi­ót. Ki­csi volt, ba­rát­sá­gos, és az­nap éj­jel mi vol­tunk az egyet­len ven­dé­gek. Éj­sza­ka esett, s aho­gyan hall­gat­tuk az eső­csep­pek kop­pa­ná­sát az ab­la­kon, hi­he­tet­le­nül tá­vo­li­nak érez­tük az egész vi­lá­got, a nyüzs­gő vá­rost, a min­den­na­pi nyo­masz­tó gond­ja­in­kat.”

„Nagy bu­lit akar­tunk. Több, mint száz­öt­ve­nen vol­tunk. Haj­na­li ötig vö­rös­bort iszo­gat­tunk, zsí­ros ke­nye­ret fa­la­toz­tunk, vic­ce­ket me­sél­tünk, s is­mét, mint an­nak ide­jén es­tén­ként a kol­lé­gi­um­ban, vi­lág­meg­vál­tó ter­ve­ket szö­vö­get­tünk.”

„Bor­zal­mas volt. A szál­lo­dá­ban az ágy olyan ke­mény és ké­nyel­met­len volt, hogy utá­na na­po­kig szen­ved­tem az iszo­nyú de­rék­fá­jás­tól.”

„Már mind­ket­ten túl vol­tunk egy má­sik nász­éj­sza­kán és egy ba­lul si­ke­rült há­zas­sá­gon, ezért ez al­ka­lom­mal egé­szen mást akar­tunk. A szer­tar­tás után ha­za­men­tünk, a kony­há­ban me­get­tük a ma­mám töl­tött ká­posz­tá­ját. Azu­tán be­hú­zód­tunk a szo­bá­ba, a fe­le­sé­gem ke­reszt­rejt­vényt fej­tett, én pe­dig mec­­cset néz­tem, majd meg­be­szél­tük, hogy más­nap ki fog be­vá­sá­rol­ni.”

„An­­nyi­ra ide­ge­sí­tett már a sok em­ber, han­gos ze­ne, nyüzs­gés, hogy ké­zen fog­tam a fe­le­sé­ge­met, s egy óvat­lan pil­la­nat­ban ki­szök­tünk az ét­te­rem­ből. Úgy, ahogy vol­tunk, szé­pen ki­öl­töz­ve: én frakk­ban, ő hó­fe­hér fáty­lá­val le­men­tünk sé­tál­ni a fo­lyó­part­ra. Le­te­le­ped­tünk a kö­vek­re, s a höm­pöly­gő, sö­tét hul­lá­mo­kat néz­ve meg­pró­bál­tuk meg­fej­te­ni kö­zös jö­vőnk tit­ka­it.” 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár