Egy kis „csóktan”

2011.10.01. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: szex
Egy kis „csóktan”

A párok csókolódzási szokásairól szerzett ismereteit akarta bővíteni az amerikai William Cane, ezért az Interneten, a számítógépes világhálón e tárgyban körkérdést bocsátott útjára, kérdéseit 20 millió embernek címezve. Néhány héten belül tizenkilenc országból közel 2500 válasz érkezett, egyenlő arányban férfiaktól és nőktől. A válaszadók 18 és 35 év közöttiek voltak.
Az eredményt Cane úr „A csók művészete” című, nagy sikerre pályázó könyvében összegezte.  

Íme egy kis íze­lítő:

Mi for­ral­ja fel az Ön vé­rét, az­az mi kész­te­ti ar­ra, hogy meg­csó­kol­jon va­la­kit az el­len­kező nemből?

A fér­fi­ak és nőt egye­tér­tet­tek a vá­lasz­ban: meg­nyerő külső, von­zó mo­soly, kel­le­mes mo­dor, har­mo­ni­kus lel­ki­vi­lág, ér­zé­ki száj és fo­gak.

Mit gon­dol, me­lyik bensősé­ge­sebb a csók vagy a szex?

A nők há­rom­ne­gye­de úgy vél­te, hogy a csók je­lent meg­hit­tebb kap­cso­la­tot. Ami meg­lepő: ez­zel a fér­fi­ak fe­le is egye­tér­tett. Ugyan­ak­kor a höl­gyek ma­ka­csul bíz­nak ab­ban, hogy a csó­ko­ló­dzás­nak nem kell fel­tét­le­nül szex­hez ve­zet­nie.

Va­jon kü­lön­bö­zik part­ne­rétől a vé­le­mé­nye a csó­ko­ló­dzás­ról?

Er­re a kér­dés­re a vá­lasz­adók há­rom­ne­gye­de rá­bó­lin­tott. Ál­ta­lá­nos né­zet: a nők job­ban sze­ret­nek csó­ko­lódz­ni, mint a fér­fi­ak, s fo­lya­ma­to­san ar­ra vágy­nak, hogy ezek a meg­hitt pil­la­na­tok mi­nél to­vább tart­sa­nak.


To­váb­bi ér­de­kes­sé­gek: mind­két nem­re jel­lemző, hogy sze­ret­nek be­hunyt szem­mel csó­ko­lódz­ni, s ked­vük­re va­ló fi­no­man ha­rap­dál­ni ked­ve­sük aj­kát. Mi­köz­ben a nőket fel­iz­gat­ja a sze­mük­re, fü­lük­re le­helt csók, ad­dig ezért az ér­zé­ki örö­mért a fér­fi­ak nem kü­lö­nö­seb­ben ra­jon­ga­nak. A vá­la­szok­ból ki­de­rül, hogy a nők fe­le ta­lál örö­met ab­ban, ha sza­kál­las, ba­ju­szos fér­fi­val csó­ko­ló­dzik, ez­zel szem­ben csak­nem min­den fér­fi iz­gal­mas­nak ta­lál­ja ha rú­zsos aj­kú höl­gyet csó­kol­hat meg. 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár