Férfidolgok

- Írta: dr. Lux Elvira, szexológus

Férfidolgok

Fi­gye­lem­re­mél­tó ös­­sze­füg­gés van a lét-, és a faj­fenn­tar­tás mű­kö­dé­si el­ve kö­zött. Mind­ket­tő va­la­mi­lyen faj­ta szük­ség­let ki­elé­gí­té­sét cé­loz­za. A szük­ség­let hi­ány­ér­ze­te mo­ti­válja az em­bert és az ál­la­tot ar­ra, hogy evési-ivási-pihenési szük­ség­le­tét ki­elé­gít­se, és rá­éb­red­jen ennek mód­já­ra. Amennyi­ben ezt el­mu­laszt­ja, lé­tét ve­szé­lyez­te­ti. A lét­szük­ség­le­tek ki nem elé­gí­té­se – egy idő után – ha­lál­bün­te­tés­sel jár. Amennyi­ben a faj­fenn­tar­tást az egyed nem biz­to­sít­ja utó­dai szá­má­ra, ez nem rá, ha­nem a faj­tá­já­nak fenn­ma­ra­dá­sá­ra je­lent ve­szélyt. Nem ő fog el­pusz­tul­ni, ha­nem ál­ta­la faj­tá­ját fe­nye­ge­ti a ki­ha­lás le­he­tő­sé­ge.

A faj­fenn­tar­tás tá­mo­ga­tá­sá­ra olyan csa­tolt él­mény­re volt szük­ség, amely mi­att az egyed haj­lan­dó vég­re­haj­ta­ni ezt a fel­ada­tát. Míg a lét­fenn­tar­tás el­mu­lasz­tá­sa bün­te­tés­sel, ad­dig a faj­fenn­tar­tá­si „kö­te­le­zett­ség” el­vég­zé­se ju­ta­lom­mal tár­sult az idők so­rán. Az ösz­tön kész­te­tés­hez a magasabbrendű te­remt­mé­nyek szá­má­ra öröm­él­mény csat­la­ko­zott.

Em­ber­nél ezt az ér­zést or­gaz­mus­nak ne­vez­zük. Az or­gaz­mus el­éré­sé­hez, mint min­den cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sá­hoz mo­­­ti­vá­ci­ó­ra van szük­ség. Ezt a kész­te­tést ne­vez­zük li­bi­dó­nak, sze­xu­á­lis vágy­­nak. Em­ber­nél vi­szont a li­bi­dó és az öröm­ke­re­sés már el­vált a szo­ro­san vett nem­zé­si haj­tó­erő­től. Sem az év­szak­ok vál­to­zá­sá­hoz, sem a nem­zés­hez nem tar­to­zik hoz­zá szo­ro­san a sze­xu­á­lis öröm meg­szer­zé­sé­nek le­he­tő­sé­ge. Az em­ber, nap­ja­ink­ban egy­ér­tel­műen in­kább az or­gaz­mus el­éré­sé­ért él ne­mi éle­tet, mint az „utód-gyár­tás” ér­de­ké­ben. Fér­fi­ak­nál sok­kal egyér­tel­műbb a ne­mi ger­je­de­lem le­ve­ze­té­sé­vel já­ró öröm­él­mény, mint a nők­nél. Tény, hogy a fér­fi­ak­nál a me­re­ve­dés egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a mag­öm­lést kí­sé­rő ki­elé­gü­lé­si él­mény.

Amen­­nyi­ben ez még­sem ilyen egy­ér­tel­mű, ak­kor va­la­mi­lyen sze­xu­á­lis prob­lé­má­ra, za­var­ra kell gon­dol­nunk. A li­bi­dó min­den ne­mi­leg egész­sé­ges fér­fi­nél idő­sza­ko­san spon­tán je­lent­ke­zik, s ez kész­te­ti cse­lek­vés­re. Amen­­nyi­ben a ne­mi ak­tus rend­ben le­zaj­lott, a ki­elé­gü­lést kö­ve­tő­en nyu­gal­mi fá­zis kö­vet­ke­zik, s ez egyé­ni­leg vál­to­zó­an fog­ja meg­ha­tá­roz­ni a sze­xu­á­lis cse­lek­vé­sek gya­ko­ri­sá­gát. A fel­nőtt, egész­sé­ges fér­fi éle­té­ben e gya­ko­ri­ság át­la­ga he­ti 3-4 al­ka­lom. Ki­vé­te­lek per­sze van­nak. E ki­vé­te­lek kö­zé szá­mít, ha egy fér­fi nem érez kész­te­tést a ne­mi cse­lek­vés­re (aszexualitás), vagy csak igen rit­kán szán­ja rá ma­gát (hypo­szexua­litás). Sze­xu­á­lis kész­te­té­se – ere­de­ti­leg – min­den­ki­nek van. Ha ez még­sem mű­kö­dik ide­á­li­san, ezért a li­bi­dót, il­let­ve a sze­xu­á­lis vágy gát­lá­sát te­het­jük fe­le­lős­sé. Egy­sze­rűbb ese­tek­ben ez a gát­lás ne­mi ku­darc-él­mé­nyek kö­vet­kez­té­ben ala­kul ki, és több­nyi­re pszi­cho­te­rá­pi­á­val old­ha­tó is. Bo­nyo­lul­tabb ese­tek­ben, az egyén pszicho­szex­­uális fej­lő­dé­se so­rán sé­rült va­la­mi­lyen ne­mi tra­u­ma ál­tal. Az is le­het­­sé­ges, hogy a ne­mi fej­lő­dé­se, fő­leg kör­nye­ze­ti té­nye­zők mi­att el­akadt egy bi­zo­nyos, rend­sze­rint in­fan­ti­lis szin­ten, s a se­gít­ség mély­lé­lek­ta­ni fel­tá­rást igé­­nyel.

A sze­xu­á­lis prob­lé­mák gyak­ran okoz­nak olyan lel­ki­ál­la­po­tot, hogy nem csak „at­tól”, ha­nem az egész élet­től megy el a szen­ve­dő ked­ve. Ezt az ér­zést gyak­ran kí­sé­ri dep­resszív han­gu­lat.
Éle­tünk min­den te­rü­le­té­re ér­vé­nyes, hogy ön­ér­té­ke­lé­sünk – sok­szor jog­ta­la­nul – csök­kent vol­ta meg­za­var­ja cse­lek­vé­si ak­ti­vi­tá­sun­kat. Sze­rin­tem, a leg­több sze­mé­lyi­ség-prob­lé­ma ép­pen eb­ből a hely­te­len, csök­kent ön­ér­té­ke­lés­ből ered. Hív­ják ezt ki­sebb­sé­gi ér­zés­nek is. A fér­fi szá­má­ra egyet­len ku­darc is elég ah­hoz, hogy el­ve­szít­se én-biz­ton­sá­gát, fér­fi-sze­re­pét il­le­tő­en. Ez még ak­kor is így van, ha ra­ci­o­ná­li­san tel­jes jo­gú ma­­gya­rá­za­tot tud ad­ni a ku­darc­ra (több ak­tus után je­lent­ke­zett a me­re­ve­dé­si za­var, al­ko­ho­los ál­la­pot­ban pró­bál­ko­zott, stb.).

Egyet­len ku­darc okoz­ta szo­ron­gás nem­csak a kö­vet­ke­ző al­ka­lom­mal je­lent­het gát­lást, ha­nem hos­­szú tá­von is. A hal­mo­zó­dó ku­darc­él­mé­nyek a ne­mi vá­gyat blok­­kol­va se­gí­tik az egyént, mint­egy meg­­elő­zés­ként, meg­kí­mél­ni a kö­vet­ke­ző ku­darc rossz él­mé­nyé­től. Ha csök­ken a vá­gya nem is hajt­ja be­le ma­gát új­ra olyan hely­zet­be, ami to­vább ron­gál­ná ön­bi­zal­mát. A li­bi­dó gát­lás így, én-vé­dő me­cha­niz­mus­ként szol­gál, s ez­ál­tal ront­ja ugyan az egyén re­ha­bi­li­tá­ci­ós esé­lye­it, de meg­kí­mé­li az újabb krí­zis hely­ze­tek­től. Mi­nél ha­ma­rabb kér se­gít­sé­get a fér­fi prob­lé­má­ja ren­de­zé­sé­hez, an­nál va­ló­szí­nűbb a gát­lás si­ke­res fel­ol­dá­sa.

Hozzászólások

| 2011-03-24 13:31

Örülj neki, hogy még csak kis visszerek vannak a lábadon. Akkor kell vele foglalkozni és eltávolítani, amikor már nagyobbak és fáj is. A háziorvos tud felvilágosítást adni abban, hogy hova kell fordulni.

| 2011-03-29 09:06

Egyetértek Hamupipőkével.

eva3171 eva3171 | 2014-09-10 09:51

Visszérkrém - http://goo.gl/R5ZGw9
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár