Hálószobatitkok

- Írta: betegvagyok.hu

Címkék: szex
Hálószobatitkok

Ha a hálószoba dolgai kerülnek szóba, megfigyelhető, hogy mindenkinek más a gondja. Mindenki máshogy szereti, máskor, máshol, többször, kevesebbszer, hosszabban, gyorsabban, és így tovább... Egyesek áhítoznak arra, ami másokat az őrületbe kerget. Ha netán úgy hozza a sors, hogy két különböző gondolkodású ember kerül össze, nagyon kell szeretni egymást, hogy megszülessen a mindkét fél számára kielégítő kompromisszum.

„Olyan férfival járok, aki elvárja, hogy naponta lefeküdjek vele, holott én „kétszer egy héten” típus vagyok. Fáraszt az állandó közeledése, sőt tolakodása. Jelentheti-e ez a vérmérsékletbeli különbség kapcsolatunk végét?”

Nincs ar­ra sem­mi­lyen előírás, hogy mi a szo­ká­sos, vagy a kö­te­lező sze­xa­dag. A fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják: az át­lag­pá­rok he­ten­te egy­szer-két­szer él­nek ne­mi éle­tet. Rit­ka­ság­szám­ba megy, ha va­la­ki na­pon­ta igény­li a tes­ti sze­rel­met. Jól ér­zi: ko­moly gon­dot okoz, ha szé­les sza­ka­dék tá­tong a pá­rok sze­xu­á­lis igé­nyei és el­vá­rá­sai kö­zött. Ilyen­kor a kö­zös meg­be­szé­lés az egyet­len jár­ha­tó út – ha min­den­kép­pen együtt kí­ván­nak ma­rad­ni. Fel­tét­le­nül még a kap­cso­lat haj­na­lán tisz­táz­ni­uk kell köl­csö­nös el­vá­rá­sa­i­kat, ilyen­kor mind­két fél haj­lik a part­ner já­ték­sza­bá­lya­i­nak el­fo­ga­dá­sá­ra. Azt ta­ná­csol­juk: pró­bál­ja meg a dol­gok jó old­alát néz­ni, s ér­té­kel­je, ha va­la­ki ennyi­re von­zó­dik Ön­höz. Ne fe­led­je, má­sok en­nek ép­pen az el­len­kezőjéről, part­ne­rük kö­zö­nyéről pa­nasz­kod­nak. Vé­gül is, ha jól be­le­gon­dol, nem is olyan „bor­zal­mas” en­ged­ni, ha az em­ber szívből sze­re­ti a pár­ját...


„Nem ta­ga­dom, gyak­ran fel­haj­tok né­hány po­hár­ral, mi­előtt ágy­ba vi­szem ba­rátnőmet. Egy­részt, hogy sa­ját gát­lá­sa­i­mat le­vetkőzzem, más­részt, mert sze­ret­ném ha nem sül­nék fel, s ki­vá­ló­an pro­du­kál­nék. De az utób­bi időben az ital­lal mint­ha ép­pen az el­len­kező ha­tást ér­ném el...”

Rá­ér­zett a lé­nyeg­re. Mi­köz­ben egy-két po­hár­ka még jó­té­ko­nyan ger­jesz­ti a vá­gyat és szá­műzi a szo­ron­gá­so­kat, ad­dig a leg­több em­ber a har­ma­dik po­hár után (ami­kor a vér al­ko­hol-szint­je el­éri az öt ez­re­lé­ket) az al­ko­hol nyo­masz­tó ha­tá­sá­val szem­be­sül. A kon­cent­rá­ció és az ön­kont­roll gyen­gül, a fér­fi­ak­nál erek­ci­ós prob­lé­mák je­lent­kez­nek, a nők ne­he­zeb­ben jut­nak el az or­gaz­mu­sig. Még enn­él is ma­ga­sabb dó­zis­nál a sze­rető tel­je­sen el­ve­szít­he­ti ön­ural­mát, olyat te­het, amit később még na­gyon meg­bán. A ta­pasz­ta­lat azt is bi­zo­nyít­ja, ilyen­kor az em­be­rek vagy nem, vagy hely­te­le­nül hasz­nál­ják az óv­szert. Igaz ugyan, hogy az al­ko­hol kü­lön­bözőkép­pen fej­ti ki ha­tá­sát, min­den­ki­nél más­kép­pen és más­kor jön el az a pont, ami­kor a ró­zsa­szín má­mor át­len­dül vad ösz­tön­né.
Ked­ves Uram! Ja­vas­lom, hogy ne kí­sér­le­tez­zen! Rosszat sej­tet, ha olyas­va­la­ki­vel jár, „aki­hez” in­nia kell, mi­előtt sze­ret­kez­nek. Ké­rem, vár­jon, amíg rá­ta­lál szí­ve höl­gyé­re, s ve­le az igaz sze­re­lem­re. Ak­kor fel­sza­ba­dult és bol­dog lesz. Pót­szer nél­kül.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár