Hat kérdés, amit soha ne tegyen fel!

2011.08.28. - Írta: betegvagyok.hu

Hat kérdés, amit soha ne tegyen fel!

Legalábbis akkor ne, amikor behívják elbeszélgetésre, arra a munkahelyre, ahová szeretne bekerülni. A mai világban már mindennapos gyakorlat, hogy az ember újsághirdetéseket böngész, és címről címre vándorolva órákat tölt reménybeli főnökök előszobájában. Manapság már azért is meg kell küzdenünk, hogy valahol elhelyezkedjünk, ezért fontos, hogy megtanuljunk jó benyomást kelteni. A munkaadó számára a szakmai tudás és gyakorlat mellett egyre nagyobb jelentőséggel bír a kultúrált megjelenés, az udvarias, előzékeny stílus, az olyan emberi értékek, mint a megbízhatóság, a szorgalom, a bizonyításvágy, a tapintat. A munkaadó számára a szakmai tudás és gyakorlat mellett egyre nagyobb jelentőséggel bír a kultúrált megjelenés, az udvarias, előzékeny stílus, az olyan emberi értékek, mint a megbízhatóság, a szorgalom, a bizonyításvágy, a tapintat.

So­ha ne te­gye fel a kö­vet­kező kér­dé­se­ket:

1. Mi­vel is fog­lal­ko­zik az önök cé­ge?

Szó­val, itt sze­ret­ne mun­kát kap­ni és még ar­ra sem vet­te a fá­radt­sá­got, hogy utá­na­néz­zen. Ami­kor az el­be­szél­ge­tés­re a tit­kárnő te­le­fo­non be­hív­ja, fi­no­man és ud­va­ri­a­san tu­da­ko­zód­jon, ér­deklődje meg tőle az alap­vető tud­ni­va­ló­kat a cégről. Kér­dé­sé­vel ek­ko­ra tá­jé­ko­zat­lan­sá­got ne árul­jon el.

2. Mennyit fi­zet­nek?

Ne tűn­jön ilyen mo­hó­nak! Ke­rül­je az anya­gi­ak fe­sze­ge­té­sét, min­dad­dig, amíg a má­sik fél szó­ba nem hoz­za a fi­ze­tést.

3. Mennyi sza­bad­ság jár?

Rög­tön erről ér­deklődni vissza­tetsző. Először in­kább a mun­ka­kö­rét tisz­táz­za, az­után tér­jen rá a já­ran­dó­sá­ga­i­ra. Ez így kor­rekt.

4. Mi­kor szá­mít­ha­tok előlép­te­tés­re?

Ért­hető, hogy sze­ret­né tud­ni, mi­re szá­mít­hat a későbbi­ek­ben, de pró­bál­koz­zon sze­lí­debb vál­to­zat­tal. Pél­dá­ul ilyen­for­mán: Len­ne szí­ves vá­zol­ni, mi­lyen előme­ne­tel­re nyí­lik le­hetőség a cég­nél?

5. Az ott az asz­ta­lon csak nem a fe­le­sé­ge fény­ké­pe?

Ke­rül­je a bi­zal­mas­ko­dást, a leg­több em­bert meg­ri­aszt a to­la­ko­dás. A főnök lát­ja ma­ga előtt az új kol­lé­gát, aki min­den­kiről min­dent tud­ni akar, tur­kál má­sok ma­gán­ügye­i­ben.

6. Ak­kor hol­nap jöj­jek nyolc­ra?

Félő, ha aj­tós­tól ront a ház­ba, ak­kor itt az ön szá­má­ra nem te­rem ba­bér. En­ged­je át a dön­tést a mun­ka­adó­nak, ne lép­jen fel az egyet­len le­het­sé­ges je­lölt­ként. Bármilyen furcsa, a mai vi­lág­ban so­kan ér­té­ke­lik a sze­rény­sé­get.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár