Merevedési zavarok kezelése

2014.04.15. - Írta: dr. Fekete Ferenc, urológus

Merevedési zavarok kezelése

A férfiak leggyakoribb szexuális panasza a hímvessző merevedésének elégtelen volta, ami miatt sokan képtelenek a nemi életre. A merevedés úgy jön létre, hogy nemi izgalom hatására a hímvesszőben lévő idegvégződésekben olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek a hímvessző ereinek a tágulatát okozzák. Minden olyan tényező, ami csökkenti az idegek reakcióját, vagy az erek tágulékonyságát, rontja a nemi izgalom hatására létrejövő merevedést. A merevedési probléma nem önálló betegség, hanem tünete az idegek, vagy az erek valamilyen működési zavarának. E zavar előidézője lehet lelki ok, így gyakran stressz, kudarctól való félelem. Még gyakoribb, hogy valamilyen, az erek működését befolyásoló szervi betegség így a cukorbetegség, a magas vérnyomás, érszûkület vagy szívbetegség velejárója. Ezen betegségekben a merevedés gyengülése a páciensek 30-50%-nál fordul elő. Világszerte több százmillió férfi problémája ez, így nem csoda, ha egyre inkább az érdeklôdés középpontjába kerül a kérdés, amiről néhány éve még nem sokat beszéltek.
 

Min­den olyan té­nyező, ami csök­ken­ti az ide­gek re­ak­ci­ó­ját, vagy az erek tá­gu­lé­kony­sá­gát, ront­ja a ne­mi iz­ga­lom ha­tá­sá­ra lét­re­jövő me­re­ve­dést. A me­re­ve­dé­si prob­lé­ma nem ön­ál­ló be­teg­ség, ha­nem tü­ne­te az ide­gek, vagy az erek va­la­mi­lyen mű­kö­dé­si za­va­rá­nak. E za­var előidézője le­het lel­ki ok, így gyak­ran stressz, ku­darc­tól va­ló fé­le­lem.

Még gya­ko­ribb, hogy va­la­mi­lyen, az erek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­so­ló szer­vi be­teg­ség így a cu­kor­be­teg­ség, a ma­gas vér­nyo­más, ér­szű­kü­let vagy szív­be­teg­ség ve­le­já­ró­ja. Ezen be­teg­sé­gek­ben a me­re­ve­dés gyen­gü­lé­se a pá­ci­en­sek 30-50%-nál for­dul elő. Vi­lág­szer­te több száz­mil­lió fér­fi prob­lé­má­ja ez, így nem cso­da, ha egy­re in­kább az ér­deklődés kö­zép­pont­já­ba ke­rül a kér­dés, amiről né­hány éve még nem so­kat be­szél­tek.

Az or­vos­tu­do­mány fejlődé­se ezen a te­rü­le­ten igen gyors. Húsz éve még nem volt ha­té­kony ke­ze­lés a me­re­ve­dés ja­ví­tá­sá­ra. Ti­ze­nöt éve igen nagy fejlődést je­len­tett a hím­vesszőbe fáj­dal­mat­lan in­jek­ció for­má­já­ban adott ért­ágí­tó anya­gok al­kal­ma­zá­sa, ami a fér­fi­ak 80%-nál si­ke­re­sen al­kal­maz­ha­tó mód­szer. Ugyan­csak az el­múlt év­ti­zed­ben tö­ké­le­te­sed­tek a me­re­ve­dést ja­ví­tó mű­té­tek is, ami­ket ak­kor vé­gez­nek, ha sú­lyos ér­be­teg­ség mi­att más mó­don nem le­het me­re­ve­dést lét­re­hoz­ni.

A kö­zel­múlt nagy fel­fe­de­zé­se a me­re­ve­dést va­ló­ban ha­té­ko­nyan lét­re­ho­zó tab­let­tás ké­szít­mény. Ez egy olyan sze­lek­tív ér­tágí­tó, ami szá­jon át be­szed­ve a hím­vessző ere­it erősen ki­tá­gít­ja. A szem­ben tíz­szer, a szív­ben ezer­szer gyen­géb­ben hat, mint a hím­vessző ere­i­ben. Az el­múlt hó­na­pok­ban több szá­zez­ren al­kal­maz­ták a ké­szít­ményt és ki­de­rült, hogy a me­re­ve­dé­si za­va­rok­ban szen­vedők 70-80%-nál hoz lét­re meg­fe­lelő me­re­ve­dést. Fej­fá­jást 16%-ban, ki­pi­ru­lást 10%-ban, mú­ló szín­lá­tá­sza­vart 3%-ban okoz, ezen kí­vül más, lé­nye­ges mel­lék­ha­tá­sát nem ész­lel­ték. Ez a gyógy­szer né­hány hó­nap múl­va vár­ha­tó­an ha­zánk­ban is for­ga­lom­ba ke­rül és or­vo­si el­lenőrzés mel­lett al­kal­maz­va igen ha­té­kony és ke­vés mel­lék­ha­tás­sal já­ró ke­ze­lé­si le­hetőség lesz.

Ma már sen­ki­nek sem kell job­ban szé­gyell­nie ezt a gon­dot, mint bár­mi­lyen más egész­ség­ügyi prob­lé­mát. Mi­vel nap­ja­ink­ban ha­té­kony ke­ze­lé­si le­hetősé­gek áll­nak ren­del­ke­zés­re, ér­de­mes uro­ló­gus szak­em­ber­hez for­dul­ni.
Aki­nek meg­van rá az igé­nye, an­nak nem kell le­mon­da­nia a ne­mi életről vagy meg­vár­ni, amíg a part­ner­kap­cso­la­ta vég­képp el­rom­lik.

Hozzászólások

Aurelius | 2013-01-13 21:38

Szerintem alapvetően hülyeség bármilyen"pirulát" is szedni. Az ember szexualitásával alapjáraton minden rendben van. Akkor jönnek a zavarok, amikor rátelepszik az együttlétre egy megfelelési kényszer, egy teljesítménykényszer. Ezt pirulával nem lehet kezelni. Vagy csak nagyon gyengén, átmenetileg, tünetileg. Egy lelki nyomás, pl. hogy teljesíteni kell, kötelezően merevedésünk kell, hogy legyen, az elvonja a figyelmet a jelenről, az összehangolódásról és stresszes folyamatokat válthat ki. A stressz adrenalin és kortizol növekedést indít el, amelyek gátolják a merevedést is, és ez ördögi körként tovább növelheti a stresszt. A depresszió szintén egyike lehet a kiváltó oknak. Utóbbi ritkább. Erre a megoldás a kiváltó okok megszüntetése. Erre sok szellemi módszer van, az elmúlt 10 év tapasztalata alapján én az áthangolást találtam a legeredményesebbnek. (www.athangolas.hu) Persze az agykontroll (www.agykontroll.hu), jóga (ebből többfajta van), stb. is segíthet. Viszont az áthangolás nekem 1 alkalom alatt megoldotta ezt a problémát! Az agykontroll meg ezek nem, pedig máshol jó hasznát vettem. Az áthangolás viszont szinte sokkolt - jó értelemben - hogy egy évek óta húzódó dolog így elmúlt egycsapásra. Egyszerűen döbbenetes volt.

migel | 2013-03-23 11:24

Milyen gyogyszerek kelene szedni a merevedesi problemakra???

Robert232 | 2013-04-17 12:43

Viagra potencianövelő tabletta - http://24tabs.org Megkaptam a rendelésem, mely időben érkezett, és a pirulák is tökéletesen hatnak.

Tomi78 | 2013-05-12 21:14

És ez az áthangolás hogyan működik? Van óradíja?

Aurelius | 2013-09-05 18:16

Az áthangoláson alkalmanként kell fizetni. Nem percre vagy órára mérik, hanem eredményre mennek. Marha rendesek - életem egyik legjobb történése volt, hogy megismertem őket. Hívd fel őket nyugodtan, minden kérdésre normálisan és érthetően válaszolnak - ez le fog jönni Neked is. A honalapon egyébként van ilyen menü, meg van GYIK is - ott elég részletesen leírták.

pista | 2013-10-08 09:07

sex közben van merevedési zavarom milyért???????

dezso | 2013-12-11 16:36

nekem is voltak problemaim a mervedessel, az orvosom azt ajanlotta, hogy probaljak ki etrendkiegeszitot, ami segiti a veraramlast. a virilys tablettakat probaltam ki es tenyleg segitett itt lehet olvasni utana ha valaki kivancsi ra http://virilys.hu

Tibor | 2014-01-24 12:26

Mi a helyzet akkor,ha már a pirulák sem hatnak?Kb 1 éve szedek potencia növelő tablettát.A forman 69-el kezdtem,mivel betiltották áttértem az erektilre.Mindig úgy vettem be,ahogy az le volt írva,szex előtt fél óra 1 órával 1 kapszulát.Eddig ragyogóan hatott a szer,viszont most legutóbb miokor együtt voltam a párommal,teljes csőd mutatkozott.Mintha be sem szedtem volna.Merevedés,sehol nem volt.Ha ez többször is előfordul,akkor teljesen össze fogok omlani lelkileg,mert 45 évesen nem szeretném,ha így kellene leélnem az életemet,szex nélkül.Remélem,hogy ez csak pillanatnyi üzem zavar volt,de kezdek kétségbe esni.

Ivan | 2014-04-10 21:57

Nekem segített az elixirman. elixirman.hu teljessen természetes öszetevőkböl ál és három napon keresztül hat. Az igaz hogy itt ott két orát tart amig el kezd hatni, de oszt igazán hat. Megéri. És olcsóbb más hasonló termékekhez hasonlítva. A feleségemnek nemtetszet az ötlet, de most másra nem is gondol.

Akos | 2014-05-01 19:50

Tibor Probald ki az L-Arginint, ez taplalekkiegeszito es javitja az erek verellatottsagat, stabil merevedest ad. Ezenkivul erdemes rendszeresen sportolni is.

Aurelius | 2014-06-21 16:18

Ezek a pirulák mind csak átmenetileg hatnak, mellette meg rengeteg mellékhatásuk van. Például a viagra a spermaállományt jelentősen károsítja. Persze ezt véletlenül kifelejtették a reklámokból...

tnt3411 | 2014-08-28 07:59

Vigrax potencianövelő tabletta - http://goo.gl/NnwDc6

Névtelen | 2015-01-13 00:20

Minden afrodiziákumok alacsony áron http://bit.ly/14tnjsb

Benedek | 2015-10-24 20:14

Szerintem van értelme kipróbálni potencianövelőt, csak nem mindegy hogy milyet. A szempontok: - engedélyezett (OÉTI vagy OGYI engedély) - megbízható cég álljon mögötte Nekem ilyen szempontból a Boom Boom potencianövelő vált be.

Michaelgrose | 2017-06-24 04:47

wh0cd284460 buy viagra online order cialis our website

Michaelgrose | 2017-07-04 13:01

wh0cd615992 Amoxil Without A Prescription buy prednisolone drug citalopram

pancso | 2017-07-09 19:49

MI AZ ami valóban értágító,vagy mi, ésvalóban javítja a merevedést? Ilyet mondjatok.

MikeSaway | 2017-09-11 13:22

online loans

MikeSaway | 2017-09-13 09:19

payday loans for bad credit loans online

Aaronfilla | 2017-09-13 20:29

antabuse levitra cost of diclofenac

Michaelgrose | 2017-09-14 08:48

strattera

CharlesFlard | 2017-09-14 11:56

cymbalta buy propecia provera phenergan

MikeSaway | 2017-09-15 05:40

payday loans online LOANSFORBADCREDIT.US.COM

Jamessmame | 2017-09-16 09:09

online payday loan

Jamessmame | 2017-09-17 01:26

payday loans

Jamessmame | 2017-09-17 18:36

loans for bad credit

JohnVut | 2017-09-19 07:35

https://paydayloans.us.org/ - additional reading

JohnVut | 2017-09-19 23:54

https://paydayloans.us.org/ - payday loans direct lenders

JohnVut | 2017-09-20 22:46

https://paydayloans.us.org/ - Get the facts

JohnVut | 2017-09-21 15:04

https://paydayloans.us.org/ - site

JohnVut | 2017-09-22 06:41

https://paydayloans.us.org/ - More hints

JohnVut | 2017-09-22 22:23

https://essayonline.us.com/ - pay for essay online

JohnVut | 2017-09-23 14:51

https://essaywritingservices.us.com/ - essay writing service https://writemyessay.us.com/ - write my essay cheap

JohnVut | 2017-09-24 06:32

https://loansforbadcredit.us.com/ - our website

JohnVut | 2017-09-24 21:54

https://essayonline.us.com/ - online essay https://freesexchat.us.com/ - sex chat free

JohnVut | 2017-09-25 14:24

https://essayonline.us.com/ - essay online

JohnVut | 2017-09-26 06:57

https://onlineloans.us.com/ - payday loan online https://freesexchat.us.com/ - webcam porn

JamesVut | 2017-09-27 02:37

payday loans for bad credit This Site https://loansforbadcredit.us.com/ Continue Reading

JamesVut | 2017-09-27 05:09

payday loans online direct lenders payday loans online payday loans online direct lenders only https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online direct lenders only

Névtelen | 2017-09-28 03:40

best payday loans lenders payday loans payday loan lenders cash advance ’

JamesVut | 2017-09-29 14:45

payday loans online same day payday loans online payday loan online https://paydayloans.us.org/ - payday loans direct lenders

JamesVut | 2017-09-29 22:32

essay online more info Continued https://essayonline.us.com - write essay online

Payday | 2017-10-02 18:36

fast payday loans online payday loans online direct lenders Continue payday loans online

Custom Essays | 2017-10-03 03:02

buy essay online online essay writing write my essay online buy essay online safe

JamesVut | 2017-10-03 19:06

my homework now online essay view homepage https://writemyessay.us.com - write my essay

Buy Essays Cheap | 2017-10-05 00:52

More hints write essay for money write essay for me custom essay writing

JamesVut | 2017-10-06 08:34

online essay writing https://writemyessay.us.com Check This Out https://essayonline.us.com - buy cheap essays online

Personal Loans | 2017-10-06 16:30

bestpaydayloansonline.us.com Read This site here online payday loans

JamesVut | 2017-10-08 06:41

payday loans online link paydayloansonline.us.com https://paydayloansonline.us.com/ - http://PaydayLoansOnline.us.com

Speedy Cash | 2017-10-09 09:52

here i found it loans for bad credit emergency loan no credit check easy payday loan

Pay Day Loans | 2017-10-10 09:20

personal loans Resources personal loans online payday loans

JamesVut | 2017-10-15 04:07

online essay writing write essay online buy essay https://essayonline.us.com - write my essay online

JamesVut | 2017-10-15 23:03

payday loans online online payday loans payday loans online additional reading

Buy An Essay Paper | 2017-10-16 02:01

write my papers write write my papers write my essay

JamesVut | 2017-10-16 17:45

2nd grade math homework essaywritingservice.us.com essay writing service review essay writing service

Cash Loan | 2017-10-17 08:19

payday loans online http://OnlineLoans.us.com OnlineLoans.us.com loan cash

JamesVut | 2017-10-17 10:46

payday loans online payday loans online best payday loans online payday loans online

JamesVut | 2017-10-18 17:46

payday loans online payday loans online payday loans online Additional Info
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Buhály Mónika dr. Buhály Mónika gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Ön hova utazna szívesen nyaralni?Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár