Szerelmi vallomás

2010.11.04. - Írta: betegvagyok.hu

Szerelmi vallomás

Mi a szerelem? Egy kézfogás, egy érintés, egy simogatás? Hormonok tánca? Támogatás, önmagunk háttérbe tolása, a közös örömök felfedezése? Mindez általában hozzá tartozik, mégis előfordul, hogy az igaz szerelem meglepő, váratlan, és nem épp idilli körülmények közt tör ránk. Talán még az illető sem tűnik szimpatikusnak elsőre, valamivel mégis belopja magát az ember szívébe...

  • „Ak­kor tud­tam meg, hogy a ba­rá­tom iga­zán sze­ret, ami­kor egy ke­gyet­len ví­rus­sal a tel­jes éj­sza­kát a fürdőszo­bá­ban töl­töt­tem, a WC fö­lött gör­nyed­ve. Egy pil­la­nat­ra sem moz­dult el mellőlem. Vé­gig a ke­ze­met fog­ta.”
  • „Az­nap úgy érez­tem, hogy összedőlt a vi­lág. Sem­mi sem si­ke­rült. Ami­kor es­te ha­za­ér­tem, be­mász­tam a hin­ta­szék­be, és össze­göm­bö­lyöd­ve sír­tam, sír­tam. Pa­ta­kok­ban folyt a könnyem. Ő egy szót sem szólt. Nem pró­bált vi­gasz­tal­ni, csak gyön­gé­den mel­lém ha­jolt és az ölem­be tet­te ked­ves ci­cu­so­mat. Ak­kor ép­pen er­re volt szük­sé­gem.”
  • „A bi­zo­nyí­té­kok? Egy éves kül­föl­di ösz­tön­dí­jat nyer­tem. Ren­ge­te­get vi­tat­koz­tunk, el­fo­gad­jam-e, fél­tünk, hogy tar­tós­nak ígér­kező kap­cso­la­tunk megsínyli a hosszú tá­vol­lé­tet. Az utol­só éj­sza­ka egyet­len szó nél­kül se­gí­tett össze­cso­ma­gol­ni, ho­lott tud­tam, szí­ve mé­lyén po­kol­ba kí­ván­ja az egész utat, és ret­teg az el­vá­lás­tól.”
  • „Ké­zen fo­gott, és ma­gá­val vitt, ami­kor el­ment, hogy utol­já­ra meg­lá­to­gas­sa hal­dok­ló nagy­ma­má­ját.”
  • „A sze­rel­mé­ben biz­tos ak­kor let­tem, ami­kor az én ré­gi vá­gá­sú, ma­ra­di, az élet szám­ta­lan dol­gá­ban annyi­ra me­rev jog­hall­ga­tó ud­var­lóm a szek­ré­nye mé­lyéről előha­lász­ta a sza­már­fü­les Dör­mögő Dö­mö­tör gyűj­te­ményt. Meg­mu­tat­ta ne­kem. És azt is be­val­lot­ta, hogy min­dig mac­kó­val al­szik el.”
  • „A sze­rel­mi val­lo­más egy for­ró ká­ni­ku­lai dél­utá­non tör­tént. El­men­tem a ba­rátnőm elé a mun­ka­he­lyé­re, de az iro­dá­tól csak jó messze, egy kis mel­lé­kut­cá­ban ta­lál­tam par­ko­ló­he­lyet. Hogy hol, azt per­sze egy perc múl­va el is fe­lej­tet­tem. Több mint egy órán át két­ség­be­e­set­ten, re­ményt veszt­ve, ver­ej­ték­ben úsz­va ke­res­gél­tük, míg vég­re rá­buk­kan­tunk. Ak­kor ki­de­rült: va­la­ki olyan szo­ro­san mö­gém állt, hogy nem tu­dok ki­jön­ni. Te­te­jé­be azért men­tem ér­te, mert mo­zi­ba ké­szül­tünk. Azt hit­tem szét­rob­ba­nok. Ek­kor meg­fog­ta a ke­zem, s annyit mon­dott: Egy­szer majd jót ne­ve­tünk ezen az egé­szen...!”
  • „Meg­je­gyez­tem a ked­ve­sem­nek, hogy ir­tó sze­xi­nek tar­tom a ma­gas nya­kú pu­ló­vert. Ő he­ve­sen til­ta­ko­zott, mond­ván, úgy ér­zi ma­gát ben­ne mint­ha foj­to­gat­nák. Az­tán majd el­ol­vad­tam, mi­kor há­rom nap múl­va egy va­do­na­túj gar­bó­ban tűnt fel.”
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár