Amit tudni akarsz a szexről

2012.11.21.

Címkék: szex
Amit tudni akarsz a szexről

„Régebben élveztem a szexuális együttléteket a férjemmel, de amióta felszedtem pár kilót, szégyellek előtte meztelenül mutatkozni, annak ellenére, hogy még soha nem tett sértő megjegyzést rám. Hogyan tudnám legyőzni a zavarom?”

A mai vi­lág­ban a vé­kony, spor­tos al­ka­tú höl­gyek ré­sze­sül­nek előny­ben, ezért mindenképpen érdemes meg­sza­ba­dul­ni túlsúlyunktól. A súly­fe­les­leg egy kis test­moz­gás­sal, illetve di­é­tá­val le­küzd­he­tő, és se­gít­het ab­ban, hogy ol­va­sónk­nak el­múl­jon a tes­té­vel kap­cso­la­tos rossz ér­zé­se. Ugyan­­is a moz­gás, nagyon ér­de­kes mó­don, nem­csak a tes­tet, de a lel­ket és az ön­bi­zal­mat is erő­sí­ti. Ha elé­ge­det­tek va­gyunk saját tes­tünk­kel, az fo­koz­za ön­be­csü­lé­sün­ket, s ez­ál­tal kí­vá­na­to­sabb­nak is érez­zük ma­gun­kat a szex köz­ben, nő a ma­ga­biz­tos­sá­gunk.
Ter­mé­sze­te­sen más mó­don is le­küzd­het­jük za­va­run­kat: en­ged­jük el ma­gun­kat, s ad­juk át tes­tün­ket-lel­kün­ket a cso­dá­la­tos él­mény­nek. Az együtt­lét előtt ve­gyünk egy kel­le­mes, pi­hen­te­tő für­dőt, te­gyünk fel kön­­nyed par­fü­möt, s gyen­géd elő­já­ték­kal in­dít­sunk. Tu­das­suk fér­jünk­kel, hogy elé­ge­det­le­nek va­gyunk a tes­tünk­kel, s ő biz­to­san el­hes­se­ge­ti ezt a rossz ér­zé­sün­ket. Gon­dol­junk ar­ra: ha kí­vá­na­tos­nak érez­zük ma­gun­kat, és úgy is vi­sel­ke­dünk, ak­kor ez ki­fe­lé is így nyil­vá­nul majd meg.

„A min­den­nap­ok­ban na­gyon ma­ga­biz­tos em­ber va­gyok, az ágy­ban még­is vis­­sza­fo­got­tan vi­sel­ke­dem. Mi en­nek az oka?”

A fe­le­lős­ség­tel­jes mun­ka a sze­mé­lyi­sé­günk­nek csu­pán egy ré­szét elé­gít­he­ti ki. Min­den­ki­nek szük­sé­ge van ar­ra, hogy sze­res­sék és ké­nyez­tes­sék, de a nők haj­la­mo­sab­bak ar­ra, hogy ezt ki­mu­tas­sák. Egy ne­héz nap után vá­gyunk a be­céz­ge­tés­re. Fi­gyel­jünk azon­ban ar­ra, hogy túl­zott pas­­szi­vi­tá­sunk­kal ne­hogy unal­mas­sá vál­junk. Ha min­dig vis­­sza­fo­got­tak va­gyunk, ak­kor egy idő után part­ne­rünk hi­á­nyol­ja majd kez­de­mé­nye­zé­sün­ket. A ku­ta­tá­sok sze­rint a fér­fi­ak zö­me igen­is sze­ret­né, hogy a nő te­gye meg az el­ső lé­pést, és ak­tí­vab­ban ve­gyen részt a sze­xu­á­lis élet­ben.

„A menst­ru­á­ci­óm alatt ba­rá­tom­mal vé­de­ke­zés nél­kül él­tünk sze­xu­á­lis éle­tet. Mind­ket­ten mo­no­gá­mok és HIV ne­ga­tí­vak va­gyunk. Van-e esé­lyem a te­her­beesés­re?”

Sok nő ta­pasz­tal gyen­ge, vagy kö­zép­erős vér­zést a pe­te­érés idő­sza­ká­ban. Ez kön­­nyen össze­té­veszt­he­tő a menst­ru­á­ci­ós vér­zés­sel, és ha ez idő alatt vé­de­ke­zés nél­kül él­tek sze­xu­á­lis éle­tet, ko­moly esély van a te­her­beesés­re. Ha a menst­ru­á­ci­ós idő­szak hosszú ide­ig tart, és a köz­bül­ső pe­ri­ó­dus rö­vid (ke­ve­sebb, mint 27 nap), el­kép­zel­he­tő, hogy a sper­mi­um, amely akár öt na­pig is ak­tív le­het, élet­ké­pes a pe­te­érés ide­jén. A fer­tő­zés ag­go­da­lom­ra ad­hat okot. Ha hű­sé­ge­sek egy­más­hoz, és egyi­kük sem szen­ved sze­xu­á­lis úton ter­je­dő be­teg­ség­ben, a menst­ru­á­ci­ós idő­szak alat­ti, vé­de­ke­zés nél­kü­li szex nem nö­ve­li a fer­tő­zés esé­lyét. Ez ter­mé­sze­te­sen nem vo­nat­ko­zik azok­ra, akik sű­rűn vál­to­gat­ják part­ne­rü­ket, il­let­ve va­la­mi­lyen ne­mi be­teg­ség­ben szen­ved­nek. A nők kön­­nyeb­ben meg­kap­ják a sze­xu­á­lis úton ter­je­dő be­teg­sé­ge­ket a menst­ru­á­ció idő­sza­ka alatt, mi­vel a vér meg­vál­toz­tat­ja a hü­vely sa­vas­sá­gát, és ki­mos­sa a vé­dő fel­ada­tot el­lá­tó méh­nyak nyál­kát. Ha a menst­ru­á­ci­ós idő­szak alatt vé­de­ke­zés nél­kü­li sze­xu­á­lis éle­tet élő nő HIV po­zi­tív, vagy He­pa­ti­tis B ví­rus­sal fer­tő­zött, part­ne­ré­nek na­gyobb az esé­lye a fer­tő­ző­dés­re, mi­vel a ví­rus a menst­ru­á­ci­ós vér­ben elő­for­dul. Min­dent ösz­­sze­vet­ve: a biz­ton­ság ked­vé­ért hasz­nál­ja­nak óv­szert a menst­ru­á­ci­ós idő­szak alatt is.

„Né­ha, mi­e­lőtt ágy­ba búj­nánk, meg­iszunk két-há­rom po­hár rö­vid­italt. Úgy ér­zem azon­ban, hogy ilyen­kor ne­he­zeb­ben, vagy egy­ál­ta­lán nem ju­tok el a csúcs­ra. Le­het, hogy en­nek ép­pen az al­ko­hol az oka?”

Egy-két po­hár­nyi al­ko­hol nö­vel­he­ti a sze­xu­á­lis ét­vá­gyat, old­ja a gát­lá­so­kat. Ugyan­ak­kor a leg­több em­ber­nél két-há­rom ital után az al­ko­hol ne­ga­tív ha­tá­sai is je­lent­kez­nek: moz­gás-, és kon­cent­rá­ci­ós za­va­rok lép­nek fel, a fér­fi­ak­nál erek­ci­ós prob­lé­ma, a nők­nél pe­dig az or­gaz­mu­sig va­ló el­ju­tás hi­á­nya le­het a tü­net. Mind­két nem ér­zé­ket­le­neb­bé vá­lik a ta­pin­tás­ra is. Ma­ga­sabb vér­al­ko­hol­szint ese­tén (öt-hat po­hár ital után) az em­be­rek nagy ré­sze nem em­lék­szik tet­te­i­re, s kép­te­len­né vá­lik az or­gaz­mus­ra is. A túl­zott al­ko­hol­fo­gyasz­tás más vo­nat­ko­zás­ban is ki­ha­tás­sal van a szex­re: ilyen­kor haj­la­mo­sab­bak va­gyunk el­fe­led­kez­ni az óv­szer hasz­ná­la­tá­ról. Ku­ta­tá­sok tá­maszt­ják alá, hogy azo­nos men­­nyi­sé­gű al­ko­hol el­fo­gyasz­tá­sa után a nők ha­ma­rabb ér­zé­ke­lik az ital ne­ga­tív ha­tá­sa­it, mi­vel az ő szer­ve­ze­tük­ben sze­szes­italt le­bon­tó en­zim las­sab­ban mű­kö­dik. Az al­ko­hol kü­lön­bö­ző mér­ték­ben hat ránk, ezért egyé­ne vá­lo­gat­ja, hogy me­lyik az a pont, ami­kor az al­ko­hol má­mo­rí­tó ha­tá­sa az el­len­ke­ző­jé­be csap át. Ha úgy érez­zük, egy-két italt fel kell haj­ta­nunk, hogy ágy­ba búj­junk va­la­ki­vel, ez va­ló­szí­nű­leg azt jel­zi, hogy még nem ala­kult ki kel­lő­kép­pen ben­ső­sé­ges kap­cso­lat ket­tőnk kö­zött.

„Ki­de­rül-e kül­ső je­gyek­ből, hogy az adott fér­fi kel­le­mes part­ner-e?”

Van­nak je­lek, ame­lyek utal­hat­nak rá, de tel­jes bi­zo­nyos­ság­gal nem meg­ál­la­pít­ha­tó. Fon­tos, hogy a fér­fi ho­gyan te­kint a nő­re. Ha pél­dá­ul szá­má­ra a nő csak egy sze­xu­á­lis tárgy, ak­kor az ágy­ban is an­nak fog­ja te­kin­te­ni. A jó sze­re­tő part­ne­rét önál­ló sze­mé­lyi­ség­ként tisz­te­li, s ér­zi, mi­re van szük­sé­ge. Az olyan ro­man­ti­kus fér­fi­ak, akik az élet más te­rü­le­te­in is ér­zé­ke­nyek, az ágy­ban is fi­gyel­me­sek. A ma­ga­biz­tos fér­fi­ak is jó part­ne­rek le­het­nek, mi­vel nincs szük­sé­gük ar­ra, hogy ön­ma­gunk­nak bi­zo­nyít­sa­nak, így kön­­nyeb­ben ész­re­ve­szik a nők kí­ván­sá­ga­it. A spor­to­lók és a jól tán­co­ló fér­fi­ak szin­tén ígé­re­tes part­ne­rek, s az ele­gáns fér­fi­ak kül­ső har­mó­ni­á­ja ál­ta­lá­ban bel­ső tu­laj­don­sá­ga­ik­ban is meg­nyil­vá­nul in­tim kö­rül­mé­nyek kö­zött.
 

Hozzászólások

elena | 2012-04-16 18:28

A szexhez szeretnék hozzá szólni.Ha más mondaná nem hinném el.De én 60 éves korom után jutottam el ahhoz,hogy el fogadjam igazán a szexet.Előtte ugyan voltam négyszer terhes ,lettek gyermekeim,de csak kötelességnek éreztem,hogy az ágyban mi a dolgom.Én is meg híztam,magamra szedtem 6-8 kilót,de a férjem most igazán úgy érzi,hogy csábító vagyok.Az,hogy szégyen ,nálam is volt,de már nincs.Férjem egy időben szégyelte ,hogy próbálkozik,de vagy elutasítottam,vagy immel ámmal kelletlenül tettem a dolgom.Egyszer meg sajnáltam,hogy nincs síkere,és el kezdtem támogatni,hogy majd leg közelebb sikerül.Ettől kezdve változás állt be mindkettőnk életében.Én megtaláltam azt a pózt ami nekem is jó és a férjemnek is.Azóta kellemesen tellik az életünk,heti 3 4 alkalommal.Ha valami miatt ki marad,már hiányzik mindegyőnknek.Ugye hihetetlen?Közelebb vagyunk a 7. x-hez ,mint a 6.hoz.
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár