Biotáplálkozás

2011.05.20. - Írta: dr. Tulok István, táplálkozástudós

Biotáplálkozás

Nap­ja­ink­ban kü­lö­nö­sen sok szó esik az egész­ség és a táp­lál­ko­zá­si szo­ká­sok kap­cso­la­ta­i­ról. Kü­lön­bö­ző né­ze­tek szo­ká­sok üt­köz­nek egy­más­sal. A vegetá­riá­nizmus el­szánt kö­ve­tői csa­táz­nak a ve­gyes, és/vagy vál­to­za­tos ét­rend hí­ve­i­vel. Bár­mi­lyen táp­lál­ko­zá­si szo­kás­nak, vagy szo­ká­sok­nak is hó­do­lunk azon­ban ab­ban egyet­ért­he­tünk, hogy azok a vegy­sze­rek, ame­lyek meg­ta­lál­ha­tók a nö­vé­nyek­ben, mi több a leg­több ál­la­ti ter­mék­ben is, ha kü­lön­bö­ző mér­ték­ben is de rend­kí­vül ká­ro­sak szer­ve­ze­tünk­re.

 

A vegy­sze­rek al­kal­ma­zá­sá­nak leg­főbb oka az in­ten­zív nagy tö­meg­ben tör­té­nő nö­vény­ter­mesz­tés és az ugyan­csak nagy tö­meg­ben tör­té­nő ál­lat­te­nyész­tés. Az élel­mi­sze­rek elő­ál­lí­tá­sa és tar­tal­ma kö­rül egy­re több a bi­zony­ta­lan­ság, ame­lye­ket iga­zol­nak az utób­bi évek­ben elő­for­du­ló élel­mi­szer ka­taszt­ró­fák is (kergemarhakór, dioxin, nitroflen-botrány, stb.) A gát­lás­ta­lan, csak a pro­fit­ra tö­re­ke­dő, élel­mi­szer elő­ál­lí­tók és azok a ku­ta­tók, akik el­ve­i­ket fel­ad­va tu­dá­su­kat az em­ber el­len for­dít­ják újabb és újabb el­já­rá­sok­kal bom­báz­zák a gya­nút­lan em­ber egész­sé­gét (gén­ma­ni­pu­lá­ci­ók, io­ni­zá­ci­ós be­su­gár­zá­sok, stb.). Ezen ámok­fu­tás meg­aka­dá­lyo­zá­sá­nak egyik le­he­tő­sé­ge, a bio­gaz­dál­ko­dás, a bio-élelmiszerek elő­ál­lí­tá­sa ame­lyek so­rán ti­los szin­te­ti­kus vegy­sze­rek, mű­trá­gyák, nö­vény­védőszerek hasz­ná­la­ta, ti­los gén­mó­do­sí­tott szer­ve­ze­tek al­kal­ma­zá­sa, az io­ni­zá­ci­ós (tar­tó­sí­tó) be­su­gár­zás, az ál­lat­tar­tás­ban an­ti­bio­ti­kum­ok, ho­zam­fo­ko­zók, míg a fel­dol­go­zás so­rán mes­ter­sé­ges ada­lék­anya­gok al­kal­ma­zá­sa. Ez utób­bi­ak ve­szé­lyes­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy ha­tá­sa­ik kö­zött töb­bek kö­zött meg­em­lít­he­tők: rák­kel­tő ha­tá­sok, bőr­gyul­la­dást, ideg­rend­szert, de­pres­­szi­ót, emész­té­si pa­na­szo­kat, ve­se­ká­ro­so­dást, máj­ká­ro­so­dást, lá­tás­ká­ro­so­dást, hör­gő- és tü­dőká­ro­so­dást oko­zó ha­tá­sok. A bio­gaz­dál­ko­dás­nak szá­mos elő­nye van a ha­gyo­má­nyos ter­me­lé­si mód­dal szem­ben.

Nem szen­­nye­zi a ta­lajt, a nö­vé­nyek nem tar­tal­maz­nak az egész­ség­re ká­ros per­me­te­ző­szer ma­rad­vá­nyo­kat. A bio­gaz­dál­ko­dás­nak azon­ban a fel­so­rolt elő­nyök mel­lett utol­ér­he­tet­len elő­nye, hogy az így ter­mesz­tett nö­vé­nyek, gyü­möl­csök, beltartalmi ér­té­ke (íz, ha­tó­anyag­ok, pl. vi­ta­mi­nok, ás­vá­nyi sók, szer­ves sa­vak, stb.) mes­­sze meg­ha­lad­ja a ha­gyo­má­nyos, in­ten­zív mó­don ter­melt gyü­mölcs, zöld­ség­fé­lék beltartalmi ér­té­két (pl. a víz­ízű hol­land és a bioter­mesz­tett ma­gyar pa­ra­di­csom ös­­sze­ha­son­lí­tá­sa).

A va­ló­di bio­ter­mék el­len­őr­zött kö­rül­mé­nyek kö­zött ter­mesz­tett nö­vény, zöld­ség, gyü­mölcs, vagy te­nyész­tett ál­lat­ból ké­szült. Nö­vé­nyek­nél a táp­anyag után­pót­lás csak szer­ves ere­de­tű táp­anyag le­het és a nö­vé­nyi kór­oko­zó­kat is me­cha­ni­kus úton irt­ják. A kór­oko­zók­kal szem­ben ter­mé­sze­tes ere­de­tű, az öko­ló­gi­ai gaz­dál­ko­dás­ban en­ge­dé­lye­zett sze­rek­kel per­me­tez­nek, ame­lyek nem szí­vód­nak fel a nö­vé­nyek­­ben és víz­zel kön­­nyen le­mos­ha­tók. Az ilyen mó­don elő­ál­lí­tott ter­mé­kek az ala­cso­nyabb ho­zam mi­att men­­nyi­ség­ben el­ma­rad­nak a vegy­sze­rek­kel ke­zelt tár­sa­ik­tól és ma­ga­sabb költ­sé­gek­kel ál­lít­ha­tók elő. A bio­ter­mé­kek min­dig drá­gáb­bak az egyéb, nem bio­ter­mé­kek­kel szem­ben, de mi­nő­sé­gi­leg nagy­ság­ren­dek­kel ma­ga­sabb ér­té­ke­ket kép­vi­sel­nek. Nap­ja­ink­ban a mi nem­ze­dé­künk ipa­ri­lag elő­ál­lí­tott élel­mi­sze­re­ken és aro­má­kon él. Is­mer­ve, és egy­re in­kább meg­is­mer­ve a ha­gyo­má­nyos mód­sze­rek­kel ter­mesz­tett nö­vé­nye­ket, te­nyész­tett ál­la­to­kat el­fo­gyasz­tott táp­lá­lé­kunk­ban már nem bíz­ha­tunk. A szá­munk­ra leg­meg­fe­le­lőbb táp­lá­lék ki­vá­lasz­tá­sa az élet­ben ma­ra­dás egyik fel­té­te­le, a bio­gaz­dál­ko­dás szé­les­kö­rű el­ter­je­dé­se és a biotáplálkozás.

Hozzászólások

nagy szilvia | 2011-01-13 16:45

Szeritem ez így igaz ahogy van.

| 2011-02-10 14:27

Mi igaz? Hogy van oltás? Vagy hogy érdemes beadatni? :)

| 2011-02-10 14:36

A szakember szerint érdemes beadni, mert sok szövődménye lehet. Igaz, hogy még nincs olyan régen oltás és lehet, hogy még annak sem tudjuk a szövődményeit.

| 2011-02-17 23:03

Az egész bárányhimlőben csak az a jó, hogy legalább az ember biztos lehet abban, többé nem kapja el, ha már egyszer megbetegedett. Ez nem tudom milyen más vírusról mondható el? Egyébként pedig mi köze a bárányokhoz?? Angolul chicken pox nak hívják, vagyis szegény csirkékre fogják...

| 2011-05-19 11:07

Van oltás, és a szakember szerint gyermekkorban érdemes beoltatni. A bárányhimlő virusa ugyanis bennemarad a szervezetben, és idősebb korban övsömört okoz. Ez pl egy szövődménye.
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár