Érzelmi intelligencia

2010.09.21. - Írta: dr. Piczkó Ka­ta­lin, pszi­chi­á­ter szak­or­vos

Érzelmi intelligencia

Válassza ki azt a választ, amely a legjellemzőbb Önre. Ezután a következő táblázatban jelölje be az adott kérdés helyét a megfelelő A-B-C oszlopban, és írja mellé pontszámát (1-4). A beírt pontszámokat oszloponként összesítse. A legmagasabb pontszámmal rendelkező oszlop a legjellemzőbb Önre. (Ha hasonló pontszámot kap két oszlopban, akkor két típushoz is tartozhat.

Men­­nyi­re gon­dol­ko­dom po­zi­tí­van, mi­lyen a „szem­üve­gem”?

   

nem 

néha 

többnyire 

mindig 

1. 
 

A lel­kem mé­lyén tu­dom,
hogy sem­mi ba­jom sem es­het.

1

2

3

4

2. Min­den­ki­hez kö­zel ér­zem ma­gam. 1 2 3 4
3. Min­den­ki­ben bí­zom. 1 2 3 4
4. Csak ma­gam­ban bíz­ha­tok. 1 2 3 4

5.
 

Az em­be­rek egy ré­sze nem ér­dem­li meg, hogy
tö­rőd­je­nek ve­le

1
 

2
 

3
 

4
 

6. Nincs el­len­sé­gem, rossz­aka­róm. 1 2 3 4
7. Bi­zo­nyos dol­gok ha­mar a szí­vem­hez nő­nek. 1 2 3 4
8. Amit iga­zán aka­rok, azt el­érem. 1 2 3 4
9. Jó a bi­za­lom, de azért min­den­kit el­len­őriz­ni kell. 1 2 3 4
10. Sen­kit sem tu­dok kö­zel en­ged­ni ma­gam­hoz. 1 2 3 4
11. Õszin­te va­gyok. 1 2 3 4
12. „Lesz ami lesz”, tu­dok így vi­szo­nyul­ni a hol­nap­hoz. 1 2 3 4
13. Csak akit na­gyon jól is­me­rek, ab­ban bíz­ha­tok. 1 2 3 4

14. 
 

Ál­ta­lá­ban meg­ér­zem,
ha va­la­ki rossz­in­du­la­tú ve­lem.

1
 

2
 

3
 

4
 

15. Min­den­ki meg­vá­sá­rol­ha­tó. 1 2 3 4

16.
 

Gyak­ran nem is iga­zán rossz az,
aki ros­­szul vi­sel­ke­dik.

1
 

2
 

3
 

4
 

17.
 

Az em­be­rek­nek nem is len­ne szük­sé­ge
tör­vé­nyek­re, hogy boldo­gul­ja­nak egy­más­sal

1
 

2
 

3
 

4
 

18. Nem min­dig igaz, hogy „bo­rú­ra de­rű”. 1 2 3 4
19. Még a ba­rá­ta­im is plety­kál­nak ró­lam ros­­szat. 1 2 3 4
20. A kri­ti­kát el­fo­ga­dom. 1 2 3 4
21. Sem­le­ges va­gyok az ide­ge­nek meg­íté­lé­sé­ben. 1 2 3 4

 

Értékelés:

A

B

C

2. ... 1. ... 4. ...
7. ... 3. ... 5. ...
11. ... 6. ... 9. ...
14. ... 8. ... 10. ...
18. ... 12. ... 13. ...
20. ... 16. ... 15. ...
21. ... 17. ... 19. ...

 

Összeg:    

A: Re­a­lis­ta, de po­zi­tív meg­kö­ze­lí­té­sű

Általában pozitív beállítottságú az életben, kapcsolataiban, de megmarad a realitás talaján. Tud lelkesedni, érdeklődő, befogadó. A „félig vízzel telt pohár” esete. (Az emberek egy része, ha egy vízzel félig tele poharat lát, különbözőféleképpen értékeli, attól függően, milyen a szemüvege a valóságra pl.: „piszkos pohár az asztalon”, „vizespohár, ami nincs a helyén”, „félig üres”, „félig vízzel teli”.) Rugalmas, jól lehet vele együttműködni, tud alkalmazkodni, általában megértő, de tudja kivel hányadán áll. Általában képes a pozitív megközelítésre. A pozitív gondolkodás: hit a jövő pozitív alakulásában, a pillanatnyi negatív helyzet ellenére is.

B: Kis­sé ál­mo­do­zó

Kissé az elképzelései, fantáziái szerint látja a világot. Szemüvege lehet, hogy néha túl rózsaszínűen tünteti fel a dolgokat, már-már túl a realitásokon. Elképzelhető, hogy túl jónak hisz mindenkit. Nem néz szembe a saját magunkban is lappangó „árnyas oldallal”, nem számol kellően racionálisan a negatív lehetőségekkel, mintha tagadná, talán védekezésből, a rossz kimenetel lehetőségét.

C: „A pisz­kos po­hár” ese­te

A szemüvege a valóságra túlságosan a dolgok árnyoldalát emeli ki. Túlságosan bizalmatlan, emiatt beszűkíti lehetőségeiket az emberi kapcsolatokban. El lehet gondolkodni, hogy vajon miért, mitől olyan gyanakvó. Hozzáállásával megfoszthatja magát az élet örömeitől.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár