Gombatámadás

2014.06.13. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: lábgomba
Gombatámadás

Ha a cipőm beszélni tudna... Bizony sok olyan kellemetlen és taszító betegségre fény derülne, amit a lábbeli jótékonyan ápol és eltakar. Az egyik leggyakoribb közöttünk a lábgomba. A bajra eleinte csak a kipirosodott, később már nedvedző és kínosan viszkető bőr hívja fel a figyelmet, ami később lehámlik és fájdalmasan berepedezik. A gomba legtöbbször a lábujjak között telepszik meg, de előfordulhat a talpon, a lábujjhegyen, sőt a talp szélein is.

 

Csú­nya, ma­kacs és sú­lyo­san fertőző be­teg­ség, amely ép bőrön, ép im­mun­rend­szer vé­del­me mel­lett nem ter­jed to­vább. Ez­zel szem­ben a fertőzés koc­ká­za­ta sok­szo­ro­sá­ra nő, ha a bőr víztől, ve­rej­téktől fe­lá­zott, fe­lü­le­te sé­rült, vagy ha a szer­ve­zet védőbás­tyá­in rés tá­tong. Gom­ba­tám­adás­tól kü­lö­nö­sen ilyenkor ősszel és té­len kell tar­ta­nunk, ami­kor lá­bun­kat jól be­bu­gyo­lál­juk, be­le­iz­za­dunk a me­leg cipőbe, vagy gyak­rab­ban meg­for­du­lunk nyil­vá­nos uszo­dá­ban.
El­ke­rül­het­jük a fertőzést, ha be­tart­juk a kö­vet­kező elővi­gyá­za­tos­sá­gi sza­bá­lyo­kat:

  • Für­dés, zu­ha­nyo­zás után min­dig ala­po­san szá­rít­suk meg a láb­uj­jak kö­zöt­ti te­rü­le­te­ket!
  • Nyil­vá­nos he­lyen csak pa­pucs­ban zu­ha­nyoz­zunk!
  • Csak ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült zok­nit és cipőt vi­sel­jünk!
  • Jár­junk so­kat me­zít­láb, de csak ott­hon, biz­ton­sá­gos te­re­pen!
  • Ha el­kap­tuk a fertőzést, vá­la­sszunk a gyógy­szer­tár­ban kap­ha­tó gom­ba­el­len­es ké­szít­mé­nyek kö­zül. A leg­több gyógy­szert hosszabb ide­ig kell al­kal­maz­ni, még ak­kor is, ha a be­teg­ség né­hány nap alatt el­múlt. A láb­gom­ba kellőkép­pen alat­to­mos, köny­nyen ki­újul­hat. 

 

Mi­köz­ben más or­szág pol­gá­ra­i­nak csak alig több mint fe­lét kí­noz­za lúd­talp, tyúk­szem, láb­gom­ba vagy ujj­gör­bü­let, a hol­lan­dok 65 szá­za­lé­ka szen­ved eme láb­ba­jok­tól. Or­to­pé­du­sok és más szak­em­be­rek sze­rint a hol­lan­do­kat egy­sze­rű­en nem ér­dek­li a lá­buk, mi­vel messze van a fe­jüktől. Ezért, va­la­mint mert ere­dendően ta­ka­ré­ko­sak, az ol­csó és a láb szem­pont­já­ból rossz cipőket vá­sá­rol­ják – áll egy nem­rég meg­je­lent ta­nul­mány­ban.

Hozzászólások

Sphamandla | 2012-08-26 04:45

Thanks for starting the ball rolling with this insihgt.
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár