Daganatos betegségek

Az orvos válaszol

2010.10.25. - Írta: dr. Tulok István, onkológus

Címkék: daganat
Daganatos betegségek

Valamilyen tudományággal foglalkozó rádióműsorban hallottam, és számomra hihetetlennek tűnt: a daganatos betegség jelenléte az ember szervezetében a vérből kimutatható. Kérem írják meg, hogy ez igaz-e, vagy csak én értettem félre valamit!

(S. Gyuláné, Bu­da­pest)

A rossz­in­du­latú da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek­re va­ló haj­lam, vagy a ká­ro­so­dott, de még nem da­ga­na­tos sej­tek va­ló­ban ki­mu­tat­ha­tók a vér­ből. E vizs­gá­la­tok­nál pozi­tív ese­tek­ben, ami­kor az ered­mé­nyek köz­vet­le­nül még nem a da­ga­­­­nat­ke­ze­lést szol­gál­ják szem­­­­­­­­be kell néz­ni az­zal a tén­­nyel, hogy a maj­da­ni be­teg örö­kös ret­te­gés­ben él, és min­den le­het­sé­ges mód­szer­rel igyek­szik meg­előz­ni a da­ga­nat ki­ala­ku­lá­sát. Ez az ál­la­pot ad­dig tart­hat, míg egyéb vizs­gá­la­ti el­já­rá­sok­kal va­ló­ban ki nem mu­tat­ják da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sét.
A rá­kos meg­be­te­ge­dé­sek pon­tos di­ag­nosz­ti­zá­lá­sa ezért ki­zá­ró­lag or­vo­si, szak­or­vo­si fel­adat. A pon­tos di­ag­nosz­ti­zá­lást olyan ös­­sze­tett vizs­gá­la­ti rend­szer te­szi le­he­tő­vé, amely­ben a mű­sze­res vizs­gá­la­tok (ult­ra­hang, CT, MR) épp­úgy he­lyet kap­hat­nak, mint a szö­vet­ta­ni, ci­to­ló­gi­ai vizs­gá­la­tok, vagy a da­ga­nat­sej­tek ál­tal ter­melt anya­gok ki­mu­ta­tá­sa a vér­ből. A ke­ze­lő­or­vos ugyan­is, csak e vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei alap­ján tud dön­te­ni a be­teg szá­má­ra leg­op­ti­má­li­sabb ke­ze­lé­si el­já­rás­ról (mű­tét, mű­tét és gyógy­sze­res ke­ze­lés, műtét és gyógy­sze­res és su­gár­ke­ze­lés, mű­tét és su­gár­ke­ze­lés, su­gár­ke­ze­lés és gyógy­sze­res ke­ze­lés, vagy csak su­gár­ke­ze­lés). A rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek ko­rai fel­de­rí­té­sé­nek egyik, a vizs­gá­la­tot igény­lő szá­má­ra is meg­nyug­ta­tó le­he­tő­sé­ge, ha a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­se­ket meg­­­elő­ző, azo­kat is kí­sé­rő anyag­cse­re vál­to­zá­so­kat is vizs­gál­ják. Az ilyen jel­le­gű vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei már a leg­ki­sebb gya­nú ese­tén is fel­hív­hat­ják a szak­or­vos fi­gyel­mét a to­váb­bi te­en­dők­re.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár