Ünnepi útravaló

2011.12.08. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: kalória
Ünnepi útravaló

Hogyan vigyázzunk az alakunkra, ha jönnek az ünnepek? Ínycsiklandó falatok kínoznak, vendégségről vendégségre járunk, a visszautasítás pedig illetlenség... Táplálkozástudósok szerint az ünnepek során akár 28.000 pluszkalóriát is felszedhetünk magunkra. Ennek számos tényező lehet az oka, s hogy megértsük, miért vagyunk hajlamosabbak a hízásra az ünnepek során, érdemes megfogadni a következő tanácsokat.

 • Az ün­ne­pi me­nük általában éde­seb­bek, zsí­ro­sab­bak, vala­mint több ka­ló­ri­át tar­tal­maz­nak, mint az év töb­bi ré­szé­ben fo­gyasz­tott éte­lek, és in­ten­zí­veb­ben hat­nak íz­le­lő­bim­bó­ink­ra, ez­ál­tal még „kí­vá­na­to­sab­bak”. Le­het­sé­ges meg­ol­dás: íz­lel­jünk meg kü­lön-kü­lön min­den fa­la­tot, meg­lát­juk, így ke­ve­seb­bel is be­ér­jük.
 • Az ün­ne­pek azért is ve­szé­lye­sek, mert ka­rá­csony­kor ros­ka­dá­sig te­le az ün­ne­pi asz­tal, s már az étel pusz­ta lát­vá­nya is ét­vágy­ger­jesz­tő ha­tá­sú.
 • Ilyen­kor ka­rá­csony­kor olyan éte­le­ket eszünk, ame­lye­ket más idő­szak­ban nem, ezért haj­la­mo­sab­bak va­gyunk a hab­zso­lás­ra. Fi­gyel­jünk ar­ra, hogy min­den­ből csak meg­fe­le­lő men­­nyi­sé­get fo­gyas­­szunk! Ne csá­bul­junk el a for­ró beigli lát­tán, ha már amúgy is te­le­et­tük ma­gun­kat!
 • A ka­rá­cso­nyi éte­lek nosz­tal­gi­át éb­resz­te­nek ben­nünk: olyan fo­gá­sok ke­rül­nek az asz­tal­ra, ame­lye­ket gyer­mek­ko­runk óta nem et­tünk, ked­venc sü­te­mé­nyünk, ame­lyet csak édes­anyánk tud úgy el­ké­szí­te­ni, aho­gyan mi sze­ret­jük. Ilyen al­kal­mak­kor ös­­sze­gyű­lik a csa­lád, s a be­szél­ge­té­sek so­rán kön­­nyeb­ben fogy az ün­ne­pi étel.
 • Vi­gyáz­zunk: az al­ko­hol fo­koz­za az ét­vá­gyat, így ész­re­vét­le­nül is töb­bet fo­gyasz­tunk, mint amennyi meg­en­ged­he­tő len­ne.
 • A ka­rá­cso­nyi éte­lek nem­csak ka­ló­ria­dú­sab­bak, de ál­ta­lá­ban nem is te­szünk sem­mit an­nak ér­de­ké­ben, hogy a fel­­vett ka­ló­ri­á­kat el­éges­sük. Ha el­la­zsál­juk az év töb­bi ré­szé­ben meg­szo­kott he­ti há­rom­szo­ri test­moz­gást, még ros­­szab­bul já­runk, hi­szen a ka­ló­ri­á­ban gaz­da­gabb ét­ke­zés mi­att még több zsírt kel­le­ne el­éget­nünk. Úgyhogy, ha szép az idő, és esik a hó, akkor irány a szánkó-, vagy sípálya, erdei sétaút, ahol ki-ki vérmérsékletének megfelelően megszaba­dul­hat felesleges kalóriáitól.
 • Ka­rá­csony­kor na­gyobb kí­sér­tést ér­zünk ar­ra, hogy be­kap­junk egy-két fa­la­tot. Ha szent­es­te nap­ján a nagy ét­ke­zés előtt könnyű, ka­ló­ria­sze­gény reg­ge­lit, il­let­ve ebé­det fo­gyasz­tunk, meg­előz­het­jük a túl­­zott es­ti hab­zso­lást. Vi­gyáz­zunk azon­ban, ha túl szi­go­rú­ak va­gyunk ön­ma­gunk­hoz, és egész nap éhe­zünk, épp az el­len­ke­ző ha­tást vált­juk ki, mint amit sze­ret­nénk. És­­sze­rűbb te­hát az, ha nor­má­li­san ét­ke­zünk a nap fo­lya­mán, s nem vis­­szük túl­zás­ba a va­cso­rát sem.
 • Ha úgy tű­nik, hogy a ka­rá­csony leg­fon­to­sabb ré­sze az ün­ne­pi ét­ke­zés, gon­dol­junk ar­ra, hogy e cso­dá­la­tos ün­ne­pen szá­mos szép, szí­vet me­len­ge­tő él­mény vár ránk.
 • A ka­rá­cso­nyi ün­ne­pe­ket kö­ve­tő­en újabb veszélyek leselkednek ránk: az ös­­szes kol­lé­ga édes­ség­gel fel­pa­kol­va ér­ke­zik a mun­ka­hely­re. Mun­ka so­rán ész­re­vét­le­nül is nas­so­lunk, vi­gyáz­zunk, ne­hogy túl­zás­ba vi­gyük!
 • Ha az egész na­pos be­vá­sár­ló kör­út után ha­lá­lo­san fá­rad­tak va­gyunk, kön­­nyen el­csá­bu­lunk egy kis nas­so­lás­ra. Ilyen­kor me­leg ételt fo­gyasszunk: táp­lá­lóbb és ke­vés­bé hiz­lal.
 • S vé­gül, még egy fon­tos fi­gyel­mez­te­tés az ün­ne­pi al­ko­hol fo­gyasz­tás­sal kap­cso­lat­ban: két po­hár ital után gyen­gül az aka­rat­erőnk: ne­he­zeb­ben tu­dunk el­len­áll­ni az üveg­nek. In­kább igyunk egy po­hár­ral, utá­na csak al­ko­hol­men­tes ita­lo­kat fo­gyasszunk. Higgyük el, meg­éri ez a kis ön­meg­tar­tóz­ta­tás: el­ke­rül­jük ve­le a más­na­pi fej­fá­jást.
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár