Vitamin ABC

- Írta: dr. Tulok István, táplálkozástudós

Címkék: vitaminok
Vitamin ABC

Ismét hűvösre fordult az idő, itt az ősz, közeleg a tél. Megint csak rászorulunk arra, hogy a finom friss zöldségek és gyümölcsök helyett különféle vitaminokat szedjünk, védve ezzel szervezetünket a fertőzések, betegségek ellen. Közkívánatra folytatjuk az év elején elkezdett sorozatunkat, amelyben a vitaminokról szerezhetnek sok hasznos ismeretet olvasóink.
 

B1-vi­ta­min

Hőér­zé­keny, víz­ben ol­dó­dó vi­ta­min. Nem tá­ro­ló­dik a szer­ve­zet­ben, ezért be­vi­te­léről min­den nap gon­dos­kod­ni kell. Elsősor­ban a szén­hid­rá­tok anyag­cse­ré­jé­ben ját­szik ki­emelt sze­re­pet, főleg az agy­ban, az ideg­sej­tek­ben és az iz­mok­ban. Ha­tá­sos­sá­ga fo­ko­zó­dik, ha egyéb B-vi­ta­mi­nok­kal együtt al­kal­maz­zuk.
Ha­tá­sai:
Előse­gí­ti a nö­ve­ke­dést, se­gí­ti a szén­hid­rá­tok (cuk­rok) emész­té­sét és ener­gi­á­ra tör­ténő fel­hasz­ná­lá­sát, fenn­tart­ja az ideg­rend­szer, az iz­mok és a szív nor­má­lis mű­kö­dé­sét, se­gí­ti az öv­sö­mör tü­ne­te­i­nek eny­hí­té­sét, gyó­gyu­lá­sát.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Hi­á­nyá­ban az iz­mok ere­je gyen­gül, fo­ko­zó­dik a fi­zi­kai ki­me­rü­lés­re va­ló haj­lam, az izü­le­tek­ben re­u­ma­sze­rű fáj­dal­mak ala­kul­nak ki. To­váb­bi hi­ány­tü­ne­tek: ideg­fáj­dal­mak, ál­mat­lan­ság, fej­fá­jás, az em­lé­kezőké­pes­ség (szel­le­mi tel­je­sítőké­pes­ség) csök­ke­né­se, he­ves szív­do­bo­gás, in­ger­lé­keny­ség. A hi­ány­tü­ne­tek fo­ko­zot­tan je­lent­kez­nek kró­ni­kus al­ko­ho­lis­ták­nál (szel­le­mi le­épü­lés, bi­zony­ta­lan já­rás, izom­gyen­ge­ség, emész­té­si za­va­rok, máj­ká­ro­so­dás). Hi­ány­tü­ne­te­ket okoz a túl­zott szén­hid­rát fo­gyasz­tás is.
Előfor­du­lá­sa a táp­anya­gok­ban:
Élesztő, vagy élesztőt tar­tal­ma­zó ké­szít­mé­nyek, tel­jes kiőrlé­sű liszt, ga­bo­na­mag­vak, a sze­mes ter­mé­kek csí­rá­ja, dió, mo­gyo­ró, gesz­te­nye, tej, sajt, to­jás­sár­gá­ja, len­cse, bab, bor­só, pa­ra­di­csom, cék­la, bur­go­nya, ká­posz­ta, sár­ga­ré­pa, sa­lá­ta, ubor­ka, máj, ve­se, szív. Ha­tá­sát csök­ken­tik: főzés, sü­tés, ká­vé, al­ko­hol, élel­mi­sze­re­ket tar­tó­sí­tó el­já­rá­sok, a gyo­mor­sa­vat kö­zöm­bö­sítő sze­rek.

B2-vi­ta­min

Ví­zol­dé­kony, könnyen fel­szí­vó­dó vi­ta­min. A szer­ve­zet­ben nem tá­ro­ló­dik, ezért be­vi­te­léről na­pon­ta kell gon­dos­kod­ni. Ke­vés­bé hőér­zé­keny, mint a B1-vi­ta­min.
Ha­tá­sai:
Se­gí­ti a nö­ve­ke­dést, egész­sé­ges­sé te­szi a bőrt, a ha­jat és a kör­mö­ket, előse­gí­ti a száj, az ajak és a nyelv gyul­la­dá­sa­i­nak gyó­gyu­lá­sát, ja­vít­ja a lá­tást, csök­ken­ti a szem ki­fá­ra­dá­sát, egyéb vi­ta­mi­nok­kal együtt ked­vezően be­fo­lyá­sol­ja a szén­hid­rá­tok és a fe­hér­jék anyag­cse­ré­jét, előse­gí­ti a vér­kép­zést.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Szá­raz ajak, a száj sar­ká­ban be­re­pe­dé­sek, nyel­vé­gés, bőrgyul­la­dás, nye­lé­si za­va­rok. Hi­á­nya fo­koz­za a vér­sze­gény­sé­get.
Előfor­du­lá­sa a táp­anya­gok­ban:
Élesztő, vagy élesztőt tar­tal­ma­zó ké­szít­mé­nyek, tej, so­vány sajt, ga­bo­na­mag­vak, bú­za­csí­ra, bar­na ke­nyér, ku­ko­ri­ca, bur­go­nya, sa­lá­ta, ká­posz­ta, cu­kor­bor­só, pa­ra­di­csom, pa­raj, aszalt szil­va, gyü­möl­csök.

B3-vi­ta­min

Ví­zol­dé­kony vi­ta­min. B1, B2, B3-vi­ta­mi­nok je­len­lé­té­ben a szer­ve­zet ma­ga is elő tud­ja ál­lí­ta­ni.
Ha­tá­sai:
Nö­ve­li a szer­ve­zet ener­gi­á­ját a táp­lá­lék ked­vező hasz­no­sí­tá­sa út­ján, eny­hí­ti az emésztőrend­szer za­va­ra­it, egész­sé­ges­sé te­szi a bőrt, ja­vít­ja az agy és a pe­ri­fé­ri­ás ideg­rend­szer mű­kö­dé­sét, nél­kü­löz­he­tet­len a ne­mi hor­mo­nok, a mel­lék­ve­se, a pajzs­mi­rigy és a has­nyál­mi­rigy za­var­ta­lan mű­kö­dé­sé­hez, se­gít meg­szün­tet­ni a fe­kélyes fáj­dal­ma­kat, csök­ken­ti a vér­zsí­rok szint­jét.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Gyo­mor, bél­bán­tal­mak, nyelv­duz­za­nat, ne­u­rasz­té­ni­ás tü­ne­tek, em­lé­ke­zet­gyen­gü­lés, máj­ká­ro­so­dás fo­ko­zó­dá­sa.
Előfor­du­lá­sa a táp­anya­gok­ban:
Máj, so­vány hús, tel­jes-bú­za ké­szít­mé­nyek, bú­za­csí­ra, hal, to­jás, a ba­rom­fi fe­hér hú­sa, da­to­lya, fü­ge, szil­va, zöld­bab, bor­só, kar­alá­bé, pa­ra­di­csom, pa­raj.

F-vi­ta­min

Te­lí­tet­len zsír­sa­vak, a táp­lá­lék li­no­lén­sav tar­tal­ma ak­kor fej­ti ki ked­vező ha­tá­sát, ha a szer­ve­zet­ben át tud ala­kul­ni ké­mi­a­i­lag akt­ív anyag­gá. Az áta­la­ku­lást te­lí­tett zsír­sa­vak, vagy ere­de­ti­leg ha­té­kony zsír­sa­vak ke­ze­lé­se gá­tol­ja, és ha­tás­ta­la­nít­ja a te­lí­tet­len zsír­sa­va­kat.
Ha­tá­sai:
Al­ler­gia, ek­cé­ma me­gelőzé­se, vé­del­met nyújt a szív meg­be­te­ge­dé­se­i­vel szem­ben, meg­ál­lít­ja a trom­bó­zist, az izü­le­ti gyul­la­dás fo­ko­zó­dá­sát, csök­ken­ti a vér­nyo­mást, me­gelőzi a gyul­la­dást, ked­vezően hat az agy­mû­kö­dés­re, csök­ken­ti a vér­zsír szint­jét, fon­tos sze­re­pe van az érel­me­sze­se­dés me­gelőzé­sé­ben.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Bőrel­vál­to­zá­sok, haj­hul­lás, csök­ken az el­le­nál­lás a fertőzé­sek­kel szem­ben, fáj­dal­mas izü­le­ti bán­tal­mak ki­a­la­ku­lá­sa, máj­ká­ro­so­dás és ked­vet­len­ség.
Előfor­du­lá­sa a táp­anya­gok­ban:
Mák, man­du­la, dió, len­mag, len­mag­olaj, liget­szé­peolaj.

K-vi­ta­min

Zsí­rol­dé­kony vi­ta­min. Fel­szí­vó­dá­sá­hoz, hasz­no­su­lá­sá­hoz ki­elé­gítő zsír­emész­tés szük­sé­ges.
Ha­tá­sai:
Ter­mé­sze­tes vér­zés­csil­la­pí­tó.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Hi­á­nyá­ban a máj nem ter­mel ele­gendő vér­zés­csil­la­pí­tó anya­got, vér­zé­keny­ség és vér­zés­re va­ló haj­lam ala­kul ki.
Előfor­du­lá­sa táp­anya­gok­ban:
Pa­ra­di­csom, pa­raj, kel­ká­posz­ta, ká­posz­ta, brok­­ko­li, fe­jes sa­lá­ta, tej­ter­mé­kek és máj.

H-vi­ta­min

Ví­zol­dé­kony vi­ta­min, a szer­ve­zet­ben a bél­bak­té­ri­u­mok ké­pe­sek ter­mel­ni.
Ha­tá­sai:
Csök­ken­ti az arc és test ek­cé­má­ját és a bőr­gyul­la­dá­so­kat, eny­hí­ti az izom­fáj­dal­ma­kat, meg­­aka­dá­lyoz­za a haj őszü­lé­sét.
Hi­á­nyá­nak kö­vet­kez­mé­nyei:
Az arc és a test ek­cé­má­ja, nagy­fo­kú ki­me­rült­ség, zsír­anyag­cse­re­za­va­rok, fo­ko­zott haj­hul­lás.
Előfor­du­lá­sa a táp­anya­gok­ban:
Élesztő, föl­di­mo­gyo­ró, cso­ko­lá­dé, máj, to­jás­sár­gá­ja, tej, fé­nye­zet­len rizs, mák, bab.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár