Óvintézkedések a napon

2011.07.20. - Írta: betegvagyok.hu

Óvintézkedések a napon

A leégés nem látszik, és nem is fáj egészen addig, amíg a baj meg nem történt. Így tehát a gyerek bőrét figyelve nem tudjuk megóvni őt a leégéstől. Ne fe­led­jük, hogy a fe­hér bőrű gye­re­kek sok­kal könnyeb­ben le­ég­nek, és sok­kal las­sab­ban bar­nul­nak, mint a sö­té­tebb bőrű­ek. Te­gyünk egy szé­les ka­ri­má­jú szal­ma­ka­la­pot a gye­rek fe­jé­be: ez ár­nyé­kot vet a nya­ká­ra és vál­lá­ra is. Gon­do­san óv­juk a fe­jét az erős nap­sü­téstől.

Fo­gad­juk meg az aláb­bi jó ta­ná­cso­kat:

  • A víz fel­szí­néről a nap vissza­verődik. Így fentről és lentről is éri a ví­zen levőket. Ezért kell annyi­ra vi­gyáz­ni, ha víz­par­ton va­gyunk, kü­lö­nö­sen ha csó­na­ká­zunk.
  • A le­vegőnek nem kell me­leg­nek len­nie ah­hoz, hogy le­ég­jen az em­ber. A hű­vös szél­ben ta­lán még fá­zik is egy ki­csit a gye­rek, köz­ben pe­dig le­ég a bőre. Egy könnyű ru­há­val mind­kettőt me­gelőzhet­jük.
  • A nap­védő kré­mek, ola­jok és nap­te­jek so­kat se­gí­te­nek. Kü­lö­nö­sen a gye­re­kek­nek va­ló na­po­zó­sze­rekből nagy a vá­lasz­ték. Az erős dé­li nap azon­ban két perc le­for­gá­sa alatt is le­ége­ti a gye­rek mez­te­len vál­lát, te­hát még ha erősen fény­védő kré­met hasz­ná­lunk, ak­kor sem ma­rad­hat kint túl so­ká­ig. Kez­det­ben a ko­ra reg­ge­li és a késő dél­utá­ni nap­ra te­gyük ki. Ahány­szor csak be­megy a víz­be, utá­na min­dig ken­jük be új­ra a na­po­zók­rém­mel. Le­szá­mít­va azt a né­hány per­cet, amíg für­dés után meg­szá­rad, le­gyen raj­ta egy könnyű kis ing vagy tri­kó.
  • Az a bőrte­rü­let ég le a leg­könnyeb­ben, ame­lyi­ket ál­ta­lá­ban a leg­ke­vés­bé éri a le­vegő és a nap. Vi­gyáz­zunk pél­dá­ul, le ne ég­jen a kis­gye­rek fe­ne­ke, amint mez­te­le­nül ját­szik a par­ti ho­mok­ban. Ha öt éven alu­li kis­gye­rek­kel víz­par­ti nya­ra­lást ter­ve­zünk, elu­ta­zás előtt en­ged­jük mez­te­le­nül ját­sza­doz­ni a sza­bad­ban. Mi­nél fo­ko­za­to­sab­ban tet­tük ki az első pár al­ka­lom­mal a nap­sü­tés­nek, an­nál job­ban fog­ja bír­ni az erős na­pot.
  • Gon­dos­kod­junk ar­ról is, hogy já­ték köz­ben ár­nyék­ba hú­zód­has­son, ahány­szor csak akar. Ha nem si­ke­rül ár­nyék­ban tar­ta­ni, ak­kor le­het, hogy ott kell hagy­ni a stran­dot, és más szó­ra­ko­zás után kell néz­ni, kü­lö­nö­sen dé­lidőben.
  • Ne ta­ka­ré­kos­kod­junk a na­po­zás utá­ni ké­szít­mé­nyek­kel sem.
  • A cse­csemők fo­ko­zott törődést igé­nyel­nek. A pi­ci ba­bák kü­lö­nö­sen könnyen le­ég­nek, mi­vel vé­ko­nyabb, sé­rü­lé­ke­nyebb a bőrük, és a vé­del­met je­lentő bar­na bőr­színt sem sze­rez­ték még meg a na­pon.
  • A ba­bá­kat ne te­gyük ki köz­vet­len nap­sü­tés­nek: a bőrü­ket csak szórt nap­fény ér­he­ti. Ha ár­nyék­ban van, a ko­csi na­pernyője alatt al­tat­juk a ki­csit, ak­kor is elég nap éri, míg ide-oda to­lo­gat­juk.
  • Az első nyár vé­gén a lá­bát már ta­lán na­poz­tat­hat­juk is, de ezt ma­gas fény­védő fak­to­rú na­po­zók­rém vé­del­me mel­lett te­het­jük. 

 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár