Mikor forduljunk feltétlenül orvoshoz?

2010.11.02. - Írta: dr. Benkő András, fül-orr-gégész

Mikor forduljunk feltétlenül orvoshoz?

 Az emberek egy része addig halogatja az orvos meglátogatását, ameddig csak lehetséges. Vannak azonban olyan tünetek, amelyek előfordulása esetén nincs mese, muszáj szakemberhez fordulni. Tetszik vagy nem tetszik, bizonyos esetekben akár élet-halál kérdésről is szó lehet.

 

 • Ha vé­res a vi­ze­le­tünk.
 • Ha vé­res a szék­le­tünk.
 • Ha bár­mely szer­vünk­ben duz­za­na­tot, cso­mót ér­zünk.
 • Ha bár­mely test­fe­lü­le­ten vagy a száj­üreg­ben nem gyó­gyu­ló fek­élyt vagy se­bet ész­le­lünk.
 • Ha a hőemel­ke­dés egy-két hé­ten be­lül nem mú­lik el.
 • Ha a női cik­lus­ban bár­mi­lyen za­var tá­mad.
 • Ha aka­ra­tunk el­len­ére fo­gyunk, gyen­gé­nek érez­zük ma­gun­kat, és rossz a kö­z­ér­ze­tünk.
 • Ha a pajzs­mi­rigy meg­na­gyob­bo­dik, vagy göb ala­kul ki ben­ne.
 • Ha ok nél­kül va­gyunk fá­rad­tak.
 • Ha kö­hö­gé­sünk nem mú­lik el két hét alatt.
 • Ha re­kedt­sé­günk nem mú­lik el két hét alatt.
 • Ha nye­lé­sünk ne­he­zí­tett.
 • Ha a kö­pe­tünk vé­res.
 • Ha fej­fá­já­sunk hosszabb ide­je áll fenn, még ak­kor is, ha csak eny­hén fáj.
 • Ha or­runk­ból vé­res vagy bűzös vá­la­dék fo­lyik.
 • Ha tor­kunk hosszabb ide­je visz­ket, ka­par, szá­raz és kis­sé fáj.
 • Ha a mell­kas­ban nyo­mást ér­zünk, ha szí­vünk szúr, vagy mar­ko­lást ér­zünk, a bal ka­runk zsib­bad.
 • Ha gyom­runk, epe­hó­lya­gunk, ve­sénk vagy a ha­sunk fáj, és gör­csöl. Ha a ha­sunk hu­za­mo­sabb ide­ig puf­fad.
 • Ha vég­tag­ja­ink ere­je hir­te­len csök­ken, zsib­bad, gyen­gül, vagy tel­jes bé­nu­lás lép fel. Be­szé­dünk aka­do­zik, ne­he­zen ért­hető, be­széd­kép­te­len­ség ala­kul ki.
 • Ha szé­dü­lünk.
 • Ha esz­mé­le­tün­ket el­vesz­tet­tük, még ha csak a pil­la­nat­ra is.
 • Ha me­gü­töt­tük a fe­jün­ket és utá­na akár pár nap múl­va fáj, szé­dü­lünk, zúg a fü­lünk, alu­szé­konnyá vá­lunk.
 • Ha lá­tá­sza­var: ho­má­lyos lá­tás, ket­tős lá­tás, lá­tó­tér­ki­e­sés, a lá­tás tel­jes el­vesz­té­se lép fel.
 • Ha szag­lá­sunk hir­te­len rom­lik, vagy nem ér­zünk sza­go­kat, íze­ket.
 • Ha sze­münk­be ide­gen test ke­rül.
 • Ha hal­lá­sunk hir­te­len rom­lik, vagy fü­lünk foly­ni kezd.
 • Ha a ma­gas láz a láz­csil­la­pí­tó be­vé­te­le után 1-2 óra alatt sem szű­nik meg, még hűtőfürdőre sem.
 • Ha a há­nyás szűn­ni nem akar, hány­in­ger és has­me­nés ese­tén.
 • Ha az orr­vér­zés nem szün­tet­hető meg, gyak­ran for­dul elő eny­he orr­vér­zés.
 • Ha emész­té­si prob­lé­má­ink rend­sze­re­sek, sú­lyos has­me­nés, vagy hosszan­tar­tó, eny­he has­me­nés ese­tén.
 • Hü­vely­fo­lyás.
 • Vi­ze­lé­si ne­héz­ség.
 • Ne­héz lég­zés.
 • Szív­rit­mu­sza­var.
 • An­gi­nás ro­ham.
 • Szűn­ni nem aka­ró an­gi­na.
 • Száj­bűz, száj­szag, tar­tós rossz le­he­let.
 • Ha vá­rat­lan és ma­ka­csul fenn­ma­ra­dó szo­kat­lan tü­ne­tet ész­le­lünk.

 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár