Utazás csecsemővel, kisgyerekkel

- Írta: betegvagyok.hu

Utazás csecsemővel, kisgyerekkel

Ha babával vágunk neki egy hosszabb útnak, nagyon sokmindenre kell előre gondolni. Ha nehezen viseli az utazás okozta változást, valahogy meg kell próbálni a megszokott életkörnyezetet körévarázsolni, legyen az akár a kedvenc játéka, akár a kedvenc étele, vagy olyan tárgy, amihez ragaszkodik. Ne feledkezzünk meg a számunkra fontos kiegészítőkről sem: törlőkendő, babatakaró, hordozó vagy gyerekülés, esetleg váltás ruha, stb..

 • Ha táp­sze­ren él a cse­csemő, több mó­don ké­szül­he­tünk az út­ra. A döntő szem­pont az, mennyi­re kény­te­len a csa­lád az úton a hűtőszek­rényt nél­kü­löz­ni és meny­nyi ide­ig. Ezért még az lát­szik a le­gal­kal­ma­sabb­nak, ha a táp­szert ott­hon el­ké­szít­jük, hűtőben tart­juk az in­du­lá­sig, s út­köz­ben se fe­led­kez­zünk el a hűtőtás­ká­ba be­ten­ni. Ha a gyer­mek már na­gyobb, ele­gendő, a ko­rá­nak meg­fe­lelő üve­get vi­gyünk ma­gunk­kal.
 • Ne szá­mít­sunk azon­ban ar­ra, hogy a cse­csemő út­köz­ben ugyan­annyit eszik, mint ott­hon, sok cse­csemőt ki­fe­je­zet­ten za­var az uta­zás, ezért ke­ve­seb­bet eszik. Ivó­vi­zet min­den­kép­pen vi­gyünk ma­gunk­kal, a va­sú­ti vi­zek­ben ne bíz­zunk. Leg­jobb, ha meg­­szo­kott éte­le­iből vá­lasz­tunk az út­ra, de ke­rül­jük a könnyen rom­lan­dó, kré­mes, to­já­sos, tej­szí­nes, tej­fö­lös éte­le­ket. Ezek kis­mér­ték­ben már el­eve fertő­zöt­tek le­het­nek, út­köz­ben ez a ve­szély na­gyon megnő. Szá­raz sü­te­ményt, saj­tot, ke­mény to­jást, ke­nye­ret, gyü­möl­csöt egész­ben, tar­tós te­jet, do­bo­zos ros­tos gyü­mölcs­le­vet ér­de­mes az úti­tás­ká­ba cso­ma­gol­ni.
 • Vo­na­ton jobb hely­je­gyes ko­csi­ban utaz­ni, kis­gyer­mek­kel na­gyon ne­héz egy tö­mött, zsú­folt vo­nat­ban utaz­ni. Ne fe­led­kez­zünk el a gye­rek ked­venc, elal­vás­hoz meg­kö­ve­telt já­té­ká­ról, mac­kó­já­ról, ál­la­tá­ról. Az út vál­to­zá­sa­it na­gyon jól el­len­sú­lyoz­za az ott­hon meg­szo­kott já­ték fo­lya­ma­tos­sá­got su­gal­ló je­len­lé­te. Egy-két új já­té­kot is ér­de­mes ma­gunk­kal vin­ni, jól jö­het az iz­gal­mas szó­ra­ko­zás, ha a gye­rek az uta­zást már na­gyon un­ja. Hasz­nos le­het a ki­festőkönyv, vagy a raj­zo­lás egyéb kel­lé­kei. Há­rom év fö­löt­ti gye­rek öröm­mel fo­gad­ja, ha sa­ját kis kof­fert ál­lí­tunk össze ne­ki.
 • Cse­csemők és kis­gye­re­kek a re­pülőutat meg­lepően jól tű­rik, de a le­szál­lás kel­le­met­len­sé­gei el­len ke­vés­bé van­nak fel­vér­tez­ve, mint a na­gyob­bak és a felnőttek. Le­szál­lás köz­ben a nagy gye­rek tud aka­rat­la­go­san nyel­ni, és ez­zel a kel­le­met­len fül­fesz­ülést ki­e­gyen­lí­te­ni. Cse­csemőt le­szál­lás köz­ben ér­de­mes meg­szop­tat­ni, vagy me­gi­tat­ni, a nye­lés au­to­ma­ti­ku­san meg­nyit­ja fül­kürt­jét.
 • A tisz­tí­tás­hoz és tisz­tán tar­tás­hoz szük­sé­ges anya­go­kat ér­de­mes kü­lön tás­ká­ban tar­ta­ni. Le­gyen ve­lünk né­hány mű­anyag le­pedő vagy ab­rosz, az egyi­ket a gye­rek fek­he­lyé­nek le­ta­ka­rá­sá­ra fel­hasz­nál­juk, ne­hogy az ágy va­la­mi­kép­pen össze­pisz­ko­lód­jék a gye­rek alatt, a má­sik ar­ra le­het jó, hogy a gye­rek szé­ke alá te­rít­sék, ha ven­déglőben eszik a csa­lád. Kis zacs­kó­ban ned­ves szi­va­csot vagy fürdőkesz­tyűt vi­gyünk ma­gunk­kal, ez­zel bár­hol meg le­het tö­röl­ni a gye­rek ma­sza­tos szá­ját vagy ke­zét.
 • Ha a csa­lád ko­csi­val uta­zik, az ét­ke­zés cél­já­ból be­ik­ta­tott meg­ál­lá­so­kon kí­vül ér­de­mes a köz­be­eső időben is rö­vid időre meg­áll­ni, ilyen­kor a gye­re­kek száll­ja­nak ki, fus­sák kör­be a ko­csit né­hány­szor, ug­rál­ja­nak egy ki­csit. Csak ar­ra ügyel­jünk, hogy az or­szá­gút for­gal­ma ne je­lent­sen ve­szélyt rá­juk.
 • Na­gyon hasz­nos út­köz­ben az el­dob­ha­tó pe­len­ka, az uta­záshoz szük­sé­ges mennyi­sé­get ve­gyük meg, még ak­kor is, ha egyéb­ként nem ilyet hasz­ná­lunk.
 • Bi­lit vagy kis WC-ülőkét fel­tét­le­nül vi­gyünk ma­gunk­kal, a leg­több gye­rek ide­gen­ke­dik at­tól, hogy ide­gen he­lyen vé­gez­ze el a dol­gát.
 • Még in­du­lás előtt győződjünk meg, hogy a gyer­me­kek a biz­ton­sá­gi öv­vel kellően rög­zít­ve van­nak-e. A szi­gor in­do­kolt, ezért kü­lön ren­del­ke­zé­sek nél­kül is kö­ves­sük a gye­re­kek rög­zí­té­sé­ben az éssze­rű­sé­get.
 • Ha a gye­rek haj­lik ar­ra, hogy au­tó­ban hány­jon, né­ha hasz­nál az, hogy ma­gas­ra ül­tet­jük úgy, hogy a ko­csi­ból ki tud­jon lát­ni.
 • Gyógy­szer ügyé­ben az or­vos ta­ná­csát kell ki­kér­ni. A leg­több úti­be­teg­ség el­le­ni szer kis­sé ál­mo­sít. Ha gye­rek­kel uta­zik a csa­lád, jó, ha az­na­pi úti­cél­ju­kat a dél­után de­re­ká­ig el­érik, fá­radt gye­rek­kel késő es­tig ve­zet­ni nem he­lyes. A kö­vet­kező nap is job­ban si­ke­rül, ha a cse­csemő és a kis­gye­rek ki­pi­he­ni ma­gát.
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár