A humán papilloma (HPV) vírusról

2014.05.30.

Címkék: hpv hpv
A humán papilloma (HPV) vírusról

A human papilloma vírus, amely a nemi szerveken kiütések formájában jelenhet meg, az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség, csak az Egyesült Államokban évente újabb egy millióan fertőződnek meg. Ennek dacára rengeteg ellentmondásos kérdés vetődik fel vele kapcsolatban.

Tév­hit: a HPV-t nem le­het ki­szűr­ni, mi­e­lőtt tü­ne­tei je­lent­kez­nek.

Igaz­ság: A leg­több HPV ví­rust hor­do­zó nő­nél sem­mi­fé­le tü­net nem je­lent­ke­zik, de elő­for­dul­hat­nak ki­ütés­sze­rű gö­bök a hü­vely­ben, vagy a kül­ső ne­mi szer­ve­ken, a méh­nya­kon, a hü­vely be­já­ra­tá­nál, vagy a vég­bél­nyí­lás kör­nyé­kén. A be­teg­ség bi­zo­nyos faj­tái pe­dig ki­szűr­he­tő­ek már a tü­ne­tek meg­je­le­né­se előtt is.

Tév­hit: a HPV nem ve­szé­lyes.

Igaz­ság: a ví­rus na­gyon is ve­szé­lyes le­het. Sok, meg­kö­ze­lí­tő­leg húsz faj­tá­ja fer­tőz­he­ti meg a ne­mi szer­vek vagy a vég­bél tá­jé­kát. Ket­tő okoz ne­mi szer­vi ki­üté­se­ket, leg­alább ket­tő pe­dig a méh­nyak rák ki­ala­ku­lá­sá­val is kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó. Né­hány faj­tá­ja olyan méh­nya­ki ki­üté­se­ket is okoz­hat, amely­ről a nő­nek tu­do­má­sa sincs. A méh­nya­ki és ne­mi szer­vi ki­üté­sek csak el­vét­ve okoz­nak fáj­dal­mat, égő ér­zést, ér­zé­keny­sé­get, vagy hü­ve­lyi vá­la­dé­ko­zást, s csak rit­kán visz­ket­nek. Ha part­ne­rünk­nek több sze­xu­á­lis part­ne­re volt már, fo­ko­zot­tabb esé­lyünk van az HPV-vel va­ló meg­fer­tő­ző­dés­re, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos az éven­kén­ti or­vo­si vizs­gá­lat.

Tév­hit: a HPV nem ke­zel­­­­he­tő.

Igaz­ság: más, sze­xu­á­lis úton ter­je­dő ví­rus­sal el­len­tét­ben, mint a her­pesz vagy a HIV, ame­lyek „meg­ül­nek” az ideg­vég­ző­dé­se­ken, és be­ke­rül­nek a vér­áram­ba, a HPV okoz­ta ki­üté­sek egy cso­port­ban lo­ka­li­zá­lód­nak. Meg­fe­le­lő ke­ze­lés­sel a ví­rus a ki­üté­sek­ből ki­öl­he­tő, de a HPV meg­ma­rad­hat a kör­nye­ző, ke­ze­let­len bőr­fe­lü­le­ten, így a ki­ütés vissza­fej­lőd­het.
A ki­üté­sek gyógy­­­sze­rek­kel, se­bé­szi úton, elekt­ro­mos ki­ége­tés­sel, vagy lé­ze­res mód­szer­rel tá­vo­lít­ha­tók el. A bel­ső, méh­nya­ki ki­üté­sek ke­ze­lé­se bo­nyo­lul­tabb.
 

Hozzászólások

LesAroush | 2019-03-26 03:09

Amoxicillin Capsule Shelf Life Prescription Drugs Amphetamine Canada Pharmacy Without Prescription generic viagra Canada Mail Order Phamacys Vidal Cytotec

EllSmarne | 2019-08-30 13:17

Clomid Et Utrogestan tadalafil cialis from india Abortion Pill Comprar Levitra Sin Receta Cialis Funziona Davvero
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár