Bokaficam és izomhúzódások

Sportsérülések

2011.12.14.

Bokaficam és izomhúzódások

Cikkünkben a leggyakrabban előforduló sportsérülésekkel, azok megelőzésével és kezelésével foglalkozunk. Ez alkalommal két, már-már mindennaposnak számító sérülésről írunk.
Ezek nem csak atlétákat vagy versenysportolókat érinthetnek, hanem olyanokat is, akik csak néha sportolnak kikapcsolódásból – sőt, a normál, mindennapi élet során is szenvedhetünk mozgásszervi sérüléseket.

Bo­ka­fi­cam

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a bo­ka­fi­cam, amely a bo­kát a láb­hoz rög­zí­tő ke­reszt­sza­lag sé­rü­lé­sét je len­ti, a leg­gya­ko­ribb sport­sé­rü­lés. Szá­mos te­vé­keny­ség okoz­hat bo­ka­fi­ca­mot, így pl. a ko­co­gás, a ko sár­lab­da, a te­nisz vagy a stepp ae­ro­bic. Ed­dig a sé­rü­lést a la­za inak­nak tu­laj­do­ní­tot­ták, azon­ban egy ame­ri­kai egye­tem leg­újabb ku­ta­tá­sai sze­rint a fi­cam fő oka az, hogy az iz­mok, ame­lyek a láb­fej és a bo­ka fel-le, il­let­ve ol­dal­irá­nyú moz­gá­sát irá­nyít­ják, nem elég­gé erő­sek.
A bo­ka­fi­cam sú­lyos­sá­ga ha­tá­roz­za meg an­nak ke­ze­lé­sét. Ha sán­tí­tás és fáj­da­lom nél­kül tu­dunk lép­ni, és ha a bo­ka nem da­gadt, ak­kor há­rom-négy na­pos pi­hen­te­tés ele­gen­dő. Ha vi­szont a bo­ka duz­zadt, el­szí­ne­ző­dött vagy kép­te­le­nek va­gyunk rá­áll­ni, azon­nal for­dul­junk or­vos­hoz. Az or­vos va­ló­szí­nű egy-há­rom hét­re be­gip­sze­li a lá­bat, majd an­nak le­vé­te­le után láb­erő­sí­tő gya­kor­la­to­kat vé­gez­tet. A bo ka­fi­cam­mal kap­cso­la­tos leg­újabb ku­ta­tá­sok ered­mé­nyei sze­rint a leg­több or­vos sze­rint az izom­erő­sí­tés a leg­jobb „or­vos­ság”. Az egy­sze­rű láb­emel­ge­tés, és a láb­fej rend­sze­res moz­ga­tá­sa is hasz­nos le­het.

Izom­hú­zó­dá­sok

Az izom­szö­vet sé­rü­lé­se ál­ta­lá­ban meg­eről­te­tés­ből ered, de fa­kad­hat ab­ból is, hogy be­me­le­gí­tés nél­kül hir­te­len moz­du­la­tot te­szünk. A leg­gyak­rab­ban olyan at­lé­ták­nál for­dul elő, akik so­kat fut­nak vagy ug­ra­nak.
Az izom­hú­zó­dá­sok nagy ré­sze csu­pán rö­vid ide­ig tar­tó pi­hen­te­tést igé­nyel, ame­lyet kö­ve­tő­en nyúj­tó-, és erő­sí­tő gya­kor­la­to­kat vé­gez­zünk. Lá­bunk erő­sí­té­sé­re te­gyük rá a leg­ne­he­zebb súlyt a gép­re, amely erő­sí­ti a com­bo­kat, majd har­mad ak­ko­ra súl­­lyal ed­­dzük az al­só­láb iz­ma­it. Vi­szont, ha a te­rü­let duz­zadt és kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas érin­té­se, il­let­ve moz­ga­tá­sa, azon­nal for­dul­junk or­vos­hoz. Ha rend­sze­re­sen spor­to­lunk, nagy­ban nö­vel­jük az esé­lyét an­nak, hogy bár­mi­lyen sé­rü­lést el­szen­ve­dünk. Egy Ame ri­ká­ban vég­zett ku­ta­tás sze­rint a meg­kér­de­zett spor­to­lók 71%-a már el­szen­ve­dett egy, vagy több je len­tő­sebb sport­sé­rü­lést. A ku­ta­tá­sok­ból az is ki­de­rült, hogy a sé­rü­lé­sek ne­gye­de, fe­le va­ló­já­ban új­ra sé­rü­lés­ből szár­ma­zik. Ezért, ha spor­to­lás köz­ben meg­hú­zó­dik az iz­munk, ala­po­san ke­zel­tes­sük ki ma­gun­kat, és hagy­junk ele­gen­dő időt a fel­épü­lés­re.
 

Hozzászólások

Névtelen | 2011-05-29 14:21

a boka ficam utan dagad a labfej,de nem faj mit lehet kezdeni?
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár