Elkezdődött valami egészen ÚJ

2010.11.04. - Írta: dr. Somogyi Andrea, pszichiáter

Címkék: pszichiáter
Elkezdődött valami egészen ÚJ

„Jézus Krisztus születésének ez a története: anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találta, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.”
Így kezdődik Máté evangelista tolmácsolásában az utóbbi 20 évszázadot oly mértékben befolyásoló Születéstörténet. Képzeljük el, milyen drámai helyzet volt ez! Az Embernek Fia szüleinek krízisében készülődött a születésre. Érkezésében félelmetes és ismeretlen erők működnek közre. Ám ott, és akkor a hagyomány, a szokásjog egyszer s mindenkorra felborult, mert a történet így folytatódik: „megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van…” József erre fölébredt álmából, s úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. József elfogadta, amit nem volt könnyű elfogadnia. Az Úr angyala révén sikeres krízisintervenció történt. Az élet új utat találva folytatódott.

Jó­ma­gam gya­kor­ló pszi­chi­á­ter­ként krí­zis­ben lé­vő egyé­nek­kel és csa­lá­dok­kal is fog­lal­ko­zom. Hét­ről-hét­re sok időt töl­tök olyan em­be­rek­kel, akik úgy ér­zik, ösz­sze­tört az éle­tük, nap­ja­ik meg­szo­kott rit­mu­sa szét­esett. A krí­zi­se­ket mind­an­­nyi­an is­mer­jük, éle­tünk so­rán több­ször is át­él­jük. Vi­ha­ros „szü­le­té­sek” ezek, de az él­mé­nyek kö­zép­pont­já­ban min­dig va­la­mi­lyen el­vesz­tett do­log áll. Né­ha, amint va­ló­szí­nű­leg Jó­zsef­nél is, a bi­za­lom, a meg­szo­kott és ki­szá­mít­ha­tó dol­gok meg­hitt tá­ma­sza tű­nik el hir­te­len. Más­kor egy sze­re­tett sze­mély el­vesz­té­se ér min­ket ké­szü­let­le­nül. Ilyen­kor érez­zük, hogy vá­rat­lan és irá­nyít­ha­tat­lan ese­mé­nyek ör­vé­nyé­be ke­rül­tünk. Meg­pró­bál­juk min­den ener­gi­án­kat ar­ra hasz­nál­ni: ne­hogy „elveszítsük a fo­na­lat”, a fo­lya­ma­tos­ság ér­zé­sét.
Ka­rá­csony tá­ján a pszi­chi­át­ri­ai szol­gá­lat­nál je­lent­ke­ző, krí­zis­ben le­vők szá­ma ug­rás­sze­rű­en meg­nő. Ami­kor egy egész, föld­ré­sze­ken át­íve­lő kul­tú­ra tu­da­to­san vagy ön­tu­dat­la­nul ar­ra az el­ső szü­le­tés­re em­lé­ke­zik. Ar­ra a szü­le­tés­re, ami nem csu­pán Má­ria és Jó­zsef éle­tét vál­toz­tat­ta meg, mert (ha an­gya­li be­avat­ko­zás ré­vén is) utat en­ged­tek az is­me­ret­len­nek, a ki­szá­mít­ha­tat­lan­nak, de azért is, mi­vel egy kor­szak zá­rult le egy­szer és min­den­kor­ra. El­kez­dő­dött va­la­mi egé­szen Új.
Va­jon csök­ken­ne-e a pszi­chi­át­ri­ai, pszi­cho­ló­gi­ai se­gít­sé­gért fo­lyam­adók szá­ma, ha krí­zi­se­in­ket el­ső­sor­ban szü­le­tés­ként, és nem vesz­te­ség­ként él­nénk át? Ha az is­me­ret­lent és a ki­szá­mít­ha­tat­lant, az ép­pen még lát­ha­tat­lan „szü­le­tő­ben lé­vőt” el tud­nánk fo­gad­ni?
Nem min­den­ki­nek jut egy an­gyal, mint Jó­zsef­nek, aki bá­to­rít: „tarts ki, ha nem is így kép­zel­ted, ne félj sem­mi rossz sem tör­té­nik”. Ta­lán az a leg­fá­jóbb, hogy na­gyon ma­gunk­ra ma­ra­dunk a fáj­dal­munk­kal, fé­lel­münk­kel. Meg­ije­dünk, és má­so­kat is meg­ijesz­tünk. A krí­zi­sek­kel fog­lal­ko­zók at­ti­tűd­je ha­son­lít egy bá­bá­é­ra.Ta­pasz­talt as­­szony, aki sok szü­le­tést lá­tott már. Nem ijed meg a fáj­da­lom­tól, tud­ja, mennyi szen­ve­dés­sel jár va­la­mi új vi­lág­ra jö­ve­te­le. Lé­nye azt az ősi ta­pasz­ta­la­tot hor­doz­za: az el­mú­lás és a szü­le­tés kéz a kéz­ben jár­nak.
Év vé­ge van, is­mét új­ra ün­ne­pel­jük azt a ré­gi, mes­szi­re ha­tó szü­le­tést. Mi, a ma élők lát­juk a tör­té­net foly­ta­tá­sát. Gon­dol­junk ar­ra is az ün­ne­pen, hogy az ak­ko­ri sze­rep­lők va­la­mi be­lát­ha­tat­lant, is­me­ret­lent tud­tak el­fo­gad­ni. Bol­dog ka­rá­csonyt!


Szakértőink

dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyászBezár