Házipatika

2010.11.11. - Írta: Dr. Radosits Károlyné (szak­gyógy­sze­rész)

Házipatika

Egy emberöltő során számtalan hasznos és haszontalan holmit gyűjtünk magunk köré. Az egyik emlékké, a másik lommá válik. Ha ez újság, esetleg ruhanemű, akkor nem veszélyes. Ám ha ez gyógyszer, akkor arra oda kell figyelni. Gyógyszertárunkban gyakran felajánljuk, hogy átvizsgáljuk az otthon tartott házipatikai szereket. Számos „muzeális” darabra bukkanhatunk ilyenkor. Valljuk be őszintén, sokszor nem tudjuk mit, mikor, és főleg mire alkalmaztunk. Jól jön egy kis segítség, bízzunk a szakemberben, hallgassuk meg a tanácsát.

Ho­gyan tá­rol­juk a gyógy­sze­re­ket?

A gyógy­szer­tár­ban az egye­di re­cept alap­ján ké­szí­tett ké­szít­mé­nyek ál­ta­lá­ban egy hét, egy hó­nap, ma­xi­mum hat hó­na­pig tart­ha­tók el. Eze­ket az ada­to­kat min­den eset­ben fel­tün­tet­jük a cím­ké­ken. A meg­ma­radt ke­nő­csök, ol­da­tok ál­lás köz­ben el­bo­mol­hat­nak. Hasz­ná­la­tuk a le­já­ra­ti idő után ká­ros le­het.
A szem­csep­pek a fel­bon­tás­tól szá­mí­tott egy hé­tig, il­let­ve a gyá­ri ké­szít­mé­nyek egy hó­na­pig meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű­ek.
A tab­let­ták, in­jek­ci­ók fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gi ide­je ál­ta­lá­ban két, il­let­ve öt év. A do­boz ol­da­lán tün­te­tik fel eze­ket az ada­to­kat. Gyak­ran ös­­sze le­het té­vesz­te­ni a gyár­tá­si idő­vel. Ezt a fél­re­ér­tést tisz­táz­ni kell a pa­ti­kák­ban.
Fon­tos kö­rül­mény a gyógy­sze­rek he­lyes hő­fo­kon va­ló tá­ro­lá­sa.
A kü­lönb­ség a kö­vet­ke­ző: hi­deg (2°C - 5°C), hű­vös (5°C - 15°C), szo­ba­hő­mér­sék­let (15°C - 25°C).
A gyer­me­kek ré­szé­re ké­szí­tett szi­ru­pok, csep­pek, kú­pok, ke­nő­csök a leg­jobb he­lyen a fel­hasz­ná­lá­sig a hű­tő­szek­rény­ben van­nak. A do­bo­zok ol­da­lán ki­emelt he­lyen tün­te­tik fel: gyer­me­kek elől gon­do­san el­zár­va tar­tan­dó! A gyógy­szer a la­kás meg­ha­tá­ro­zott he­lyén szá­muk­ra el­ér­he­tet­len le­gyen.

 

Mit tart­sunk az ott­ho­ni kész­let­ben?

 • Fájdalom,- és lázcsillapítók (tabletta és kúp formában).
 • Lázmérő.
 • Görcsoldók.
 • Emésztést elősegítők.
 • Bőrfertőtlenítők.
 • Kötszerek.
 • Égési sebek akut ellátására alkalmas szerek.
 • Vitaminok.
 • Gyógyteák.
 • Allergia ellenes szerek.
   

Meg­kez­dő­dött a nát­hás idő­szak, fon­tos meg­em­lí­te­ni, ha ma­radt an­ti­bio­ti­kum az elő­ző al­ka­lom­ról, ne hasz­nál­juk fel új­ra! Le­het­sé­ges, hogy a ma­ra­dék sze­mek nem ele­gen­dő­ek, eset­leg nincs is rá­juk szük­ség, sőt ár­tal­ma­sak is le­het­nek. Szak­em­ber nél­kül so­ha ne szed­jünk gyógy­szert!
 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár