Veszedelmes vírus

2010.11.11.

Címkék: vírus
Veszedelmes vírus

Minden szülő vágya az egészséges csecsemő, ezért a kisbabát nevelő szülők általában fokozottan betartják a gyermekorvos, vagy a védőnő által javasolt higiéniai szabályokat. Különösen így van ez a koraszülött csecsemők esetében, hiszen a hosszabb-rövidebb ideig inkubátorban nevelt babával átélt napok aggódása ráébreszti a szülőket a fertőzések elkerülésének fontosságára.

A Ma­gyar Gyemekgyógyászati Tár­sa­ság Neonatológiai Szek­ci­ó­já­nak RSV Mun­ka­cso­port­ja ezért el­ha­tá­roz­ta, hogy egy, az ezek­ben a hó­na­pok­ban kü­lö­nö­sen ak­tív ví­rus­fer­tő­zés­re kü­lön is fel­hív­ja a fi­gyel­met. A tél a lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek idő­sza­ka, ilyen­kor még a gya­kor­lott kis­ba­bás szü­lők is haj­la­mo­sak kön­­nyel­műb­ben ke­zel­ni, ha a pi­cin orr­fo­lyást, fül­fá­jást, és nem túl ma­gas lá­zat ész­lel­nek. Az egész­sé­ges cse­cse­mők­nél egy ilyen fer­tő­zés az egy­sze­rű meg­hű­lés tü­ne­te­i­vel jár, és a ba­ba gyor­san meg­gyógy­ul. Ko­ra­szü­lött ba­bák­nál azon­ban ko­mo­lyab­bá vál­hat a baj: még gon­dos ápo­lás mel­lett is, há­rom-öt nap múl­va sú­lyo­sabb tü­ne­tek ala­kul­hat­nak ki: kö­hö­gés, sza­po­ra, ki­ha­gyó lég­zés, ful­la­dás. Ezen fer­tő­zés szö­vőd­mé­nyei mi­att gyak­ran kór­há­zi fel­vé­tel, il­let­ve in­ten­zív osz­tá­lyos el­he­lye­zés, ese­ten­ként lé­le­gez­te­tés vá­lik szük­sé­ges­sé. Saj­nos a kór­há­zi ke­ze­lés el­le­né­re a fer­tő­zés egy-két szá­za­lé­ka ha­lá­los ki­me­ne­te­lű. A baj oko­zó­ja a Respiratory Syncytial Ví­rus (RSV), amely az inf­lu­en­zá­hoz ha­son­ló­an sze­zo­ná­li­san buk­kan fel, ok­tó­ber­től már­ci­u­sig a leg­ak­tí­vab­ban. A Lan­cet, a te­kin­té­lyes or­vo­si lap meg­döb­ben­tő fel­mé­rést kö­zölt: a WHO sze­rint 12,2 mil­lió öt év alat­ti gyer­me­k hal meg éven­te. Kö­zü­lük min­den har­ma­dik ba­ba al­só lég­úti meg­be­te­ge­dés­ben, ame­lyért nagy­részt az inf­lu­en­za és az RSV fe­le­lős.

A fej­lett or­szá­gok­ban rend­sze­re­sen szű­rik a kis­ba­bá­kat. Így egy Hous­ton­ban vég­zett fel­mé­rés sze­rint a két év alat­ti gyer­me­kek 90%-a, egy svéd­or­szá­gi sta­tisz­ti­ka sze­rint pe­dig a 18 hó­na­pos kis­ba­bák 87%-a át­esik a fer­tő­zé­sen. Min­den­ki meg­fer­tő­ződ­het, még a fel­nőt­tek is, de a ví­rus kü­lö­nö­sen a két év alat­ti ko­ra­szü­lött ba­bák­ra ve­szé­lyes. Ők a leg­ke­vés­bé el­len­ál­ló­ak.
A ri­asz­tó sta­tisz­ti­kák mi­att ala­kí­tot­ta Ma­gyar Gyer­mek­gyó­gyá­sza­­ti Tár­sa­ság az RSV Mun­ka­cso­por­tot, hogy a nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­la­tok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel se­gít­se a szü­lő­ket a be­teg­ség fel­is­me­ré­sé­ben és meg­elő­zé­sé­ben. Dr. Pin­tér Sán­dor pro­fesz­­szor úr a mun­ka­cso­port ve­ze­tő­je el­mond­ta: kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes a ví­rus azok­nál a cse­cse­mők­nél, akik­nek az el­len­ál­ló ké­pes­sé­ge ki­sebb, gyen­ge im­mun­rend­sze­rű­ek, ve­le­szü­le­tett szív­fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­ség­ben, vagy kró­ni­kus tü­dő­be­teg­ség­ben szen­ved­nek, mű­té­ten es­tek át, il­l. lég­ző­szer­ve­ik fej­let­len­sé­ge mi­att gé­pi lég­zés­re szo­rul­nak. A koc­ká­za­tot nö­ve­li, ha a hat hó­nap­nál fi­a­ta­labb, lég­ző­szer­vi meg­be­te­ge­dés­re haj­la­mos cse­cse­mők do­há­nyos szü­lők kö­zött él­nek. A szü­lő leg­fon­to­sabb fel­ada­ta a meg­elő­zés, az­az:
Gya­ko­ri kéz­mo­sás, a ba­ba já­té­ka­i­nak, az ál­ta­la hasz­nált esz­kö­zök­nek a rend­sze­res fer­tőt­le­ní­té­se.
Fo­ko­zott fi­gye­lem a gyer­mek kör­nye­ze­té­re: a cse­cse­mő ne alud­jon együtt is­ko­lás, vagy óvo­dás test­vé­ré­vel, szü­le­i­vel; ne he­lyez­zék do­hány­füs­tös kör­nye­zet­be; ne vi­gyük na­gyobb tár­sa­ság­ba, vagy nagy tö­meg ál­tal lá­to­ga­tott he­lyek­re.
Fel­nőt­tek ál­tal hasz­nált esz­kö­zök el­kü­lö­ní­té­se, hasz­nált zseb­ken­dők azon­na­li ki­do­bá­sa.
A ve­szé­lyez­te­tett ba­bák ese­té­ben a gyer­mek­or­vos azon­na­li ér­te­sí­té­se.
A ve­szé­lyez­te­tett ko­ra­szü­löt­tek csu­pán egy­har­ma­da ke­rül meg­be­te­ge­dé­se ese­tén kór­ház­ba, mi­vel azon­ban gyó­gyí­tás­ra al­kal­mas gyógy­szer nincs, pusz­tán tü­ne­ti ke­ze­lés al­kal­maz­ha­tó. A be­teg­sé­get ne­héz azo­no­sí­ta­ni, ezért az új­szü­löt­tek, ezen be­lül a nem­rég kór­ház­ból ki­ke­rült ko­ra­szü­löt­tek ese­té­ben a baj vég­ze­tes is le­het. A meg­elő­zés leg­biz­to­sabb mód­ja le­het­ne, ha Ma­gya­ror­szá­gon is al­kal­maz­nák azt az in­jek­ci­ót, ame­lyet az USA-ban és az Eu­ró­pai Uni­ó­ban már a na­pi gya­kor­lat­ban hasz­nál­nak. A gén­tech­no­ló­gi­á­val ki­fej­lesz­tett in­jek­ció spe­ci­fi­kus an­ti­tes­tek be­jut­ta­tá­sá­val vé­di meg a cse­cse­mőt a fer­tő­zés­től. Az RSV Mun­ka­cso­port vé­le­mé­nye sze­rint ez a leg­kor­sze­rűbb vé­de­ke­zés, amely ugyan nem ol­csó, de szük­sé­ges­sé­ge meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len. Hi­szen mind a csa­lád­tól, mind pe­dig a be­teg ba­bá­tól nem cse­kély ál­do­za­tot kí­vá­nó in­ku­bá­to­ros ke­ze­lés, az éle­tért va­ló hos­­szú, ke­ser­ves küz­de­lem után még fá­jóbb a vesz­te­ség, ami­lyet az ilyen­kor gyak­rab­ban elő­for­du­ló lég­úti fer­tő­zé­sek szö­vőd­mé­nyei okoz­hat­nak.
 

Hozzászólások

LesAroush | 2019-03-26 14:10

Acquistare Viagra Online Con Postepay Cialis im internet kaufen [url=http://buylevi.com]donde comprar levitra en america[/url] Sildenafil Pas Cher 120 Mg

EllSmarne | 2019-08-30 16:13

isotretinoin 10mg in germany discount store Tinidazole Over The Counter [url=http://rxbill8.com]п»їcialis[/url] Levitra Come Si Usa Canadian Chemist Online
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár