Ünnepi hasfájás

- Írta: dr. Komáromi Zoltán, háziorvos

Címkék: hasfájás
Ünnepi hasfájás

Közeledik az év vége, amikor az egész éves fáradalmakat kipihenve családi-baráti körben több alkalom kínálkozik arra, hogy a fehér asztalnál ünnepeljünk. A magyar ember általában szeret jókat enni-inni, és a tapasztalat szerint gyakran nem gondol a sokszor kiszámítható következményekkel sem. Tovább növeli a helyzet rizikóját, hogy az ünnepek alatt általában csak az ügyeletek állnak a betegek rendelkezésére, és egy-egy Karácsony éjszakai, vagy szilveszteri ügyelet szinte nem győzi ellátni a betegeket.

Gyak­ran ta­lál­ko­zunk az ün­ne­pe­ket kö­ve­tő ren­de­lé­sen olyan pá­ci­en­sek­kel, akik so­kat tet­tek azért, hogy „be­te­gek le­hes­se­nek”. No nem mint­ha olyan jó vol­na be­teg­nek len­ni, az ün­ne­pe­ket vé­gig­szen­ved­ni, mind ma­guk, mind a csa­lád­juk nyu­gal­mát fel­bo­rí­ta­ni, még­is so­kan el­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mér­ték­le­tes­ség és az elő­re­lá­tás sok­kal prak­ti­ku­sabb ilyen ese­tek­ben, mint a ku­li­ná­ris örö­mök fék­te­len él­ve­ze­te. Gyak­ran még a pa­nasz­men­tes, ma­gukat egész­sé­ges­nek tar­tó em­be­rek is ke­rül­nek olyan hely­zet­be, hogy „túl­et­ték ma­gu­kat”, va­la­mi „meg­ül­te a gyom­ru­kat”. Ezt ál­ta­lá­ban több­fo­gá­sos ebéd, vagy va­cso­ra után szok­tuk érez­ni.

Mi tör­té­nik?

A „ma­gya­ros” kony­ha sa­já­tos­sá­ga, hogy ked­ve­li a tar­tal­mas le­ve­se­ket, a zsí­ros-fû­sze­res hú­so­kat mind sült, mind főtt for­má­juk­ban, kö­rí­tés­ként ál­ta­lá­ban tész­tát, vagy krump­lit hasz­nál (ez utób­bit is gyak­ran süt­ve). A gyo­mor ka­pa­ci­tá­sa, fel­dol­go­zó ké­pes­sé­ge pe­dig vé­ges. Fő­leg ak­kor, ami­kor meg­fe­le­lő kör­nye­zet­ben, szin­te fo­lya­ma­to­san kell vé­gig­en­ni há­rom-négy fo­gást, majd a csa­lá­di-ba­rá­ti ün­ne­pek ha­gyo­má­nya­ként to­vább is moz­gás nél­kül kö­vet­ke­zik a be­szél­ge­tés, né­mi al­ko­hol kí­sé­re­té­ben.

Hol a hi­ba? Mit le­het ten­ni ez el­len?

A do­log a ter­ve­zés­sel kez­dő­dik. Az ün­ne­pi me­nü ös­­sze­ál­lí­tá­sá­nál, az elő­ké­szü­le­tek el­ső lé­pé­se­ként fel kell mér­ni, vé­gig kell gon­dol­ni, hogy csa­lá­dunk, ba­rá­ti kö­rünk tag­ja­i­nak mi­lyen be­teg­sé­ge van, ami spe­ci­á­lis di­é­tát, ét­ren­det kö­ve­tel meg. Ál­ta­lá­nos sza­bály, hogy ne a be­teg­nek kell­jen az asz­tal­nál „vá­lo­gat­ni” a szá­má­ra ká­ros éte­lek­ből, mi­vel ez egy­részt kel­le­met­len szá­má­ra, más­részt leg­több­ször az­zal vég­ző­dik: „most az egy­szer meg­pró­bál­ha­tod, nem lesz sem­mi baj...”. Sok­kal éssze­rûbb egy ün­ne­pi me­nüt úgy össze­ál­lí­ta­ni, hogy a „be­teg”-hez al­kal­maz­ko­dunk. Egész­sé­ges em­ber­nek sem­mi ba­ja nem lesz at­tól, ha szén­hid­rát­ban–zsír­ban sze­gé­nyebb, és­­sze­rû­en fû­sze­re­zett éte­le­ket fo­gyaszt, utá­na pe­dig ás­vány­vi­zet iszik ége­tett sze­szes ital he­lyett. A be­kal­ku­lá­lan­dó be­teg­sé­gek kö­zül ve­ze­tő he­lyen sze­re­pel­nek a szív-ér­ rend­sze­ri be­teg­sé­gek. Ma­gas vér­nyo­más, ko­szo­rú­ér be­te­gség, az agyi ke­rin­gés kü­lön­fé­le meg­be­te­ge­dé­sei ese­tén a be­teg le­he­tő­leg táp­lál­koz­zon mér­ték­le­te­sen, az éte­lek ke­vés zsírt, szén­hid­rá­tot és sót tar­tal­maz­za­nak. Hasz­nos szá­muk­ra, amen­­nyi­ben sok zöld­sé­get, sa­lá­tát, kön­­nyen emészt­he­tő ko­lesz­te­rin­sze­gény hú­so­kat (ba­rom­fi, hal) esz­nek.


Szakértőink

dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerészBezár