Nyaralni jó, de...

- Írta: betegvagyok.hu

Nyaralni jó, de...

N­ya­ral­ni jó! De azért, akár itt­hon, akár kül­földön tölt­jük sza­ba­didőn­ket, nem árt, ha tás­kánk­ba tesszük „ú­ti­pa­ti­kán­kat” is. Mert bár­ mennyi­re szép­nek ígér­ke­zik az uta­zás, meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat­hat szá­munk­ra. Mi la­pul­jon a bőrönd­ben, a ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban?

A leg­fon­to­sabb a rek­vi­zí­tu­mok so­rá­ban a fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, mert bár­mi­kor el­kap­hat a fog­fá­jás, vagy a mig­rén. De láz­csil­la­pí­tót is vi­gyünk ma­gunk­kal, mert ami­lyen rap­szó­di­kus az idő­já­rás, már azon se cso­dál­koz­ha­tunk, ha nyár kö­ze­pén té­li­es­re for­dul. Gör­csol­dó, has­haj­tó, has­fo­gó nél­kül egy ta­pod­tat se men­jünk, s ne fe­­-led­kez­zünk meg az emész­tést könnyítő sze­rekről sem. Ez utób­bi cso­por­tot főként a kül­föld­re in­du­lók fi­gyel­mé­be aján­lom, hi­szen kül­hon­ban ne­héz el­len­áll­ni az íny­csik­lan­do­zó, ám­de is­me­ret­len alap­anya­go­kat, fű­sze­re­ket al­kal­ma­zó étels­pe­ci­a­li­tá­sok­nak.
Nya­ra­lás­kor ter­mé­sze­te­sen a na­po­zó­sze­rek­re is szük­ség van, no meg az ap­róbb sé­rü­lé­sek el­lá­tá­sá­hoz hasz­ná­la­tos ste­ril köt­szer­re, rag­ta­pasz­ra, fertőt­le­nítő­re.


Szakértőink

Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológusBezár