A prosztata gyulladásos megbetegedése

- Írta: dr. Fekete Ferenc, urológus

A prosztata gyulladásos megbetegedése

Ha tíz férfit megkérdezünk, mi a legférfiasabb betegség, legalább kilenc a prosztata bántalmakat nevezi meg. Ha azonban tovább kérdezősködünk arról, hogy mi is a prosztata, hol helyezkedik el, és milyen szerepet játszik a szervezetben, akkor már jóval kevesebben tudnak válaszolni. Nos, a prosztata egy gesztenye nagyságú mirigy, ami a vizeletet a hólyagból kivezető csatornát, a húgycsövet veszi körül. Fő szerepe, hogy a herékből származó spermához adalékként mirigyváladékot termel, ami szükséges a származó spermiumok mozgásához, és ezáltal a megtermékenyítéshez. A prosztata elhelyezkedése folytán a végbélbe vezetett gumikesztyűs ujjal jól tapintható, és még a korszerű ultrahangos vizsgálati módszerek mellett is ez a legfontosabb vizsgálómódszer napjainkban. A prosztata betegségek vizsgálatát és kezelését világszerte urológus szakemberek végzik. Fiatalabb korban a legjelentősebbek a gyulladások, idősebb korban a leggyakoribb a mirigy jóindulatú megnagyobbodása és sajnos nem ritka a prosztatarák sem. 

Gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sek

Gyer­mek-, és fi­a­tal­kor­ban a prosz­ta­ta be­teg­sé­gei igen rit­kák, csak el­vét­ve for­dul elő va­la­mi­lyen fejlődé­si rend­el­len­es­ség. A ne­mi élet kez­de­tét kö­vetően az­tán egy­re gya­ko­rib­bá vál­nak a prosz­ta­ta gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sei. En­nek oka, hogy a ne­mi élet so­rán kü­lön­böző kó­ro­ko­zók (leggyak­rab­ban bak­té­ri­u­mok) jut­nak be a húgycsőbe. Gya­ko­ri, hogy a part­ner­nél ezek a bak­té­ri­u­mok nem okoz­nak je­lentős tü­ne­te­ket, a fér­fi­ak­nál vi­szont a húgy­csö­vön át föl­fe­lé ván­do­rol­nak, és gyul­la­dást vál­ta­nak ki. Amíg csak a húgycső gyul­ladt, ad­dig a fő tü­net a húgycsőből va­ló vá­la­dé­ko­zás és a vi­ze­lés­kor érez­hető égő ér­zés. Ek­kor még a fertőzés ál­ta­lá­ban könnyen, gyor­san és vég­le­ge­sen gyó­gyít­ha­tó. Ha a fér­fi ilyen­kor nem for­dul azon­nal or­vos­hoz, ak­kor a kó­ro­ko­zók né­hány nap alatt ál­ta­lá­ban a prosz­ta­tá­ba is be­jut­nak, és gya­ko­ri vi­ze­lé­si in­ge­rek, al­ha­si fáj­dal­mak je­lent­kez­nek. Sú­lyo­sabb eset­ben a he­veny prosz­ta­ta­gyul­la­dás láz­zal is jár­hat. Ek­kor már csak hosszas an­ti­bi­o­ti­kum ke­ze­lés­sel le­het a fertőzést meg­szün­tet­ni, és még így is gya­ko­ri, hogy idült prosz­ta­ta­gyul­la­dás ala­kul ki. Ugyan­csak ez a kö­vet­kez­mé­nye a nem, vagy hely­te­le­nül ke­zelt ese­tek­nek is. Ilyen­kor az eny­he vi­ze­lé­si pa­na­szok (gya­ko­ri vi­ze­lés, égő ér­zés stb.), va­la­mint a bi­zony­ta­lan al­ha­si, gát­tá­ji fáj­dal­mak a jel­lemzőek.
A gyó­gyu­lás­hoz hó­na­po­kon át tar­tó spe­ci­á­lis an­ti­bi­o­ti­kum ke­ze­lés és nem­egy­szer más ki­e­gé­szítő ke­ze­lés szük­sé­ges, pél­dá­ul jó ha­tá­sú a rozs­pol­len tar­tal­mú Polls­ti­mol-Cernil al­kal­ma­zá­sa. Saj­nos a leg­kor­sze­rűbb és leg­ala­po­sabb ke­ze­lés mel­lett is gya­ko­ri a gyul­la­dás ki­ú­ju­lá­sa. Idült prosz­ta­ta­gyul­la­dás ese­tén a pa­na­szok vissza­tér­tét, vagy fo­ko­zó­dá­sát meg­hű­lés, ne­mi élet, fű­sze­res éte­lek idéz­he­tik elő. Nem rit­ka ilyen­kor a part­ner fertőződé­se a ne­mi együtt­lét so­rán, és ugyan­csak gya­ko­ri a csök­kent ter­mé­ke­nyítőké­pes­ség is.
A fi­a­tal­ko­ri prosz­ta­ta­gyul­la­dás és az idősko­ri prosz­ta­ta­rák kö­zött azon­ban nem si­ke­rült össze­füg­gést ki­mu­tat­ni.

Jó­in­du­la­tú meg­na­gyob­bo­dás

Öt­ven éves kor kö­rül kezdődik és hat­van éves kor fel­ett vá­lik gya­ko­ri­vá a prosz­ta­ta jó­in­du­la­tú meg­na­gyob­bo­dá­sa. A mi­rigy nö­ve­ke­dé­sét mai tu­dá­sunk sze­rint az idős kor­ban be­kö­vet­kező hor­mo­ná­lis vál­to­zá­sok okoz­zák. A meg­na­gyob­bo­dott prosz­ta­ta nyom­ja a húgy­csö­vet és a hó­lya­got, ezért a leggya­ko­ribb pa­nasz ilyen­kor a vi­ze­lés gya­ko­rib­bá vá­lá­sa, rend­sze­res éj­sza­kai vi­ze­lés meg­je­le­né­se, a vi­ze­lés ere­jé­nek, su­ga­rá­nak a csök­ke­né­se. Min­den eset­ben ala­pos vizs­gá­lat szük­sé­ges, hogy a jó­in­du­la­tú meg­na­gyob­bo­dást el­kü­lö­nít­sük a prosz­ta­ta­rák­tól. Amennyi­ben a meg­na­gyob­bo­dás jó­in­du­la­tú vol­ta iga­zo­ló­dik, ak­kor eny­he tü­ne­tek ese­tén ma már több­fé­le gyógy­sze­res le­hetőség is van a pa­na­szok csök­ken­té­sé­re.
Ha az idős fér­fi nem törődik a fo­ko­zó­dó vi­ze­lé­si pa­na­szok­kal, ak­kor nem­rit­kán egyik nap­ról a má­sik­ra el­akad a vi­ze­le­te, és ka­té­tert kell be­he­lyez­ni a vi­ze­let el­ve­ze­té­se cél­já­ból. Ek­kor ál­ta­lá­ban már csak mű­tét út­ján tá­vo­lít­ha­tó el a meg­na­gyob­bo­dott prosz­ta­ta és a si­ke­res mű­té­tet kö­vetően le­het meg­sza­ba­dul­ni a ka­té­tertől is. Ma már szá­mos vá­gás nél­kü­li mű­té­ti le­hetőség is ren­del­ke­zés­re áll, de a mű­tét mód­ját a mi­rigy mé­re­te és el­he­lyez­ke­dé­se is be­fo­lyá­sol­ja. Min­den­eset­re a jó­in­du­la­tú prosz­ta­ta meg­na­gyob­bo­dás jól gyó­gyít­ha­tó be­teg­ség.

Rossz­in­du­la­tú sej­tek

Idősebb kor­ban nem rit­ka, hogy a prosz­ta­tán be­lül egyes mi­ri­gyek­ben rossz­in­du­la­tú sej­tek je­len­nek meg, és ez évek alatt prosz­ta­ta­rák ki­a­la­ku­lá­sá­hoz ve­zet­het. Ez a fér­fi­ak egyik leggya­ko­ribb rossz­in­du­la­tú da­ga­na­ta. A pa­na­szok tel­je­sen meg­egyez­nek a jó­in­du­la­tú meg­na­gyob­bo­dás­kor ész­lel­tek­kel, te­hát ezek alap­ján nem le­het a két be­teg­sé­get el­kü­lö­ní­te­ni. An­nál in­kább a prosz­ta­ta ta­pin­tá­sá­val, mi­vel a rá­kos prosz­ta­ta jó­val ke­mé­nyebb ta­pin­tá­sú. Ugyan­csak se­gí­ti az el­kü­lö­ní­tést egy spe­ci­á­lis vér­vizs­gá­lat, a PSA teszt.
A kis ki­ter­je­dé­sű, kez­de­ti prosz­ta­ta­rák ese­té­ben a se­bé­szi el­tá­vo­lí­tás az ese­tek nagy ré­szé­ben vég­le­ges gyó­gyu­lást ered­mé­nyez. Ugyan­csak ha­té­kony a su­gár­ke­ze­lés. Amennyi­ben a da­ga­nat tel­jes mér­ték­ben nem tá­vo­lít­ha­tó el se­bé­szi úton, ak­kor gyógy­sze­res ke­ze­lést le­het vé­gez­ni, ez­zel is hosszú éve­kig biz­to­sít­ha­tó a be­teg jó ál­la­po­ta.

Pa­naszaival rögtön for­dul­jon or­vos­hoz

Re­mé­lem, hogy a le­ír­tak alap­ján min­den­ki szá­má­ra vi­lá­gos­sá vált, hogy a prosz­ta­ta be­teg­sé­gei a pa­na­szok je­lent­ke­zé­se­kor ál­ta­lá­ban ke­ve­sebb kel­le­met­len­ség­gel já­ró mó­don és ha­té­ko­nyan gyó­gyít­ha­tó­ak. Ha csak sú­lyos pa­na­szok ese­tén ke­rül fel­is­me­rés­re a baj, ak­kor hosszan­tar­tó, nem egy­szer mű­té­ti ke­ze­lés vá­lik szük­sé­ges­sé. Ezért is fon­tos, hogy a le­geny­hébb vi­ze­lé­si pa­nasszal is for­dul­junk uro­ló­gus­hoz.
Mi­vel a prosz­ta­ta­rák gyak­ran csak későn okoz érez­hető vi­ze­lé­si pa­na­szo­kat, ami­kor már nem gyó­gyít­ha­tó, csak ke­zel­hető, ezért öt­ven éves kor fel­ett vi­lág­szer­te rend­sze­res, éven­kén­ti uro­ló­gi­ai szűrővizs­gá­la­tot ja­va­sol­nak. Az uro­ló­gi­ai vizs­gá­lat egy­ál­ta­lán nem fáj­dal­mas, en­nek el­len­ére az erősebb nem kö­ré­ben még min­dig érez­hető bi­zo­nyos tar­tóz­ko­dás, ide­gen­ke­dés. Min­den­ki­nek sa­ját ma­gá­nak kell dön­te­nie ar­ról, hogy ezt az ide­gen­ke­dést fél­re­te­szi és uro­ló­gus­hoz for­dul, vagy a prosz­ta­ta­rák je­lentős koc­ká­za­tá­val kí­ván együtt él­ni. 

Hozzászólások

Pollstimol | 2012-02-28 20:20

Kedves Prosztatagyulladásos Betegek! Megmaradt 2 doboz Pollstimol Cernil tablettám, mert sajnos kiderült, hogy allergiás vagyok a pollenre. Ha érdekeli, kérem keressen meg. pollstimol@gmail.com

Nagy Endre | 2014-05-21 19:23

MOst megoszton a tapasztalataimat, hogy segítségére legyek sorstársaimnak. Úgy 28 éves koromban volt az első prosztata gyulladásom. Nem kívánom senkinek. Úgy indult, hogy bementem a Pólus Center WC-jébe és akkor éreztem, hogy csíp a vizeletem, kicsit diszkonform érzésem is volt. Vettem gyorsan egy fél liter vizet és megittam. Aztán tovább mentem a munkahelyemre dolgozni. Na ott már mikor elmentem WC-re már a vizelés végén láttam, hogy vér cseppent. Beültem a kocsiba és elindultam a kórházba, ekkor már olyan volt a vizelési ingerem, hogy szinte percenként meg kellett állnom, de nem jött semmi vizelet. A végén a Tahitótfalunál lévő rév WC-jébe könnyítettem magamon, de itt már olyan erős volta fájdalom, hogy szinte ordítottam és csak vércseppek jöttek. Ez a nagy fájdalom után mintha megkönnyebbülés jött volna, beértem a váci kórházba. Na ott nem volt semmi várni kellett vagy 3 órát. Jobb, ha be se mentem volna. Mire sorra kerültem az orvos megkérdezte, hogy miért nem sürgőségire vettek fel? Vizeletminta, végbélvizsgálat minden volt. Kiderült hogy súlyos prosztata gyulladásom volt, de az orvos semmit nem írt fel, hanem tovább küldött az illetékes kórházba. A tünetek másnapra elmúltak maguktól. Megkérdeztem az orvost, hogy mitől lehet? Erre nem tudott konkrét választ mondani. Megkérdeztem hogyan kerülhetem el? Erre se tudott válaszolni. Na idő közben volt még egy pár prosztatagyulladásom és megjártam legalább 3 különböző kórházat, és legalább 5 urológust. De egyik se tudott konkrét módszert javasolni. A legutóbbi esetben felírtak cifran-t, ami nem segített, aztán jött a következő amire nem emlékszem , aztán a végén a levoxa, 6 hónapig szedtem antibiotikumot! Ezt tudja a magyar orvostársadalom! Ezt követően a gyomrom tönkrement teljes mértékben! Olyan súlyos gyomorproblémákkal küszködtem, hogy vissza kellett mennem belgyógyászatra! Ezt követte a gyomor és végbél tükrözés. Nem folytatom tovább .... A MEGOLDÁS ami szerintem mindenkit érdekel. Sokat szenvedtem és nem akarom, hogy mások is végig járják ezt az utat. 1.) A prosztata gyulladást nem a fűszeres ételek és az alkohol okozza én már csak tudom! Mivel életemben max 1 liter alkoholt ittam és fűszeres ételektől is világ életemben tartózkodtam mégis gyakran szinte évente előjött!! Ezt saját tapasztalatból mondom. Mindenki ehet nyugodtan fűszeres ételeket és ihat bort, pálinkát attól biztos nem lesz prosztata gyulladása ez 100%. 2.) A VÍZ! Ez sokat jelent!!! Azt észrevettem, mikor előjöttek  a gyulladásaim kevés vizet ittam!!! Fontos, hogy sok vizet igyunk és tisztítsuk a hólyagot ez nagyon fontos! VIZ, viz viz!!! Talán ez segít kb 70%-ban!! Mindig folyamatosan egy nap elosztva legalább 2 liter folyadék, de a több az jobb. 3.) Az antibiotikumok segítséget nyújtottak, de tönkre vágták a gyomromat. Nem javaslom senkinek se, csak a legvégső esetben! 4.) Megelőzés! Eddig szinte minden évben előjött tavasz környékén és azt mondták hogy ez felfázás. Hát nem hiszem, mivel ahogy én fel vagyok öltözve és ahogy vigyázok magamra kétlem!! A megoldásra akkor jöttem rá mikor kipróbáltam különböző gyógynövényeket. NA ez segített, segített abban, hogy ne legyen többé prosztatagyulladásom.  Ezekre a dolgokra tapasztalati úton jöttem rá igazán értékes információra itt bukkantam rá: http://herbcaps.com/hu_HU/webshop/content/41/prosztata  itt mindenki elolvashatja a prosztatával kapcsolatos összes információt. 

Nagy János | 2014-07-04 22:50

A prosztatagyulladásra ajánlott gyógynövények listája: http://herbcaps.com/hu_HU/webshop/content/27/prosztatagyulladas-prosztatitisz-prostatitis

Catsnameshot | 2017-02-02 16:21

Found cat didn't know what to call it. Found here http://allcatsnames.com/ragdoll-kitten-names ragdoll cat names full list of names for cats.

mamaeka | 2017-03-04 20:42

Verzasca SungaiDi selatan Swiss, Italia berbahasa Ticino, menjalankan salah satu sungai terbersih di dunia - Sungai Verzasca (Verzasca) dengan pemandangan yang sangat indah di sepanjang tepi sungai. Mengambil asalnya dari Gunung Pizzo Barone Pegunungan Alpen Swiss, di mana dari ketinggian 2.864 meter torrent mengalir 30 kilometer panjang dan di ujung jalan yang mengalir ke danau gunung Maggiore, terletak antara Swiss dan Italia.Verzasca Sungai - ini mungkin adalah sungai paling indah di Eropa, yang menawarkan Swiss, perairan jernih yang menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia. Tetapi untuk berenang di dalamnya, mungkin, tidak semua orang bisa, karena air sangat dingin, suhu tidak melebihi 7-10 derajat dan mempertaruhkan untuk masuk tidak sangat nyaman, dan tersembunyi bergolak di beberapa tempat yang sangat berbahaya untuk berenang. Tapi masih ingin iskupnutsya di air jernih ini, dengan bagian bawah batu berwarna yang tidak sedikit.Untuk melindungi kunjungan wisatawan dari tindakan yang tidak masuk akal seperti penduduk setempat mengatur pengawasan, dan memperingatkan turis tentang bahaya. Juga sepanjang sungai ada tanda-tanda peringatan. Berenang namun di beberapa tempat Anda dapat, sungai, mengalir selama ratusan tahun, ia telah melakukan di pegunungan depresi, yang mirip dengan mandi, tapi alami berlapis batu dipoles berwarna, "mandi" hangat oleh matahari dan air tidak begitu dingin. 5 Sungai Terbersih Di Dunia

Andrewmus | 2018-12-07 16:18

[url=http://bit.ly/baby-hot]Do you like to spend time on the Internet? It means yours.[/url]
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár