Hálószobatitkok

- Írta: betegvagyok.hu

Címkék: szex
Hálószobatitkok

Ha a hálószoba dolgai kerülnek szóba, megfigyelhető, hogy mindenkinek más a gondja. Mindenki máshogy szereti, máskor, máshol, többször, kevesebbszer, hosszabban, gyorsabban, és így tovább... Egyesek áhítoznak arra, ami másokat az őrületbe kerget. Ha netán úgy hozza a sors, hogy két különböző gondolkodású ember kerül össze, nagyon kell szeretni egymást, hogy megszülessen a mindkét fél számára kielégítő kompromisszum.

„Olyan férfival járok, aki elvárja, hogy naponta lefeküdjek vele, holott én „kétszer egy héten” típus vagyok. Fáraszt az állandó közeledése, sőt tolakodása. Jelentheti-e ez a vérmérsékletbeli különbség kapcsolatunk végét?”

Nincs ar­ra sem­mi­lyen előírás, hogy mi a szo­ká­sos, vagy a kö­te­lező sze­xa­dag. A fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják: az át­lag­pá­rok he­ten­te egy­szer-két­szer él­nek ne­mi éle­tet. Rit­ka­ság­szám­ba megy, ha va­la­ki na­pon­ta igény­li a tes­ti sze­rel­met. Jól ér­zi: ko­moly gon­dot okoz, ha szé­les sza­ka­dék tá­tong a pá­rok sze­xu­á­lis igé­nyei és el­vá­rá­sai kö­zött. Ilyen­kor a kö­zös meg­be­szé­lés az egyet­len jár­ha­tó út – ha min­den­kép­pen együtt kí­ván­nak ma­rad­ni. Fel­tét­le­nül még a kap­cso­lat haj­na­lán tisz­táz­ni­uk kell köl­csö­nös el­vá­rá­sa­i­kat, ilyen­kor mind­két fél haj­lik a part­ner já­ték­sza­bá­lya­i­nak el­fo­ga­dá­sá­ra. Azt ta­ná­csol­juk: pró­bál­ja meg a dol­gok jó old­alát néz­ni, s ér­té­kel­je, ha va­la­ki ennyi­re von­zó­dik Ön­höz. Ne fe­led­je, má­sok en­nek ép­pen az el­len­kezőjéről, part­ne­rük kö­zö­nyéről pa­nasz­kod­nak. Vé­gül is, ha jól be­le­gon­dol, nem is olyan „bor­zal­mas” en­ged­ni, ha az em­ber szívből sze­re­ti a pár­ját...


„Nem ta­ga­dom, gyak­ran fel­haj­tok né­hány po­hár­ral, mi­előtt ágy­ba vi­szem ba­rátnőmet. Egy­részt, hogy sa­ját gát­lá­sa­i­mat le­vetkőzzem, más­részt, mert sze­ret­ném ha nem sül­nék fel, s ki­vá­ló­an pro­du­kál­nék. De az utób­bi időben az ital­lal mint­ha ép­pen az el­len­kező ha­tást ér­ném el...”

Rá­ér­zett a lé­nyeg­re. Mi­köz­ben egy-két po­hár­ka még jó­té­ko­nyan ger­jesz­ti a vá­gyat és szá­műzi a szo­ron­gá­so­kat, ad­dig a leg­több em­ber a har­ma­dik po­hár után (ami­kor a vér al­ko­hol-szint­je el­éri az öt ez­re­lé­ket) az al­ko­hol nyo­masz­tó ha­tá­sá­val szem­be­sül. A kon­cent­rá­ció és az ön­kont­roll gyen­gül, a fér­fi­ak­nál erek­ci­ós prob­lé­mák je­lent­kez­nek, a nők ne­he­zeb­ben jut­nak el az or­gaz­mu­sig. Még enn­él is ma­ga­sabb dó­zis­nál a sze­rető tel­je­sen el­ve­szít­he­ti ön­ural­mát, olyat te­het, amit később még na­gyon meg­bán. A ta­pasz­ta­lat azt is bi­zo­nyít­ja, ilyen­kor az em­be­rek vagy nem, vagy hely­te­le­nül hasz­nál­ják az óv­szert. Igaz ugyan, hogy az al­ko­hol kü­lön­bözőkép­pen fej­ti ki ha­tá­sát, min­den­ki­nél más­kép­pen és más­kor jön el az a pont, ami­kor a ró­zsa­szín má­mor át­len­dül vad ösz­tön­né.
Ked­ves Uram! Ja­vas­lom, hogy ne kí­sér­le­tez­zen! Rosszat sej­tet, ha olyas­va­la­ki­vel jár, „aki­hez” in­nia kell, mi­előtt sze­ret­kez­nek. Ké­rem, vár­jon, amíg rá­ta­lál szí­ve höl­gyé­re, s ve­le az igaz sze­re­lem­re. Ak­kor fel­sza­ba­dult és bol­dog lesz. Pót­szer nél­kül.

Bezár