Jó éjszakát!

2011.09.11. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: alvás
Jó éjszakát!

Az alvás biológiai szükségszerűség. Egyszersmind azonban nagy segítőnk is egészségünk és szépségünk fogyatékosságainak helyrehozásában. Maga a jó és bőséges alvás fiatalít és szépít. Ha az alvás mindig ritmikus harmóniában követi az ébrenlétet, akkor egész nap frissek és derűsek vagyunk, megvan a munkakedvünk, jól érezzük magunkat, örülünk az életnek. Heinrich Heine mondta egyszer: Az alvás remek találmány. Erről sokat – és keserűséggel – tudnának beszélni mindazok, akik éjjelente álmatlanul forgolódnak ágyukban. Közéjük tartozott egy bizonyos Mrs. Margarete Howes, Kentből. Ő mindent, de mindent megpróbált, ám nem akart álom jönni a szemére. Ekkor egy este a következő történt: balsejtelmektől gyötörten feküdt le ágyába. Eközben egyik hajcsavarója leesett a padlóra. Mrs. Howes fölkelt, az ágy alá mászott, és a falig kellett tapogatóznia, amíg megtalálta a hajcsavarót. Ettől annyira kimerült, hogy alig bújt dunyhája alá, máris elaludt. Azóta minden este néhány percig négykézláb mászik az ágya körül. Kétségtelenül nem lehet valami kecses látvány a termetes asszonyság – ezt maga is elismeri –, de a módszer csodát művel.

Egész­sé­ges al­vás köz­ben a test új ener­gi­át hal­moz föl, az ak­ku­mu­lá­tor is­mét fel­töl­tődik. Ha ez hosszabb időn át hi­á­nyo­san megy vég­be, szük­ség­sze­rű­en za­va­rok és ku­dar­cok lép­nek fel. Ezt pe­dig ok­vet­le­nül meg kell előzni. Ne­tán ön is azok kö­zé a szen­vedők kö­zé tar­to­zik, akik fél­nek az ágy­tól? Akik örö­kö­sen ret­teg­nek az éj­fél és a pir­ka­dat kö­zöt­ti gyöt­rel­mes éber órák­tól? Hadd kö­vet­kez­zék itt né­hány be­vált, ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű ta­nács.

 • Csak­is jól ki­szellőzte­tett szo­bá­ban alud­jék.
 • Sza­bad nap­ján en­ged­élyez­zen ma­gá­nak egy rö­vid dé­li al­vást. Ezek a per­cek ka­ma­tos­tul meg­té­rül­nek.
 • Ne for­dul­jon al­ta­tók­hoz; sze­dé­sük könnyen szen­ved­éllyé vá­lik.
 • Le­fek­vés előtt te­gyen rö­vid, tem­pós sé­tát.
 • Es­te ne egyék ne­héz, túl zsí­ros éte­le­ket.
 • Le­fek­vés előtt ve­gyen lan­gyos fenyőtű­fürdőt. Ha hi­deg a lá­ba, se­gít a vál­to­ga­tott for­ró-, il­let­ve hi­deg­víz-láb­fürdő is. A be­fe­je­zés min­dig hi­deg víz le­gyen.
 • Ké­szít­se el ma­gá­nak ezt a nagy­sze­rű „al­ta­tó­i­talt”: egy po­hár jó me­leg tea vagy jog­hurt, amely­hez hoz­zá­ke­ver egy evőka­nál­nyi tej­port és ugyan­csak egy evőka­nál­nyi mé­zet. Szük­ség ese­tén meg­te­szi egy po­hár macs­ka­gyö­kér (va­le­ri­á­na) vagy ka­mil­la­tea.
 • Törődjék bél­mű­kö­dé­sé­vel. A leg­jobb, ha be­szél az or­vo­sá­val, ő meg­vizs­gál­ja az eset­le­ges rend­el­len­es­ség okát, és or­vo­sol­ja.
 • Erős ká­vé és sö­tét tea él­ve­ze­te, kü­lö­nö­sen az es­ti órák­ban, ká­ros.
 • Ugya­nez vo­nat­ko­zik a ni­ko­tin­ra is. Ugye tud­ja, hogy a fo­ko­zott ci­ga­ret­tá­zás­nak ál­mat­lan­ság le­het a kö­vet­kez­mé­nye?
 • Ol­vas­son va­la­mi­lyen könnyű ol­vas­mányt, amely el­te­re­li fi­gyel­mét a na­pi gon­dok­ról.
 • Az ágya is oka le­het an­nak, ha nyug­ta­la­nul, rosszul al­szik. Gon­dos­kod­jék meg­fe­lelő fek­helyről. Két­ség­te­len, van, aki szí­ve­seb­ben al­szik pu­hán, s van, aki a ke­mény fek­he­lyet ked­ve­li. Mind­két szélsőség al­vá­sza­vart ered­mé­nyez­het. Cse­rél­ges­se „fész­ké­nek” anya­gát, és vizs­gál­ja meg az ered­ményt. Túl­sá­go­san ma­gas fej­pár­nák, ék ala­kú pár­nák is okoz­nak oly­kor ál­mat­la­nul töl­tött éj­sza­ká­kat. Le­hetőleg fe­küd­jék la­po­san (ki­vé­ve, ha szív­be­teg!).
 • Vé­ge­ze­tül: a leg­ré­geb­ben be­vált szer a vér­ke­rin­gés meggyor­sí­tá­sá­ra: az ásí­tás.
   

A jó, ki­adós ásí­tás, csak­nem min­dig együtt jár a vég­ta­gok és a mell­kas ala­pos meg­nyúj­tóz­ta­tá­sá­val. Ez a vért el­jut­tat­ja az erek leg­külső elá­ga­zá­sa­i­ba is, és a test fö­lé­lén­kül, föl­fris­sül. Ezért van az, hogy már a ter­mé­szet is ásí­tás­ra kész­tet ben­nün­ket, midőn al­vá­sunk­ból fö­léb­re­dünk. Ugya­nez a te­vé­keny­ség meg­könnyí­ti elal­vá­sun­kat is. 


Szakértőink

dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikusBezár