Mit jelent a szó: allergia?

2010.11.03. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: allergia asztma
Mit jelent a szó: allergia?

Az allergia két görög szóból ered. Allos-ergos: megváltozott történés, valami másként történik, nem a megszokott módon. A két görög szó összevonásából ered az allergia kifejezés. Korunk egyik leggyakoribb civilizációs betegsége, amely emelkedő tendenciát mutat minden korosztályban. 

Cle­ments von Pir­qu­et, bé­csi gyer­mek­gyó­gyász ad­ta ezt az el­ne­ve­zést a XX. szá­zad ele­jén. A je­len­ség a szer­ve­zet ter­mé­sze­tes vé­de­ke­zé­se so­rán ala­kul ki. Az ide­gen anya­gok szer­ve­zet­be ke­rü­lé­se­kor az im­mun­rend­szer fel­is­me­ri a „be­ha­to­lót”, és me­g­in­dít­ja a hu­mo­rá­lis és sej­tes vé­de­ke­zést. En­nek so­rán kü­lön­böző sejt­cso­por­tok képződnek, ame­lyek egy­más­sal és más sejt­fé­le­sé­gek­kel, bi­zo­nyos hu­mo­rá­lis fo­lyé­kony anya­gok, úgy­ne­ve­zett cyto­ki­nek, lympho­ki­nek és in­ter­fe­ro­nok fel­hasz­ná­lá­sá­val áll­nak össze­köt­te­tés­ben. A sej­tes ele­mek to­váb­bi im­mun­fe­hér­jék kép­zé­se út­ján is részt vesz­nek a vé­de­ke­zés­ben. Ha a vé­de­ke­zés so­rán az im­mun­rend­szer „túllő” a cé­lon, és a túl­vé­de­ke­zés al­kal­má­val a sej­tes ele­mekből fel­sza­ba­du­ló me­di­á­tor anya­gok gyul­la­dá­sos re­ak­ci­ót vál­ta­nak ki a szö­ve­tek­ben, ak­kor kel­le­met­len al­ler­gi­ás tü­ne­tek ala­kul­nak ki. A bőrön leg­jel­leg­ze­te­sebb a csa­lán­ki­ü­tés, al­ler­gi­ás bőrgyul­la­dás, ek­cé­ma, lég­ző­szer­vek­ben a hörgőaszt­ma, szé­na­nát­ha. Gya­ko­ri a táp­lál­ko­zá­si al­ler­gia is.
Az al­ler­gi­ás be­teg­sé­gek ke­ze­lé­se te­rén al­kal­maz­ha­tunk oki és tü­ne­ti, va­la­mint pre­ven­tív te­rá­pi­át. Utób­bi­ban nagy je­len­tősé­get tu­laj­do­ní­tunk az al­ler­gén­men­tes kör­nye­zet biz­to­sí­tá­sá­nak. Min­den­re le­he­tünk al­ler­gi­á­sak. Egyes fel­mé­ré­sek sze­rint ha­zánk la­kos­sá­gá­nak mint­egy har­minc szá­za­lé­ka szen­ved, il­let­ve szen­ve­dett már va­la­mi­lyen al­ler­gi­á­ban. 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár