Mit tegyek, ha magas a vérnyomásom?

Címkék: vérnyomás
Mit tegyek, ha magas a vérnyomásom?

Bizony sokan valóban nem tudják, mitévők legyenek. De sajnos, sokan azt sem sejtik, milyen a vérnyomásuk. Alacsony, vagy magas? Kávét igyanak, netán vérnyomás­csök­kentő szert szedjenek? Mit tanácsol a szomszédasszony, mit csinál a kolléganő? Se szeri, se száma a különféle házi praktikáknak.

„Na­gyon fon­tos tud­nunk, ­hogy a ma­gas vér­nyo­más­ban szen­ve­dő be­te­gek je­len­tős ré­sze sem­mi­fé­le pa­naszt nem érez, még ak­kor sem, mi­kor már az egyes szer­ve­ket az emel­ke­dett vér­nyo­más je­len­tősen ká­ro­sí­tot­ta. Ezért két fon­tos do­log­ra hí­vom fel a fi­gyel­met:­

  • Egy­sze­rű, de jel­lem­ző pa­na­szok­ra is ér­de­mes fi­gyel­ni.­ I­dő­sza­ko­san, min­den év­ben leg­alább egy­szer, tel­jes pa­nasz­men­tes­ség ese­té­ben is in­do­kolt a vér­nyo­mást meg­mé­ret­ni.
  • Jel­lem­zőnek tar­tott pa­na­szok: fej­fá­jás, lá­tá­sza­var, orr­vér­zés, ter­­he­lés­re je­lent­ke­ző ne­héz­lég­zés, mell­ka­si fáj­da­lom, le­vert­ség-­gyen­ge­ség, meg­szé­dü­lés, és az al­vá­si lég­zés­le­ál­lá­si szind­ró­ma: az­az a hor­ko­lás.

 

A pro­fesszor sze­rint a kor elő­re­ha­lad­tá­val ro­ha­mo­san nö­vek­szik a ma­gas vér­­nyo­más­ban szen­­ve­dők ará­nya: leg­vesz­é­lyez­­­te­teb­bek a 65 éven fe­lü­li­ek. De az ét­ke­zé­si szo­ká­sok, a túl­zott só­fo­gyasz­tás, az al­ko­hol is sze­re­pel a kó­ro­kok kö­zött. A ri­zi­kó­fak­to­rok fel­so­ro­lá­sa­kor nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni az örö­­köl­he­tő­ség­ről, a stressz, a moz­gássze­gény élet­mód, va­la­mint a do­hány­zás ha­tá­sá­ról sem. Ér­de­mes egy ki­csit oda­fi­gyel­ni ma­gunk­ra, hi­szen ha­zánk­ban min­den ötö­dik(!) em­ber ma­gas vér­nyo­más­ban szen­ved...


Szakértőink

Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológusBezár