Nyári hasfájásaink

2010.11.03. - Írta: betegvagyok.hu

Nyári hasfájásaink

Nyáron a legtöbb kínzó pillanatot a bél­fer­tő­zések okozzák, amelyek alatto­mo­san támadva éppen a nyaralás legönfeled­tebb pillanatait keserítik meg. A bélfertő­zé­sek legfőbb tünete a hasmenés. Gyakorta hányással társul. A hasmenés azt jelenti, hogy több víz távozik, így a szervezet folyadékot veszít. Az egyszer-kétszer előforduló hígabb széklet még nem kóros, hasmenésnek a naponta több mint háromszor ürítetett, folyékony, híg széklet számít. A panaszok a betegséget kiváltó kórokozók szerint különböznek. 

Co­li bak­té­ri­u­mok okoz­ta fer­tő­zés

A bak­té­ri­u­mok nem meg­fe­le­lő egyé­ni tisz­ta­ság, hi­gi­é­né ese­tén, il­let­ve elég­te­len víz­tisz­tí­tás mi­att ke­rül­nek az élel­mi­sze­rek­be és az ivó­víz­be. Tü­ne­te az eny­he has­me­nés. Gya­ko­ri, ám két-há­rom nap­nál nem tart to­vább.

Staphy­lo­coc­cus okoz­ta fer­tő­zés

Olyan genny­kel­tő bak­té­ri­u­mok, ame­lyek hő­ál­ló mé­reg­anya­gai a be­let tá­mad­ják meg. A fer­tő­zés sú­lyos há­nyás­sal kez­dő­dik, ezt erős has­me­nés kö­ve­ti. Jel­lem­ző a kín­zó has­csi­ka­rás.

Ví­rus­fer­tő­zé­s

Tü­ne­te az erős há­nyás­sal, fej­fá­jás­sal és izom­fáj­dal­mak­kal já­ró, he­ves has­me­nés. Láz, nát­ha, to­rok­gyul­la­dás, is tár­sul­hat hoz­zá. A be­teg­ség egy hé­tig is el­hú­zód­hat, a gyó­gyu­lás­hoz ágy­nyu­ga­lom szük­sé­ges.

Campy­lo­bac­ter fer­tő­zés

Fer­tő­zött élel­mi­sze­rek és ivó­víz vált­ja ki. Tü­ne­tei: láz, hi­deg­rá­zás, ha­si fáj­da­lom, akár na­pon­ta húsz­szor is vi­zes has­me­nés, há­nyás, nát­há­hoz ha­son­ló pa­na­szok.

Szal­mo­nel­la fer­tő­zés

Köz­vet­len érint­ke­zés­sel, a már meg­be­te­ge­det­tek szék­le­té­nek köz­ve­tí­té­sé­vel, szennye­zett élel­mi­szer­rel ke­rül a szer­ve­zet­be (így pél­dá­ul új­ra­me­le­gí­tett étel, nem tel­je­sen át­sült szár­nyas, to­jás, ma­jo­né­zes sa­lá­ta, édes­ség, tej­ter­mék). Tü­ne­te a hir­te­len fel­lé­pő rosszul­lét és émely­gés, há­nyás, has­csi­ka­rás, sú­lyos, kín­zó has­me­nés. Gyak­ran kí­sé­ri láz.

Tí­fusz, pa­ra­tí­fusz, sú­lyos szal­mo­nel­la fer­tő­zés

Oko­zó­ja szennye­zett ivó­víz és élel­mi­szer. Szo­ru­lás­sal, fo­ko­za­to­san emel­ke­dő láz­zal, fej­fá­jás­sal, hörg­hu­rut­tal kez­dő­dik. A má­so­dik hé­ten a láz el­éri a 40°C-ot, a tes­ten kis pi­ros fol­tok je­len­nek meg. Csak a har­ma­dik hé­ten je­lent­ke­zik a has­me­né­ses szék­let.

Bak­te­ri­á­lis vér­has

Szin­tén szennye­zett ivó­víz­zel, vagy élel­mi­szer­rel jut a szer­ve­zet­be. Láz­zal, erős, gör­csös ha­si fáj­da­lom­mal kez­dő­dik. Gya­ko­ri há­nyás, vé­res-nyá­kos, híg-vi­zes szék­le­tü­rí­tés, ál­ta­lá­nos le­gyen­gü­lés kö­ve­ti.

Ha meg­be­te­ged­tünk

A bél­fer­tő­zé­sek koc­ká­za­tát nyá­ron az uta­zá­sok, a hi­á­nyos hi­gi­é­nés vi­szo­nyok, a has­me­nés jár­vá­nyos ter­je­dé­se nö­ve­lik. Így a le­he­tő leg­ha­té­ko­nyabb meg­elő­zés a hi­gi­é­nés rend­sza­bá­lyok fo­ko­zott be­tar­tá­sa. Ha meg­be­te­ge­dünk leg­fon­to­sabb a di­é­ta, vagy a kop­la­lás, bő fo­lya­dék­be­vi­tel mel­lett (édes tea, gyógy­víz, gyü­mölcs­le­vek).
A gyü­möl­csök ká­li­u­mot tar­tal­maz­nak, a cu­kor pe­dig elő­se­gí­ti a sú­lyos has­me­nés­sel vesz­tett ás­vá­nyi sók fel­szí­vó­dá­sát. Na­pon­ta két­szer egy kés­hegy­nyi kony­ha­sót is el kell fo­gyasz­ta­ni – fo­lya­dék­ban fel­old­va, de leg­egy­sze­rűbb, ha a gyógy­szer­tá­rak­ban fo­lya­dék­pót­lás­ra össze­ál­lí­tott ké­szít­ményt hasz­ná­lunk.
A has­me­nés és a há­nyás a kó­ro­ko­zók és a mér­ge­ző anya­gok ki­ü­rü­lé­sé­nek ter­mé­sze­tes mód­ja, ezért ér­tel­met­len eny­hébb ese­tek­ben szék­fo­gót be­ven­ni. Na­gyon fon­tos a pi­he­nés, ám ha a has­me­nés di­é­ta mel­lett is há­rom nap­nál to­vább tart, fel­tét­le­nül for­dul­jon or­vos­hoz. 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár