A fülembe ment valami

- Írta: betegvagyok.hu

Címkék: fül szem
A fülembe ment valami

Mi a teendő, ha idegen tárgy kerül a szembe, orrba, fülbe? Álljunk neki házilag kiszedni? Milyen veszélyeket rejthet magában, ha nem fordulunk orvoshoz? Mikor milyen módszerekkel próbálkozhatunk házilag? Az alábbiakban választ próbálunk adni ezekre a kérdésekre.

Fül

Gyöngy­sze­met és ha­son­ló göm­bö­lyű tár­gya­kat ne pró­bál­junk ki­ven­ni a gyer­mek fü­léből. Az ilyes­mi ugyan­is tel­je­sen ki­töl­ti a fül­já­ra­tot, és ha meg­pró­bál­juk ki­pisz­kál­ni, az­zal csak egy­re bel­jebb szo­rít­juk. Fenn­áll a ve­szély, hogy kárt te­szünk a dob­hár­tyá­ban. Vi­gyük a gye­re­ket a fül-, orr-, gé­gé­sze­ti osz­tály­ra, ott majd szak­sze­rű el­lá­tás­ban ré­sze­sí­tik.
A pu­hább, sza­bály­ta­lan ala­kú tár­gya­kat csi­pesszel ta­lán el tud­juk tá­vo­lí­ta­ni. Óva­to­san, és csak egy­szer pró­bál­koz­zunk. Ha nem jár­tunk si­ker­rel, for­dul­junk or­vos­hoz. Ha a gye­rek fü­léből sű­rű vá­la­dék fo­lyik, amely biz­to­san nem fül­zsír, ak­kor meg kell mu­tat­nunk az or­vos­nak.
Az orr esetében ugya­núgy kell el­jár­ni, mint a fül­be ke­rült ide­gen­testtel.

Szem

Ha bő víz­zel ki­öb­lít­jük a gye­rek sze­mét és könnyez­ve sír, az­zal a leg­több­ször ki­mo­só­dik a szem­be ke­rült ide­gen­test. Ne hagy­juk azon­ban, hogy a gye­rek dör­zsöl­je a sze­mét. Sok­szor si­ke­rül el­ér­ni, hogy a sé­rült sze­mé­hez ne nyúl­jon hoz­zá.
Ha a gye­rek fi­gyel­me nem te­relődik el a sze­mé­be ke­rült do­log­ról, ak­kor vi­gyük erős fény­be, és fi­no­man húz­zuk szét a szem­hé­ja­it. Ha az ide­gen­test sza­bad szem­mel lát­ha­tó­vá vá­lik, ak­kor egy ned­ves pap­ír­zseb­kendővel pró­bál­juk meg óva­to­san ki­ven­ni. De még ha nem lá­tunk is sem­mit, a szem­héj fel­hú­zá­sa előse­gít­he­ti, hogy a könnyek ki­mos­sák a gye­rek sze­mét.
Ha lá­tunk a szem­ben va­la­mit, de az nem moz­dul, ak­kor hagy­juk ott, és for­dul­junk sze­mész­hez. Ha az ide­gen­test be­ágya­zó­dott, ak­kor csak szak­em­ber tud­ja el­tá­vo­lí­ta­ni.
Ha a gye­rek kötőhár­tyá­ján kar­co­lást, vagy bár­mi­lyen sé­rü­lést lá­tunk, azon­nal or­vos­hoz kell men­nünk. A szem na­gyon jól gyó­gyul ma­gá­tól is, de le­het, hogy szük­ség van an­ti­bi­o­ti­ku­mot tar­tal­ma­zó csep­pek­re is, ame­lyek meg­vé­dik a fertőződéstől.
Ha a gye­rek va­la­mi­lyen ma­ró fo­lya­dé­kot fröccsentett a sze­mé­be, azon­nal öb­lít­sük ki a sze­met bő víz­zel. Úgy tart­suk a gye­rek fe­jét a csap alá, hogy a sé­rült szem ala­csony­ab­ban le­gyen, mint az ép, így az il­lető anyag nem foly­hat át az érin­tett szemből az ép­be. Né­hány per­cig akár erővel is tart­suk a víz alatt a gye­re­ket, ha szük­sé­ges. Óva­to­san húz­zuk szét a szem­hé­jat, hogy min­den redőt át tud­junk öb­lí­te­ni. Mi­u­tán ala­po­san ki­öb­lí­tet­tük a sze­met, áll­junk meg egy pil­la­nat­ra gon­dol­kod­ni.
Ha az il­lető anyag „csak” mo­só­szer volt, ak­kor min­den rend­ben lesz. Ha azon­ban WC tisz­tí­tót, hi­pót vagy sa­vat fröccsen­tett a sze­mé­be a gye­rek, ak­kor ro­han­junk ve­le a sze­mé­szet­re, és vi­gyük ma­gunk­kal an­nak a fo­lya­dék­nak az üve­gét is, ame­lyik a bajt okoz­ta.

Hozzászólások

Analou | 2012-09-30 03:49

Amedg nem je1tszottam vele, ez 1hete volt előszf6r, addig nem is tudtam, e9s gotaolndm, hogy ennyire le fog nyűgf6zni, holnap alig ve1rom me1r a fute1rt, megrendeltem az f6sszes re9sze9t.Amfagy nagyon jf3 ke9rde9seket feszeget az edre1s, nekem csak egy gondolatom lenne hozze1: egy modernebb korszak nyilve1n tf6bb lőfegyvert von maga ute1n, melyek teljesen elte9rő ire1nyba mozdedtane1k el a je1te9kmenetet. reme9lem ez nem fog bekf6vetkezni VN:R_U [1.9.10_1130]Szavaz s: 0 ( 0 szavazatb l)
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár