A fülembe ment valami

- Írta: betegvagyok.hu

Címkék: fül szem
A fülembe ment valami

Mi a teendő, ha idegen tárgy kerül a szembe, orrba, fülbe? Álljunk neki házilag kiszedni? Milyen veszélyeket rejthet magában, ha nem fordulunk orvoshoz? Mikor milyen módszerekkel próbálkozhatunk házilag? Az alábbiakban választ próbálunk adni ezekre a kérdésekre.

Fül

Gyöngy­sze­met és ha­son­ló göm­bö­lyű tár­gya­kat ne pró­bál­junk ki­ven­ni a gyer­mek fü­léből. Az ilyes­mi ugyan­is tel­je­sen ki­töl­ti a fül­já­ra­tot, és ha meg­pró­bál­juk ki­pisz­kál­ni, az­zal csak egy­re bel­jebb szo­rít­juk. Fenn­áll a ve­szély, hogy kárt te­szünk a dob­hár­tyá­ban. Vi­gyük a gye­re­ket a fül-, orr-, gé­gé­sze­ti osz­tály­ra, ott majd szak­sze­rű el­lá­tás­ban ré­sze­sí­tik.
A pu­hább, sza­bály­ta­lan ala­kú tár­gya­kat csi­pesszel ta­lán el tud­juk tá­vo­lí­ta­ni. Óva­to­san, és csak egy­szer pró­bál­koz­zunk. Ha nem jár­tunk si­ker­rel, for­dul­junk or­vos­hoz. Ha a gye­rek fü­léből sű­rű vá­la­dék fo­lyik, amely biz­to­san nem fül­zsír, ak­kor meg kell mu­tat­nunk az or­vos­nak.
Az orr esetében ugya­núgy kell el­jár­ni, mint a fül­be ke­rült ide­gen­testtel.

Szem

Ha bő víz­zel ki­öb­lít­jük a gye­rek sze­mét és könnyez­ve sír, az­zal a leg­több­ször ki­mo­só­dik a szem­be ke­rült ide­gen­test. Ne hagy­juk azon­ban, hogy a gye­rek dör­zsöl­je a sze­mét. Sok­szor si­ke­rül el­ér­ni, hogy a sé­rült sze­mé­hez ne nyúl­jon hoz­zá.
Ha a gye­rek fi­gyel­me nem te­relődik el a sze­mé­be ke­rült do­log­ról, ak­kor vi­gyük erős fény­be, és fi­no­man húz­zuk szét a szem­hé­ja­it. Ha az ide­gen­test sza­bad szem­mel lát­ha­tó­vá vá­lik, ak­kor egy ned­ves pap­ír­zseb­kendővel pró­bál­juk meg óva­to­san ki­ven­ni. De még ha nem lá­tunk is sem­mit, a szem­héj fel­hú­zá­sa előse­gít­he­ti, hogy a könnyek ki­mos­sák a gye­rek sze­mét.
Ha lá­tunk a szem­ben va­la­mit, de az nem moz­dul, ak­kor hagy­juk ott, és for­dul­junk sze­mész­hez. Ha az ide­gen­test be­ágya­zó­dott, ak­kor csak szak­em­ber tud­ja el­tá­vo­lí­ta­ni.
Ha a gye­rek kötőhár­tyá­ján kar­co­lást, vagy bár­mi­lyen sé­rü­lést lá­tunk, azon­nal or­vos­hoz kell men­nünk. A szem na­gyon jól gyó­gyul ma­gá­tól is, de le­het, hogy szük­ség van an­ti­bi­o­ti­ku­mot tar­tal­ma­zó csep­pek­re is, ame­lyek meg­vé­dik a fertőződéstől.
Ha a gye­rek va­la­mi­lyen ma­ró fo­lya­dé­kot fröccsentett a sze­mé­be, azon­nal öb­lít­sük ki a sze­met bő víz­zel. Úgy tart­suk a gye­rek fe­jét a csap alá, hogy a sé­rült szem ala­csony­ab­ban le­gyen, mint az ép, így az il­lető anyag nem foly­hat át az érin­tett szemből az ép­be. Né­hány per­cig akár erővel is tart­suk a víz alatt a gye­re­ket, ha szük­sé­ges. Óva­to­san húz­zuk szét a szem­hé­jat, hogy min­den redőt át tud­junk öb­lí­te­ni. Mi­u­tán ala­po­san ki­öb­lí­tet­tük a sze­met, áll­junk meg egy pil­la­nat­ra gon­dol­kod­ni.
Ha az il­lető anyag „csak” mo­só­szer volt, ak­kor min­den rend­ben lesz. Ha azon­ban WC tisz­tí­tót, hi­pót vagy sa­vat fröccsen­tett a sze­mé­be a gye­rek, ak­kor ro­han­junk ve­le a sze­mé­szet­re, és vi­gyük ma­gunk­kal an­nak a fo­lya­dék­nak az üve­gét is, ame­lyik a bajt okoz­ta.


Szakértőink

dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáterBezár