Ismételt támadások

2011.09.04. - Írta: dr. Benkő András, fül-orr-gégész

Ismételt támadások

Az allergiás, náthás megbetegedéseket két nagy csoportra oszthatjuk. A szezonális, amely az orr nyálkahártyáján a megfelelő évszakban lép fel, a krónikus pedig egész évben fennáll. Az allergiás náthák leggyakrabban szezonálisak. A szezonális allergiás náthát szénanáthának nevezzük, legjellemzőbb ismertetőjegye, hogy időszakosan lép fel. Tü­ne­tei: gá­tolt orr­lég­zés, híg orr­fo­lyás, visz­ke­tés, időnként bő orr­vá­la­dé­ko­zás. Az orr­fo­lyás kö­vet­kez­té­ben má­sod­la­gos gyul­la­dás ala­kul ki az orr redőben és a felsőaj­kon.

Az elég­te­len orr­lég­zés kö­vet­kez­té­ben a to­rok és a ga­rat, a gé­ge ki­szá­rad, s ez kel­le­met­len ér­zést okoz a nát­há­tól amúgy is szen­vedő be­teg­nek. Ízér­zé­sza­var is ki­a­la­kul­hat. A szé­na­nát­ha di­ag­nó­zi­sát könnyű meg­áll­apí­ta­ni, mert a pol­len­sze­zon­hoz kötődik, és az al­ler­gi­át oko­zó vi­rág­zás­sal egyidőben lép fel, il­let­ve szű­nik meg. Tü­ne­tei az első év­ben a leg­he­ve­seb­bek.
Később bi­zo­nyos mér­té­kig csök­ken­nek, de min­den év­ben ugyan­ab­ban az időben tér vissza. Né­ha spon­tán ja­vu­lás is be­kö­vet­kez­het, en­nek az okát azon­ban nem is­mer­jük. A tü­ne­tek nap­köz­ben is in­ga­doz­nak, mert a le­vegő pol­len­tar­tal­ma is vál­to­zik. En­nek kon­cent­rá­ci­ó­ja függ a szél­moz­gás­tól és a le­vegő pá­ra­tar­tal­má­tól. Ha­zánk­ban a leggyak­rab­ban a par­lag­fű­re, a vad­ken­der­re és a nyár­fa pol­len­je­i­re va­gyunk al­ler­gi­á­sak. A par­lag­fű leg­he­ve­seb­ben szep­tem­ber­ben és ok­tó­ber­ben tá­mad.
Né­hány jó ta­nács:

  • A szé­na­nát­há­ban szen­vedők le­hetőleg csak szél­men­tes időben, és eső után szellőztes­se­nek.
  • A gép­jár­mű­ve­zetők le­hetőleg ne húz­zák le az ab­la­kot; szá­raz, po­ros időben ne ke­rék­pá­roz­zunk, ne mo­tor­ke­rék­pá­roz­zunk, és mi­nél ke­ve­seb­bet tar­tóz­kod­junk a sza­bad­ban.
  • A vad­ken­dert és a par­lag­fü­vet min­den­kép­pen írt­suk ki a ker­tekből, az utak mellől és a köz­te­rü­le­tekről. Saj­nos, ezek egy­re na­gyobb te­rü­le­te­ket fog­lal­nak el ha­zánk­ban is.
  • A sze­zo­ná­lis al­ler­gi­á­ban szen­vedők az ar­ra ér­zé­keny nö­vény vi­rág­zá­sa előtt ke­res­sék fel a há­zi­or­vost, vagy a fül-orr-gé­gészt, hogy meg­fe­lelő időben fel tud­ják írat­ni a gyógy­sze­re­ket, és így a tü­ne­tek je­lent­ke­zé­se előtt el­kezd­hes­sék szed­ni eze­ket. Ma már ha­tá­sos gyógy­sze­rek áll­nak a ren­del­ke­zé­sünk­re, de saj­nos az ese­tek nagy ré­szé­ben a be­teg­sé­get meggyó­gyí­ta­ni nem tud­juk, csak a kel­le­met­len tü­ne­te­ket eny­hít­het­jük. 

Szakértőink

dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebészBezár