Mitől viszket?

- Írta: dr. Noll Judit, bőrgyógyász

Címkék: bőr viszketés
Mitől viszket?

A viszketés kellemetlen érzés, amely az érintett bőrfelület vakarására készteti a beteget. Az egyik leggyakoribb bőrtünet, olykor annyira kínzó, hogy a beteg közösségi létét veszélyezteti, lelkileg kimerül, és álmatlan lesz.
Rend­sze­rint ro­ha­mok­ban je­lent­ke­zik pszi­chés iz­ga­lom vagy me­leg ha­tá­sá­ra. Le­het lo­ka­li­zált, il­let­ve ge­ne­ra­li­zált.


A visz­ke­tést ki­vál­tó anyag ál­ta­lá­ban, bár nem min­den eset­ben a hisz­ta­min. A visz­ke­tés leg­több eset­ben a bőr szá­raz­sá­gá­nak tu­laj­do­nít­ha­tó akár a kör­nye­ze­ti fak­to­rok vált­ják ki, akár va­la­mi­lyen alap­be­teg­ség­ből ered. Leg­gya­ko­ribb oka a sza­ru­ré­teg ki­szá­ra­dá­sa, ame­lyet a gya­ko­ri me­leg, il­let­ve szap­pa­nos für­dő, té­len a köz­pon­ti fű­tés okoz­ta szá­raz le­ve­gő és a hi­deg kö­vet­kez­té­ben csök­kent fag­­gyú­ter­me­lés vált ki. Nyá­ron a fo­ko­zott ve­rej­té­ke­zés a bőr ki­szá­ra­dá­sá­hoz ve­zet. Bel­gyó­gyá­sza­ti be­teg­sé­gek is okoz­hat­nak kín­zó visz­ke­tést (cu­kor­be­teg­ség, epeútelzáródás, ve­se­elég­te­len­ség vég­stá­di­u­ma, vér­kép­ző­szer­vi meg­be­te­ge­dé­sek, egyéb kór­ké­pek).
Te­rá­pi­á­já­ban az ir­ri­tá­ló té­nye­zők ki­ik­ta­tá­sa mel­lett a he­lyi ke­ze­lés­nek, az antihisztaminoknak, va­la­mint az eset­ele­ges alap­be­teg­sé­gek­nek meg­fe­le­lő bel­ső gyó­gyí­tás­nak van sze­re­pe.


Szakértőink

dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológusBezár