Tanácsok kezdő anyukáknak

Címkék: szülés terhesség
Tanácsok kezdő anyukáknak

Az első olvasókönyvem

„Körülbelül hat hónapos volt a kislányom, amikor megszerette a könyveket. Mivel legszívesebben egész nap a színes oldalakat nézegette volna, a következő ötletem támadt: egy fotóalbumot megtöltöttem családunk és kisbabák képeivel. A lányomnak azóta ez a kedvenc ‚olvasmánya’. A megoldás azért is praktikus, mert a könyv műanyagból készült, tisztítása egyszerű, és bármikor tetszés szerint cserélhetjük benne a fotókat.” – javasolta egy gyakorló anyuka.
 

Szop­tas­sunk-e, ha be­te­gek va­gyunk?

Ál­la­po­tunk­tól füg­gő­en a szop­ta­tás akár hasz­nál­hat is a ba­bá­nak: a pi­ci szer­ve­ze­te el­len­ál­lób­bá vál­hat, mi­vel az anya­tej el­len­anya­got ter­mel a be­teg­sé­gek­kel szem­ben. Az aláb­bi­ak ál­ta­lá­nos ta­ná­csok, fel­tét­le­nül be­szél­jünk a gyer­mek­or­vos­sal, vagy a nő­gyógy­ás­­szal, ha be­teg­sé­gük ko­mo­lyabb.
A kö­vet­ke­ző ese­tek­ben meg­en­ge­dett a szop­ta­tás.

  • Meg­fá­zás, inf­lu­en­za, gyo­mor­fá­jás. Ezek a be­teg­sé­gek az anya­te­jen át nem ter­jed­nek, és a szop­ta­tás so­rán a kis­ba­ba meg­kap­ja a vé­del­met je­len­tő el­len­anya­got. A szop­ta­tás­sal meg­előz­het­jük, hogy a mell túl­zot­tan meg­tel­jen anya­tej­jel.
  • Em­lő­gyul­la­dás: a leg­jobb mód­szer az ilyen gyul­la­dá­sok ke­ze­lé­sé­re a fo­lya­ma­tos szop­ta­tás és a fe­jés. A gyul­la­dás nem hat az anya­tej­re.
  • Mell­bim­bó-gyul­la­dás: az ilyen­kor szé­les kör­ben al­kal­ma­zott an­ti­bio­ti­kum kré­mek nem ká­ro­sak a ba­ba szá­má­ra. Aján­la­tos a kré­met szop­ta­tás után hasz­nál­ni, és egé­szen a kö­vet­ke­ző szop­ta­tá­sig raj­ta hagy­ni. Szop­ta­tás előtt a mell­bim­bót fer­tőt­le­nít­sük, és hasz­nál­junk bim­bó­vé­dőt.

Igyunk töb­bet!

A be­vitt fo­lya­dék men­­nyi­sé­ge ha­tás­sal van a mag­zat­víz men­­nyi­sé­gé­re, ugyan­is a mag­za­tot kö­rül­ve­vő fo­lya­dék ál­lan­dó­an vál­to­zik. A nor­má­lis men­­nyi­ség fél-két li­ter kö­zött van, és az egyen­súly fenn­tar­tá­sa a mag­zat egész­sé­gé­nek fon­tos szem­pont­ja. Ed­dig még nem tisz­tá­zott az anya táp­lál­ko­zá­sá­nak alap­­ve­tő sze­re­pe a mag­zat­víz men­­nyi­sé­gé­ben. A fo­lya­dék mennyi­sé­gé­nek ál­lan­dó vál­to­zá­sa be­tud­ha­tó an­nak, hogy a mag­zat a vi­zet le­nye­li, és ki is ürí­ti. A fo­lya­dék­be­vi­tel ha­tá­sá­ról vég­zett fel­mé­rés so­rán a kí­sér­let­ben részt­ve­vő negy­ven nő két li­ter, to­váb­bi negy­ven nő pe­dig csu­pán egy de­ci­li­ter vi­zet ivott. Két óra múl­va az el­ső cso­port részt­ve­vő­i­nél a mag­zat­víz meny­­nyi­sé­ge 16%-kal nőtt, míg a má­sik cso­port ese­té­ben ez az arány csu­pán 8% volt. Mi­vel mind­két cso­port tag­jai be­val­lá­suk sze­rint a fel­mé­rés előt­ti na­pon nor­má­lis men­­nyi­sé­gű fo­lya­dé­kot fo­gyasz­tot­tak, a kí­sér­let alá­tá­masz­tot­ta azt a fel­té­te­le­zést, hogy a na­pi fo­lya­dék­be­vi­tel igen­is ha­tás­sal van a mag­zat­víz men­­nyi­sé­gé­re.

Fű­szer­il­la­tú ba­ba

A kis­ba­ba már az anya­méh­ben meg­ta­nul­ja az íze­ket és az il­la­to­kat. A mag­zat ugyan­is kö­rül­be­lül 12 he­tes ko­rá­tól kezd­ve mag­zat­vi­zet nyel, amely iz­gat­ja az íz­le­lő és szag­ló re­cep­to­ro­kat. Egy ame­ri­kai ta­nul­mány­ban be­szá­mol­tak ar­ról az eset­ről, ami­kor az új­szü­lött kis­ba­bá­nak fű­szer­il­la­ta volt, mi­vel az anya szü­lés előtt fű­sze­res ételt fo­gyasz­tott. Mind­ez alá­tá­maszt­ja azt a fel­té­te­le­zést, hogy a mag­zat­víz köz­ve­tí­ti az étel il­lat­anya­gát.

Va­jú­dás gyógy­sze­rek nél­kül?

Az aláb­bi­ak­ban hasz­nos ta­ná­cso­kat adunk azok­nak a szü­lés előtt ál­ló nők­nek, akik gyógy­sze­res fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kül sze­ret­né­nek éle­tet ad­ni gyer­me­kük­nek.

  • Mo­zog­junk! Az ál­lás, a gug­go­lás, az eny­he törzs­haj­lí­tás vagy a sé­ta elő­se­gí­ti, hogy a kis­ba­ba be­áll­jon a szü­lés­nek ked­ve­ző hely­zet­be, és a fáj­da­lom is eny­hül.
  • Lé­le­gez­zünk las­san és mé­lye­ket! A mély lé­leg­zet­vé­tel meg­nyug­tat­ja a tes­tet, és fo­koz­za a méh­izom­zat oxigén­ellá­tá­sát, ez­ál­tal ha­té­ko­nyab­ban mű­kö­dik. A kis­ma­ma­tor­nán el­sa­já­tí­tott lég­zés­gya­kor­la­to­kat is ki­vá­ló­an al­kal­maz­hat­juk a gya­kor­lat­ban.
  • A hát fi­nom, hosszantartó si­mo­ga­tá­sa so­kat kön­­nyít a szü­lő anya fáj­dal­mán. Vi­gyáz­zunk azon­ban, hogy a mas­­szí­ro­zás ne le­gyen túl erő­tel­jes, mert az csak fo­koz­za az izom­fáj­dal­mat.
  • Ve­gyünk lan­gyos für­dőt! A me­leg és a súly­ta­lan­ság ér­zé­se eny­hí­ti a fáj­dal­mat. Fon­tos, hogy ezt a mód­szert csak ak­kor al­kal­maz­zuk, ha még a mag­zat­víz nem folyt el.
  • Al­kal­maz­zunk hi­deg-me­leg bo­ro­ga­tást! A hát al­só ré­szé­re he­lye­zett me­leg, és a hom­lok­ra, ha­lán­ték­ra vagy bel­ső csuk­ló­ra tett hi­deg bo­ro­ga­tás csök­ken­ti a fáj­dal­mat.
  • Men­jünk gyak­ran WC-re! A vi­ze­let­ürí­tés csök­ken­ti a húgy­hó­lyag fe­szü­lé­sét, s eny­hí­ti a va­jú­dás alat­ti fáj­dal­mat.

 


Szakértőink

dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáterBezár