Tavaszi gyengeség

2010.04.20.

Címkék: megfázás
Tavaszi gyengeség

Hiába hisszük, még nem vagyunk túl rajta!

A szeszélyes áprilisi időjárás és a csalóka tavasz tartogat még számunkra néhány kellemetlen meglepetést. A vírusok és a baktériumok újra támadnak.

Az inf­lu­en­za és a meg­fá­zás el­len nincs va­rázs­szer, olyan ké­szít­mé­nyek van­nak, amelyek meg­pró­bál­ják el­si­mí­ta­ni a kín­zó tü­ne­te­ket. Jó ta­nács: ne lőjön ágyú­val ve­réb­re! Ne szed­jen fel­es­le­ge­sen an­ti­bi­o­ti­ku­mot, s ab­ba a hi­bá­ba se es­sen, hogy egy­szer­re több kü­lön­fé­le gyógy­szert vesz be. Ezek egy­üt­te­sen fel­es­le­ge­sen sok mel­lék­ha­tás­sal ter­he­lik meg amúgy is le­gyen­gült szer­ve­ze­tét, sőt egy­más­sal vesz­élyes re­ak­ci­ó­ba lép­het­nek.

Tü­net Gyógy­mód Fi­gyel­mez­te­tés

Láz, vagy tar­tós, há­rom négy na­pig tar­tó    hőemel­ke­dés.

Asz­pi­rin, láz­csil­la­pí­tás.

Egy hét­nél to­vább hú­zó­dó hőemelkedés esetén feltétlenül forduljon orvoshoz.

Fej­fá­jás, ál­ta­lá­nos fáj­da­lom.

Fáj­da­lom­csil­la­pí­tó. Egy­fé­le, az előírt menny­iség­ben.

Men­jen or­vos­hoz, ha az ar­ca for­ró lesz és fel­da­gad.

Be­du­gult orr, orr­fá­jás. He­lyi­leg al­kal­maz­ha­tó orr­csepp.

Ke­rül­je a túl­ada­go­lást, négy-öt nap­nál to­vább ne hasz­nál­ja eze­ket.

Fá­radt­ság Pi­he­nés, al­vás.

Ha haj­szol­ja ma­gát, csak a be­teg­sé­gét nyújt­ja meg.

Kö­hö­gés

Kö­hö­géscsil­la­pí­tó, for­ró víz­ala­pú ita­lok,  ame­lyek old­ják a to­rok­ban fel­gyü­lem­lett nyál­kát, s meg­könnyí­tik a fel­kö­hö­gést.

Ve­gyen for­ró gőzfürdőt, és lé­le­gez­zen mé­lye­ket. Ne szed­jen az előírt­nál több kö­hö­gés­csil­la­pí­tót, és so­ha ne igyon al­ko­holt.

To­rok­fá­jás

To­rok­fertőtle­nítő, és for­ró sós­vi­zes gar­ga­li­zá­lás.

Ke­rül­je a kám­fort, a men­tolt, ezek há­tul a to­rok­ban meg­ol­vaszt­ják az asz­pi­rint, így nö­ve­lik a gyul­la­dást.

 

Vi­gyá­zat! Az inf­lu­en­za és a kel­le­met­len meg­fá­zás olyan sú­lyos szövődmé­nyek­hez ve­zet­het, mint pél­dá­ul a tüdőgyul­la­dás. For­dul­jon or­vos­hoz, ha tü­ne­tei tíz nap­nál to­vább hú­zód­nak, ha a kö­hö­gést mell­ka­si fáj­da­lom, lég­zé­si ne­héz­ség, vé­res kö­pet kí­sé­ri.


Szakértőink

dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológusBezár