Újdonságok a nagyvilágból

2011.03.11.

Újdonságok a nagyvilágból

Kutatások kimutatták, hogy a szívproblémák megelőzhetőek lennének, ha több folsavat fogyasztanánk. Folsavban gazdag a babcsíra, a narancslé és a leveles zöldségek.

 

  • Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy 21 fér­fin vég­zett kí­sér­let ered­mé­nyei sze­rint meg­ala­po­zat­la­nok azok a fel­té­te­le­zé­sek, amelyek sze­rint a sper­mi­u­mok akár 1-2 °C-os hő­mér­sék­let-emel­ke­dés ha­tá­sá­ra is el­pusz­tul­hat­nak.

 

  • Az el­hí­zás sok­kal kön­­nyeb­ben el­ke­rül­he­tő, ha sok ga­bo­na­fé­lét, gyü­möl­csöt és zöld­sé­get fo­gyasz­tunk, emel­lett vál­to­za­to­san ét­ke­zünk és so­kat moz­gunk.

 

  • Egy fran­cia fel­mé­rés sze­rint a szel­le­mi fo­gya­té­ko­sok köz­ti sze­xu­a­li­tás még min­dig nem el­fo­ga­dott, az ese­tek nagy több­sé­gé­ben a nők és fér­fi­ak egy­más­tól el­kü­lö­nít­ve él­nek az in­té­zet­ben.
     
  • Egy ki­vi több C vi­ta­mint tar­tal­maz (80 mg), mint egy nagy na­rancs (70 mg).

 

  • A K vi­ta­min elő­se­gí­ti a vér­al­va­dást, amely kü­lö­nö­sen idő­sebb kor­ban a csont­erő­sí­tés­ben ját­szik fon­tos sze­re­pet. A bél­bak­té­ri­u­mok ugyan a szük­sé­ges K vi­ta­min 80%-át elő­ál­lít­ják, de nagy men­­nyi­ség­ben tar­tal­maz­zák a le­ve­les zöld­sé­gek, a ga­bo­na­fé­lék, va­la­mint a szó­ja és a kar­fi­ol is.

 

  • Több mint száz, a mell­rák ko­rai stá­di­u­má­ban lé­vő nő kö­ré­ben vég­zett ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint, a be­te­gek fe­lé­nek éle­té­ben va­la­mi­lyen ne­ga­tív ese­mény kö­vet­ke­zett be a be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sát meg­elő­ző év­ben: vá­lás vagy kö­ze­li ro­kon ha­lá­la. Ez to­vább erő­sí­ti azt a fel­te­vést, amely sze­rint a rá­kos da­ga­na­tok ki­ala­ku­lá­sá­ban je­len­tős sze­re­pet ját­szik a stressz.

 

  • A me­re­ve­dé­si za­va­rok oka fe­le arány­ban pszi­cho­ló­gi­ai ere­de­tű, s a meg­kér­de­zett fér­fi­ak csu­pán 20%-a for­dul­na azon­nal or­vos­hoz a „baj” meg­tör­tén­te után.

 

  • Ku­ta­tá­sok iga­zol­ják, hogy azok­nak a nők­nek, akik a do­hány­zás­ról va­ló le­szo­kást meg­cél­zó te­rá­pia ke­re­té­ben he­ti há­rom al­ka­lom­mal 30-45 per­cet töl­töt­tek test­moz­gás­sal, na­gyobb arány­ban si­ke­rült le­szok­ni­uk, mint azok­nak, akik egy­ál­ta­lán nem mo­zog­tak.

Szakértőink

dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus



Bezár