Útipatika

2010.11.03. - Írta: dr. Radosits Károlyné, szak­gyógy­sze­rész

Útipatika

Ha már kész a nyári útiterv a gondos készülődéshez pár praktikus tanács sem árt. Milyen gyógyszereket vigyünk magunkkal? Az összeállításnál fontos szempont a család vagy a csoport életkora, száma, és az, hogy merre tartunk. Célszerű az úti patikát előre összeállítani, hogy a készülődés nagy izgalmában semmit ne felejtsünk itthon. Nem kell nagy csomagot összeválogatni, elegendő pár alapvetően fontos külső, illetve belső kezelésre szolgáló termék. Rendszeresen szedett gyógyszerek esetén, idősebbeknél érdemes kiszámolni a mennyiséget, ne külföldön érjen minket „meglepetés”. Erre leginkább alkalmas a heti gyógyszeradagoló. 

Ami­re min­den­ki­nek szük­sé­ge le­het

  • Fáj­da­lom és láz­csil­la­pí­tó: gon­do­san ügyel­jünk ar­ra, hogy más-más ne­vű gyógy­szer sok­szor azo­nos ha­tó­a­nya­got tar­tal­maz. Túl­ada­go­lás tör­tén­het, és ki­adá­sa­in­kat is nö­vel­het­jük.
  • Has­haj­tó: a meg­vál­to­zott ét­ke­zés és na­pi­rend okoz­hat kel­le­met­len­sé­get. Er­re eny­he tí­pu­sú gyógy­nö­vé­nyes (sen­no­sid) tab­let­tát, vagy he­lyi­leg ha­tó kú­pot aján­lok.
  • Há­nyás­csil­la­pí­tó: sok em­ber kö­zér­ze­te rossz bu­szon, au­tón vagy re­pülőgé­pen tör­ténő uta­zás so­rán. A tü­ne­tet meg le­het előzni, ha in­du­lás előtt leg­alább 2-6 órá­val al­kal­maz­zák eze­ket a sze­re­ket.
  • Has­me­nést gát­ló ké­szít­mé­nyek: a meg­vál­to­zott ét­rend, eset­leg ivó­víz mi­att sok­szor fel­lép­het ez a kel­le­met­len tü­net. A fo­lya­dék­pót­lá­son túl bél­fertőtle­nítőket (Car­bo ac­ti­va­tus), il­let­ve bél­nyál­ka­hár­tya iz­gal­mat csök­kentő sze­re­ket hasz­nál­junk. Cse­csemők és gyer­me­kek ese­té­ben egy-két na­pos has­me­nés ko­moly kis­zár­adást, só-víz­ház­tar­tás fel­bom­lást okoz­hat. Két na­pon tú­li pa­na­szok­kal or­vos­hoz kell for­dul­ni!
  • Al­ler­gia és visz­ke­tés el­le­ni sze­rek: gyak­ran a túl­zott na­po­zás­tól (fé­nyal­ler­gia), il­let­ve a ro­va­rok okoz­ta csí­pés mi­att a bőrön ki­üté­sek je­len­nek meg. Külsőleg hű­sítő gé­le­ket, stif­te­ket al­kal­maz­zunk. Fon­tos, hogy ezek­kel köz­vet­le­nül a na­pon ne tar­tóz­kod­junk! A nap­fény ki­vál­tot­ta bőrre­ak­ci­ók gyak­ran hoz­ha­tók össze­füg­gés­be fo­to­szen­zi­bi­li­zá­ló gyógy­sze­rek­kel pl. egyes vi­ze­let­haj­tók, gom­ba­el­len­es sze­rek, an­ti­bi­o­ti­ku­mok, fo­gam­zás­gát­ló tab­let­ták, okoz­hat­nak ilyen ha­tást. A na­po­zás ve­szé­lye­i­re nem le­het elég­szer fi­gyel­mez­tet­ni. Bőrünk nem fe­lejt! Gon­dos­kod­junk gyer­me­ke­ink és ma­gunk bőrvé­del­méről ma­gas fak­tor­szá­mú, víz­ál­ló, tar­tós ké­szít­ményről, me­gelőzve a bajt. Pol­len­nap­tá­rak se­gít­sé­gé­vel meg­áll­apít­hat­juk, hogy az adott időszak­ban mely nö­vé­nyek vi­rá­goz­nak, így al­ler­gia el­len­es tab­let­ták­kal, orrsp­ray-vel fel­sze­rel­kez­ve ki­véd­het­jük azok kel­le­met­len ha­tá­sa­it.
  • Meg­hű­lés­re és kö­hö­gés­re ha­tó ké­szít­mé­nyek: azon­nal ol­dó­dó po­rok, pezsgőtab­let­ták, tab­let­ták se­gí­te­nek a nát­ha első tü­ne­te­i­nél. Ér­de­mes úgy vá­lasz­ta­ni ezekből, hogy a csa­lád min­den tag­já­nak meg­fe­lel­jen, és meg­oszt­va, fe­lez­ve, ne­gyed­el­ve hasz­nál­ha­tó le­gyen. Szá­mos to­rok­fertőtle­nítő kap­ha­tó kü­lön­böző íz­ben, cu­kor, il­let­ve cu­kor­men­tes vál­to­zat­ban.
  • Külső se­bel­lá­tás­ra al­kal­mas sze­rek, köt­sze­rek: ste­ril köt­szer, ta­pasz, fertőtle­nítő ol­dat, há­mo­sí­tó kenőcs. Víz­par­ti nya­ra­lás­nál min­dig le­gyen víz­ál­ló seb­fó­lia, így az ap­róbb se­bek sem aka­dá­lyoz­hat­ják meg a za­var­ta­lan fürdőzést.
  • Kul­lancs el­le­ni vé­delem: ter­vez­het­jük a pi­he­né­sün­ket hegy­vi­dék­re, erdőbe. Gon­dol­junk előre a csa­lá­dunk kul­lancs el­le­ni vé­del­mé­re. Első lé­pés az akt­ív im­mu­ni­zá­lás az út előtt leg­alább 4-8 hét­tel. Ha ez nem tör­tént meg ma­gas B-vi­ta­min (Poly­be) sze­dé­sé­vel, külsőleg ri­asz­tó spray hasz­ná­la­tá­val kb. 4-6 órán át tá­vol tart­hat­juk az élős­ködőket. A bőrbe ka­pasz­ko­dott ro­vart mi­nél ha­ma­rabb tá­vo­lít­suk el. Ne ken­jünk rá ola­jos kré­me­ket, ben­zint, mert a bőrünk­ben el­pusz­tu­ló ál­lat­ból könnyeb­ben ke­rül­nek ví­ru­sok ke­rin­gé­sünk­be.
  • Gör­csol­dó, emész­tést előse­gítő ké­szít­mé­nyek: ha túl ke­ve­set, ha túl so­kat eszünk, szük­sé­günk le­het ezek­re a „fel­men­tők­re”. Ér­de­mes zseb­ben tar­ta­ni ezekből, azon­na­li eny­hü­lést hoz­nak.
  • Ez a kis gyógy­szer­cso­mag majd­nem min­den eset­re fel­ké­szül, se­gít a gyors és he­lyes cse­lek­vés­ben. Eze­ket sa­ját gyógy­sze­re­i­vel egé­szít­se ki! In­dul­ha­tunk! Jó utat kí­vá­nunk! 

Szakértőink

dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyászBezár