Borús napok betegségei

- Írta: dr. Magyar Tamás, infektológus

Címkék: láz megfázás
Borús napok betegségei

Idén, nagyon korán beköszöntött az ősz, a hűvös, csapadékos idő. Ezzel szinte egy- időben egyre többen panaszkodnak meg- fázásra, náthára, torokfájásra, esetleg néhánynapos lázra. Rohanó mindennap- jainkban általában nagyobb figyelmet nem is fordítunk ezekre a tünetekre, vagy éppen ellenkezőleg automatikusan működésbe lép a hazai gyakorlat: ha a panaszok nagyon zavaróak, akkor megkezdődik az öngyógyszerezés. Sokan megnézik, milyen antibiotikum található a gyógyszerfiókban, vagy mit ajánl a szomszédasszony.

Leg­töb­ben már kis hőemel­ke­dés­nél is szá­mo­lat­la­nul sze­dik a láz­csil­la­pí­tó­kat. Mind a két gya­kor­lat, a baj el­ha­nya­go­lá­sa és az ön­gyó­gyí­tás is na­gyon ká­ros.
A nem­törődöm­ség azért baj, mert az egy­sze­rű, de el­ha­nya­golt meg­fá­zás­ból is ki­a­la­kul­hat arc-, vagy kö­zép­fül­gyul­la­dás, a lá­bon ki­hor­dott inf­lu­en­za szövődmé­nye pe­dig akár szív­izom­gyul­la­dás is le­het. A be­teg­ség sú­lyos­sá­gát, a kö­ve­tendő te­rá­pi­át or­vos­nak kell meg­ítél­ni, hi­szen az ön­gyógy­sze­re­zés­nél a későbbi­ek­ben csök­ken­het az an­ti­bi­o­ti­ku­mok ha­té­kony­sá­ga. Az in­do­ko­lat­la­nul adott gyógy­szer nem gyor­sít­ja a gyó­gyu­lást, de szá­mos mel­lék­ha­tást okoz­hat.

Ter­mé­sze­tes, hogy ősszel gya­ko­rib­bak a meg­fá­zá­sos, lá­zas, hu­ru­tos be­teg­sé­gek. A csa­pa­dé­kos, ned­ves, hű­vös idő, a hőmér­sék­let nap­sza­ki in­ga­do­zá­sa ked­vez a ví­ru­sok, bak­té­ri­u­mok felső lég­ú­ti nyál­ka­hár­tyá­kon (orr, to­rok, légcső) tör­ténő meg­te­le­pe­dé­sé­nek és em­berről em­ber­re ter­je­dé­sé­nek is. Eh­hez a meg­te­le­pe­dés­hez, ter­je­dés­hez sa­ját ma­gunk is hoz­zá­já­ru­lunk, mi­u­tán las­san al­kal­maz­ko­dunk öl­töz­kö­dés­ben, élet­mód­ban a meg­vál­to­zott idő­já­rás­hoz. He­tek kel­le­nek, amíg a könnyű nyá­ri ru­há­zat­ról át­té­rünk az őszi vi­se­let­re, és a már fű­tött hely­sé­gekből ing­ben vagy blúz­ban gyak­ran „né­hány perc­re ki­ug­runk” a 10–12°C-os ut­cá­ra, ud­var­ra. A do­há­nyo­sok ilyen­kor töb­bet ci­ga­ret­táz­nak mint nyá­ron, és ebből a csu­kott ab­la­kok mi­att több jut a passzív nem- do­há­nyo­sok­nak is. Min­de­zek a té­nyezők nagy­mér­ték­ben ront­ják a lé­gu­tak nyál­ka­hár­tyá­já­nak el­len­ál­ló-, vé­de­kezőké­pes­sé­gét, le­hetősé­get ad­va a ví­ru­sok, bak­té­ri­u­mok meg­te­le­pe­dé­sé­re, sza­po­ro­dá­sá­ra.

Tud­nunk kell azt is, hogy a lé­gú­ti gyul­la­dá­sok ví­ru­sai el­len ma még nincs for­ga­lom­ban biz­to­san ha­té­kony gyógy­szer, a bak­té­ri­u­mok el­len pe­dig na­gyon meg kell fon­tol­ni, me­lyik an­ti­bi­o­ti­ku­mot ren­del­jük, mi­lyen dó­zis­ban és mennyi ide­ig. En­nek el­dön­té­se még az or­vos szá­má­ra sem min­dig könnyű, de az ön­gyógy­sze­re­zés­nél szin­te biz­tos, hogy té­ved­ni fo­gunk. Meg­fá­zás, nát­ha, de kü­lö­nö­sen to­rok­fá­jás ese­tén szük­sé­ges egy gyors or­vo­si vizs­gá­lat, amely el­dön­ti a pa­na­szok, a to­rok­kép­le­tek alap­ján, in­do­kolt-e an­ti­bi­o­ti­kum adá­sa.
Az ese­tek na­gyobb ré­szé­ben elég­sé­ges a vi­ta­mi­nok sze­dé­se, a nyak-to­rok kör­nyék ál­lan­dó, me­leg hőmér­sék­le­té­nek biz­to­sí­tá­sa pél­dá­ul kendővel, sál­lal, a fi­zi­kai mun­ka ke­rü­lé­se, több pi­he­nés, eset­leg ágy­nyu­ga­lom. Min­dez biz­to­sít­ja a szer­ve­zet egyik fő vé­de­kező anya­gá­nak, az in­ter­fe­ron­nak a fo­ko­zott ter­me­lé­sét.

Kü­lö­nö­sen szük­sé­ges or­vo­si vizs­gá­lat 37°C fel­et­ti láz ese­tén. En­nek in­do­ka, hogy a láz ön­ma­gá­ban nem be­teg­ség, csak tü­net, de sok­fé­le be­teg­ség­nek le­het a tü­ne­te. A meg­fá­zást kí­sérő láz je­lent­kez­het bak­te­ri­á­lis to­rok­gyul­la­dás mi­att, de le­het kezdődő tüdőgyul­la­dás je­le is. Ezt csak or­vo­si vizs­gá­lat­tal le­het el­dön­te­ni, az or­vo­sok­nak kell a láz­csil­la­pí­tás szük­sé­ges­sé­géről és a láz­csil­la­pí­tó tí­pu­sá­ról dön­te­ni.

A ked­ves ol­va­só le­het, hogy túl­zot­tan ag­gá­lyos­ko­dó­nak tart, de va­ló­szí­nű­leg nem is­me­ri a Re­ye-szind­ró­mát: kis­gyer­me­kek inf­lu­en­za ví­rus okoz­ta be­teg­sé­gé­ben egy bi­zo­nyos láz­csil­la­pí­tó adá­sa akár ha­lá­los szövődményt is okoz­hat. Ezen­túl azt is tud­nunk kell, hogy a láz bi­zo­nyos ha­tá­rig a szer­ve­zet vé­de­kező funk­ci­ó­ját is fo­koz­za. Ter­mé­sze­te­sen kis­gye­re­kek­nél a fo­ko­zott lá­zas görcs­kész­ség mi­att, vagy más be­teg­ség ese­tén, pél­dá­ul cu­kor­be­teg­ség, szív­elég­te­len­ség, nem meg­en­ged­hető akár a ma­gas, akár a tar­tós láz. Ezek­nél a be­te­gek­nél jó előre tisz­tá­zan­dó, mi le­gyen a láz­csil­la­pí­tás mód­ja (gyógy­szer vagy törzs­bo­ro­ga­tás), mert nem biz­tos, hogy a be­te­get jól is­merő há­zi­or­vos azon­nal el­ér­hető.

A ví­rus, bak­té­ri­um okoz­ta be­teg­sé­gek­kel saj­nos együtt kell él­nünk, nincs le­hetősé­günk ál­ta­lá­nos és biz­tos me­gelőzés­re. A már sok­szor és so­kak ál­tal idé­zett egész­sé­ges élet­mód­dal, az év­szak­nak meg­fe­lelő öl­töz­kö­dés­sel még­is te­he­tünk azért, hogy ezek a kó­ro­ko­zók mi­nél rit­kább ven­dé­gek le­gye­nek.
A be­teg­ségből tör­ténő gyó­gyu­lást elsősor­ban a szer­ve­zet vé­de­kezőké­pes­sé­ge biz­to­sít­ja, eh­hez a gyógy­sze­rek ese­ten­ként je­lentős se­gít­sé­get ad­nak. A gyógy­szer­te­rá­pi­á­ról azon­ban cél­sze­rű az or­vost meg­kér­dez­ni, a dön­tést rá­bíz­ni. A pa­ti­ká­ban vény nél­kül kap­ha­tó ké­szít­mé­nyek a kel­le­met­len tü­ne­te­ket jó­té­ko­nyan eny­hít­he­tik.


Szakértőink

dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyászBezár